Про­ект бю­дже­ту на 2017 рік мо­жуть по­вер­ну­ти в Ка­бмін

Лі­де­ри пар­ла­мент­ських фра­кцій ви­ма­га­ють від уря­ду опри­лю­дни­ти офі­цій­ний до­ку­мент що­до зо­бов’язань, які ля­га­ють на кра­ї­ну у рам­ках остан­ньої уго­ди з МВФ

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Зав­тра на по­ряд­ку ден­но­му пар­ла­мен­ту — про­ект за­ко­ну про дер­жав­ний бю­джет Укра­ї­ни на 2017 рік. Уряд за­пев­няє: та­ко­го ре­а­лі­сти­чно­го до­ку­мен­та кра­ї­на ще не ба­чи­ла. Зокре­ма мі­ністр фі­нан­сів Оле­ксандр Да­ни­люк за­явив, що «вер­ста­ли» держ­бю­джет на 2017 рік, ви­хо­дя­чи з до­хі­дної ча­сти­ни, а не під­га­ня­н­ням під ви­тра­ти.

Прав­да, від­по­від­ний до­ку­мент під но­мер 5000 з’явив­ся на сай­ті Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни ли­ше вчо­ра ближ­че обі­ду, а не в ми­ну­лий че­твер, як мав би (від­по­від­но до чин­но­го за­ко­но­дав­ства уряд зо­бов’яза­ний вне­сти на роз­гляд пар­ла­мен­ту про­ект бю­дже­ту на на­сту­пний рік не пі­зні­ше 15 ве­ре­сня по­то­чно­го ро­ку — «День»). Але до­ку­мент справ­ді «ре­аль­ний»: йо­го мо­жна ска­ча­ти, роз­дру­ку­ва­ти і про­чи­та­ти з олів­цем. Це вже не вір­ту­аль­на пер­ша сто­рін­ка, яка ра­ні­ше ре­є­стру­ва­лась у пар­ла­мен­ті як За­кон про держ­бю­джет на на­сту­пний рік, а сам текст до­ку­мен­та до­во­ди­лось жур­на­лі­стам і екс­пер­там прав­да­ми і не­прав­да­ми ви­лов­лю­ва­ти у ла­бі­рин­тах ка­бі­не­тів уря­до­во­го квар­та­лу. Ми­ну­ло­го ро­ку уряд Яце­ню­ка за­хи­стив свій до­ро­бок від «зли­ву» жур­на­лі­стам пе­ред­ча­сно го­ло­гра­фі­чни­ми зна­ка­ми: ко­жне мі­ні­стер­ство та ві­дом­ство отри­му­ва­ло при­мір­ник про­е­кту бю­дже­ту на 2016 рік з «під­лож­кою» че­рез усю сто­рін­ку з сво­єю на­звою. Уряд Грой­сма­на, на ща­стя, обі­йшов­ся без кон­спі­ро­ло­гії.

УРЯД ОБІЦЯЄ ПІД­НЯ­ТИ «МІНІМАЛКУ», СТИПЕНДІЇ, ЗАР­ПЛА­ТИ ВЧИ­ТЕ­ЛЯМ ТА МЕДИКАМ

Отож від­по­від­но до за­про­по­но­ва­но­го про­е­кту, ви­тра­ти держ­бю­дже­ту на 2017 рік скла­да­ють 790 млрд грн. При цьо­му 77,5 млрд грн (3% ВВП) — це де­фі­цит бю­дже­ту. При цьо­му за­пла­но­ва­но збіль­ше­н­ня мі­ні­маль­ної за­ро­бі­тної пла­ти з 1600 до 1762 гри­вень на 1 гру­дня 2017 ро­ку. Крім то­го, прем’єр-мі­ністр анон­су­вав збіль­ше­н­ня фі­нан­су­ва­н­ня сту­дент­ських сти­пен­дій на 576 міль­йо­нів до 5,816 мі­льяр­да гри­вень.

Крім то­го, Ка­бмін пе­ред­ба­чив і зро­ста­н­ня зар­плат мед­пра­ців­ни­ків. Мі­ні­стер­ство охо­ро­ни здо­ров’я отри­має 58 млрд грн, з них май­же 6 млрд на цен­тра­лі­зо­ва­ну за­ку­пів­лю ме­ди­ка­мен­тів.

На осві­ту уряд про­по­нує ви­ді­ли­ти 145,1 млрд грн, що на 17% біль­ше, ніж в цьо­му ро­ці. До кін­ця 2017 ро­ку ка­бмін хо­че під­ви­щи­ти зар­пла­ти вчи­те­лям в се­ре­дньо­му на 1475 грн.

У про­е­кті бю­дже­ту та­кож пе­ред­ба­че­но збіль­ше­н­ня фі­нан­су­ва­н­ня куль­ту­ри на 1 мі­льярд гри­вень. В ці­ло­му Ка­бмін про­по­нує ви­ді­ли­ти на га­лузь 3,028 млрд грн. На Єв­ро­ба­че­н­ня пе­ред­ба­че­ні 455 млн грн. 500 міль­йо­нів пла­ну­є­ться на­пра­ви­ти на під­трим­ку ві­тчи­зня­но­го кі­не­ма­то­гра­фа. Куль­тур­на сфе­ра на­зва­на прі­о­ри­те­тною.

Ви­да­тки на се­ктор без­пе­ки й обо­ро­ни пла­ну­є­ться збіль­ши­ти до 129 мі­льяр­дів гри­вень по­рів­ня­но з 114 мі­льяр­да­ми у 2016 ро­ці.

9 мі­льяр­дів гри­вень Ка­бмін про­по­нує ви­ді­ли­ти на фун­кціо­ну­ва­н­ня Фон­ду ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку, 1 мі­льярд з яких по­ви­нен бу­ти спря­мо­ва­ний на під­трим­ку об’єд­на­них те­ри­то­рі­аль­них гро­мад.

На ди­пло­ма­ти­чну слу­жбу уряд про­по­нує ви­ді­ли­ти 4 млрд грн, що на 1 млрд біль­ше, ніж у цьо­му ро­ці.

Ці­ка­во, що до­хо­ди до держ­бю­дже­ту в 2017 ро­ці пе­ред­ба­че­но в роз­мі­рі 712,5 млрд грн, а це на 16,9% біль­ше аніж за­кла­де­но у цьо­му ро­ці. При­чо­му Ка­бмін роз­ра­хо­вує на збіль­ше­н­ня над­хо­джень до бю­дже­ту з 749 до 876,9 мі­льяр­да гри­вень без зро­ста­н­ня по­да­тко­вих ста­вок.

ПІД­НЯ­ТИ ПЕНСІЙНИЙ ВІК, ВІДКРИТИ РИНОК ЗЕМ­ЛІ І ПОСИЛИТИ БО­РОТЬ­БУ З КОРУПЦІЄЮ: ЩО ПООБІЦЯЛА УКРА­ЇН­СЬКА ВЛА­ДА У ВАШИНГТОНІ?

То, вла­сне, звід­ки ж до­хо­ди? Адже від­по­від­но до остан­ньо­го і на­йопти­мі­сти­чні­шо­го про­гно­зу, який був опри­лю­дне­ний МВФ, укра­їн­ський ВВП мо­же ро­сти, по­ки що, зі «швид­кі­стю» 2,5 % в рік. На­ра­зі кон­кре­тної від­по­віді на це за­пи­та­н­ня «Дню» не зміг да­ти жо­ден із опи­та­них екс­пер­тів. Спів­ро­змов­ни­ки по­си­ла­ю­ться на ду­же ко­ро­ткий тер­мін для ана­лі­зу про­е­кту бю­дже­ту. Що­прав­да, одне ми по­чу­ли на­пев­не: по­трі­бно до­бре про­ана­лі­зу­ва­ти як у про­е­кті бю­дже­ту на 2017 рік уряд від­обра­зив зо­бов’яза­н­ня пе­ред МВФ, які взя­ла на се­бе Укра­ї­на в се­ре­ду 14 ве­ре­сня.

Як пи­сав «День», фонд схва­лив ви­ді­ле­н­ня Укра­ї­ні тре­тьо­го тран­шу кре­ди­ту в $1 млрд в рам­ках про­гра­ми роз­ши­ре­но­го фі­нан­су­ва­н­ня (EFF), під­пи­са­ної в 2015 ро­ці. І до кін­ця ро­ку го­то­вий да­ти ще 1,3 мі­льяр­да до­ла­рів, але якщо ми ви­ко­на­є­мо ряд умов.

Зокре­ма, від­по­від­но до текс­ту до­ку­мен­ту ан­глій­ською мо­вою який опри­лю­днив ін­форм­ре­сурс «Апо­строф», Укра­ї­на має про­ве­сти не­по­пу­ляр­ну пен­сій­ну ре­фор­му (зокре­ма під­ня­ти пенсійний вік та про­ве­сти ко­ди­фі­ка­цію за­ко­нів про пра­цю), опти­мі­зу­ва­ти систему ви­плат жи­тло­вих суб­си­дій та ви­ро­би­ти ме­ха­нізм під­ви­ще­н­ня та­ри­фів на газ та опа­ле­н­ня, за­твер­ди­ти чі­ткий пе­ре­лік об’єктів для при­ва­ти­за­ції та відкрити ринок зем­лі. Всі ці умо­ви мі­стя­ться в онов­ле­ній вер­сії ме­мо­ран­ду­му про спів­пра­цю з МВФ.

У текс­ті мі­сти­ться ряд умов, так зва­них «ма­я­ків», які фонд ви­су­нув Укра­ї­ні для отри­ма­н­ня на­сту­пно­го тран­шу.

Зна­чна ча­сти­на но­вих ви­мог МВФ пов’яза­на з пен­сій­ною ре­фор­мою. Фонд вва­жає за не­об­хі­дне кон­со­лі­ду­ва­ти пен­сій­не за­ко­но­дав­ство, яке сьо­го­дні скла­да­є­ться з двох де­ся­тків окре­мих до­ку­мен­тів.

Укра­ї­ні тре­ба в гру­дні 2016 р прийня­ти за­кон, який би пе­ред­ба­чав по­сту­по­ву змі­ну пен­сій­но­го ві­ку. При цьо­му но­вий вік для ви­хо­ду на пен­сію не вка­за­но. В цьо­му за­ко­ні по­трі­бно бу­де пе­ред­ба­чи­ти ско­ро­че­н­ня під­став для до­стро­ко­во­го ви­хо­ду на пен­сію та по­си­ле­н­ня під­став для отри­ма­н­ня мі­ні­маль­ної пен­сії. Піль­го­ві пен­сії лі­кві­до­ву­ва­ти­му­ться, ви­ня­ток — вій­сько­ві. Крім то­го, пе­ред­ба­ча­є­ться, що фі­нан­су­ва­н­ня рі­зних ка­те­го­рі­аль­них на­дба­вок до тру­до­вих пен­сій бу­де пе­ре­да­но від Пен­сій­но­го фон­ду до держ­бю­дже­ту. Крім то­го, пе­ред­ба­ча­ю­ться ска­су­ва­н­ня спе­цпен­сій і ство­ре­н­ня умов для за­про­ва­дже­н­ня на­ко­пи­чу­валь­ної си­сте­ми пен­сій (на до­да­ток до існу­ю­чої со­лі­дар­ної си­сте­ми).

Ще одні­єю ви­мо­гою є вве­де­н­ня до кін­ця жов­тня тим­ча­со­во­го ме­ха­ні­зму ко­ри­гу­ва­н­ня та­ри­фів на газ та опа­ле­н­ня на що­квар­таль­ній осно­ві, на ви­па­док, якщо та­ри­фи від­хи­ля­ю­ться від рів­ня пов­но­го по­кри­т­тя ім­порт­ної вар­то­сті га­зу на 10% або біль­ше.

До кін­ця жов­тня Ка­бі­нет мі­ні­стрів по­ви­нен за­твер­ди­ти і опу­блі­ку­ва­ти пе­ре­лік дер­жав­них під­при­ємств, ви­зна­чив­ши, які з них за­ли­ша­ться в дер­ж­вла­сно­сті, які бу­дуть при­ва­ти­зо­ва­ні, а які — лі­кві­до­ва­ні. До кін­ця гру­дня ма­ють бу­ти прийня­ті за­ко­но­дав­чі змі­ни для більш про­зо­рої при­ва­ти­за­ції.

Та­кож до жов­тня всі ви­со­ко­по­став­ле­ні чи­нов­ни­ки по­вин­ні по­да­ти еле­ктрон­ні де­кла­ра­ції про своє май­но за 2015 рік, і до цих да­них бу­де за­без­пе­че­ний віль­ний до­ступ на єди­но­му веб-сай­ті.

До кін­ця ве­ре­сня уряд має по­да­ти до пар­ла­мен­ту за­ко­но­про­ект про обіг сіль­сько- го­спо­дар­ських зе­мель та прийня­ти за­кон, що під­си­лює нор­ми Ци­віль­но­го про­це­су­аль­но­го ко­де­ксу та Го­спо­дар­сько-про­це­су­аль­но­го ко­де­ксу що­до вну­трі­шніх тран­за­кцій і аре­шту бан­ків­ських ра­хун­ків.

В кін­ці ли­сто­па­да 2016 ро­ку, від­по­від­но до умов ме­мо­ран­ду­му, пар­ла­мент по­ви­нен прийня­ти за­ко­но­дав­ство про На­ціо­наль­не ан­ти­ко­ру­пцій­не бю­ро Укра­ї­ни (НАБУ), яке отри­має ши­ро­кий спектр пов­но­ва­жень, що до­зво­ляє йо­му не за­ле­жа­ти від ін­фра­стру­кту­ри ін­ших ві­домств.

МЕМОРАНДУМ З МВФ ОПУБЛІКУЮТЬ, ЩОЙНО ПЕРЕКЛАДУТЬ

Не важко здо­га­да­ти­ся, що якщо Укра­ї­на не ви­ко­нає цих умов, че­твер­то­го тран­шу нам не ба­чи­ти. І схо­же, що ймо­вір­ність та­ко­го пе­ре­бі­гу по­дій ду­же ви­со­ка. При­найм­ні на один «ма­як» вла­ді то­чно мо­же не ви­ста­чи­ти сил. Не­пі­д­йом­ним, ско­ріш за все, ста­не пи­та­н­ня зня­т­тя мо­ра­то­рію на про­даж с/г зем­лі.

На­ро­дний де­пу­тат від пре­зи­дент­ської фра­кції «БПП», у якої най­біль­ша кіль­кість го­ло­сів у пар­ла­мен­ті (143), Ма­ксим ЄФІМОВ так оці­нив шан­си пар­ла­мен­ту прийня­ти за­ко­ни не­об­хі­дні для від­кри­т­тя рин­ку с/г зе­мель: «Ні, це пи­та­н­ня не мо­же бу­ти ви­рі­ше­но в цьо­му ро­ці. По-пер­ше, ба­га­то де­пу­та­тів бу­дуть не го­то­ві втра­ти­ти свій аграр­ний бі­знес. По-дру­ге, це над­то скла­дна та бо­лю­ча те­ма, що­до якої і се­ред де­пу­та­тів, і у су­спіль­стві має бу­ти до­ся­гну­то кон­сен­су­су».

На­га­да­є­мо, що лі­дер ра­ди­каль­ної фра­кції (21 го­лос) Олег Ля­шко на­звав про­даж зем­лі «зло­чи­ном». А лі­дер фра­кції «Ба­тькі­щи­на» (21 го­лос) Юлія Ти­мо­шен­ко на­пе­ре­до­дні роз­гля­ду за­ко­но­про­е­кту що­до ска­су­ва­н­ня мо­ра­то­рію на про­даж с/г зе­мель у 2016 ро­ці за­яви­ла: «Про­даж зем­лі під час вій­ни — це зра­да дер­жав­них ін­те­ре­сів». «Са­мо­по­міч» (26 го­ло­сів) менш ра­ди­каль­на у сво­їй по­зи­ції, про­те теж про­ти. За сло­ва­ми лі­де­ра фра­кції Оле­га Бе­ре­зю­ка, «зем­ля мо­же бу­ти ви­став­ле­на на про­даж тіль­ки то­ді, ко­ли в Укра­ї­ні бу­де ринок». «А ринок бу­де то­ді, ко­ли пра­цює на зем­лі укра­ї­нець, се­ре­дній і ма­лий бі­знес ма­ти­муть ре­сур­си для то­го, щоб ви­ку­пи­ти цю зем­лю. А якщо во­на ви­став­ле­на на про­даж, а її мо­жуть ви­ку­пи­ти тіль­ки 3% ла­ти­фун­ди­стів, а по­тім пе­ре­про­ду­ва­ти і зда­ва­ти в орен­ду лю­дям, то та­ко­го бу­ти не мо­же», — за­зна­чав Бе­ре­зюк. Го­ло­ва фра­кції «Опо­зи­цій­ний блок» (43 го­ло­си) Юрій Бой­ко теж до­не­дав­на був ка­те­го­ри­чно про­ти ска­су­ва­н­ня мо­ра­то­рію на про­даж зем­лі, і на­зи­вав це рішення «ка­та­стро­фі­чним яви­щем для лю­дей і кра­ї­ни».

Що­прав­да, учо­ра лі­де­ри пар­ла­мент­ських фра­кцій від­мо­ви­лись да­ва­ти офі­цій­ні ко­мен­та­рі що­до по­зи­ції сво­їх по­лі­ти­чних сил по ме­мо­ран­ду­му МВФ, по­си­ла­ю­чись на те, що не ба­чи­ли «офі­ці­но­го до­ку­мен­та». Зокре­ма, у роз­мо­ві з «Днем» Олег Бе­ре­зюк за­ува­жив, що фра­кція вже має по­зи­цію, але озву­чить її ли­ше пі­сля то­го, ко­ли Сте­пан Ку­бів ви­ко­нає свою обі­цян­ку і Ка­бмін та­ки опри­лю­нить ори­гі­нал текс­ту ме­мо­ран­ду­му. «Ми ма­є­мо ду­же сер­йо­зну по­зи­цію що­до спів­пра­ці з МВФ, і по сіль­сько­му го­спо­дар­ству, і по пен­сі­ях, і по всьо­му. Але я хо­чу да­ва­ти ко­мен­та­рі ли­ше по ори­гі­наль­но­му до­ку­мен­ту. За­раз спе­ку­ля­цій ду­же ба­га­то. Не хо­че­ться ви­гля­да­ти спе­ку­ля­то­ром», — по­яснив Бе­ре­зюк.

А тим ча­сом член бю­дже­тно­го ко­мі­те­ту ВРУ, де­пу­тат фра­кції БЮТ Іван Круль­ко за­ува­жив, що під­пи­са­ний Меморандум з МВФ пе­ред­ба­чає під­хо­ди, що пря­мо впли­ва­ти­муть на фор­му­ва­н­ня бю­дже­ту. А то­му по­лі­тик уто­чнив, що якщо пар­ла­мент ви­явить, що бю­джет не­до­лу­гий, не ви­клю­че­но рішення про на­прав­ле­н­ня йо­го на до­о­пра­цю­ва­н­ня. Ймо­вір­ність, що до­ку­мент «не го­то­вий», ду­же ве­ли­ка, за­ува­жив по­лі­тик. зва­жа­ю­чи на якість бю­дже­тної ре­зо­лю­ції, яка на­ді­йшла у пар­ла­мент з 3,5-мі­ся­чним за­пі­зне­н­ням, за два дні до за­вер­ше­н­ня се­сії. «Ми очі­ку­ва­ли по­ба­чи­ти в основ­них на­прям­ках бю­дже­тної по­лі­ти­ки стра­те­гію, якою бу­де по­да­тко­ва по­лі­ти­ка у 2017 ро­ці та за ра­ху­нок чо­го на­пов­ню­ва­ти­ме­ться бю­джет. На­то­мість ма­є­мо ли­ше за­галь­ні фра­зи», — на­го­ло­сив Іван Круль­ко. Так, у бю­дже­тній ре­зо­лю­ції пе­ред­ба­ча­є­ться «удо­ско­на­ле­н­ня по­да­тко­во­го за­ко­но­дав­ства шляхом вне­се­н­ня змін до По­да­тко­во­го ко­де­ксу» і жо­дно­го сло­ва про те, за ра­ху­нок яких по­да­тків це ро­би­ти­ме­ться, під­су­му­вав на­ро­дний де­пу­тат. А тут ще й МВФ зі сво­ї­ми «ма­я­ка­ми» ан­глій­ською мо­вою...

МАЛЮНОК ВІКТОРА БОГОРАДА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.