За­мов­ле­н­ня на мі­льярд, але...

«День» з’ясо­ву­вав, чо­му МЕРТ ви­рі­шив ке­ру­ва­ти «Укр­транс­га­зом» і чим за­гро­жує Укра­ї­ні зво­лі­ка­н­ня ім­пле­мен­та­ції тре­тьо­го енер­го­па­ке­ту

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Як від­рі­зни­ти вкрай не­об­хі­дні ре­фор­ми від під­ки­ли­мо­вих ігор, у яких за­ді­я­ні при­хо­ва­ні ін­те­ре­си яки­хось кла­но­вих стру­ктур? І нав­па­ки: як зро­зу­мі­ти сенс де­яких до­брих ре­фор­ма­тор­ських на­мі­рів, якщо на пра­кти­ці во­ни обер­та­ю­ться оче­ви­дною шко­дою для кра­ї­ни та її ін­те­ре­сів? Сьо­го­дні ці акту­аль­ні для всі­єї су­спіль­но-по­лі­ти­чної си­ту­а­ції в Укра­ї­ні пи­та­н­ня на­бу­ли кон­кре­тно­го сен­су в ре­зуль­та­ті дій Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку, яке змі­ни­ло ста­тут «На­фто­га­зу» (на­віть без опо­ві­ще­н­ня ком­па­нії), що пе­ре­під­по­ряд­ку­вав со­бі до­чку «На­фто­га­зу» — «Укр­транс­газ», а та­кож ви­вів за­ку­пів­лі «Укр­транс­га­зу» з-під кон­тро­лю «На­фто­га­зу».

Го­ло­ва «На­фто­га­зу» Ан­дрій Коболєв зро­бив у су­бо­ту що­до цьо­го ду­же сер­йо­зну за­яву: «Най­біль­ший і най­стра­шні­ший ре­зуль­тат, який ми мо­же­мо от ри ма ти, — це від мо ва Сток - гольм­сько­го ар­бі­тра­жу від роз­гля­ду тран­зи­тної спра­ви про­ти «Газ­про­му». В цій спра­ві «На­фто­газ» ви­ма­гає від «Газ­про­му» 12 мі­льяр­дів до­ла­рів, вве­де­н­ня мо­жли­во­сті вір­ту­аль­но­го ре­вер­су, за­без­пе­че­н­ня тран­зи­ту га­зу в май­бу­тньо­му і ба­га­то ще чо­го».

Крім то­го, та­ка змі­на ста­ту­ту, за ін­фор­ма­ці­єю прес-слу­жби НАК, по­ста­ви­ла під за­гро­зу укла­де­н­ня «На­фто­га­зом» кре­ди­тної уго­ди із за­лу­че­н­ням Все­сві­тньо­го бан­ку (ВБ) на су­му 500 міль­йо­нів до­ла­рів і є по­ру­ше­н­ням умов за кре­ди­тною уго­дою з ЄБРР і по­тен­цій­ним де­фол­том із за­бор­го­ва­но­сті, га­ран­то­ва­ною дер­жа­вою. Дії МЕРТ уже ви­кли­ка­ли за­не­по­ко­є­н­ня Єв­ро­пей­сько­го бан­ку ре­кон­стру­кції та роз­ви­тку. В «На­фто­га­зі» вва­жа­ють, що це ста­вить під за­гро­зу ре­фор­му кор­по­ра­тив­но­го управ­лі­н­ня ком­па­нії. Цю дум­ку, ма­буть, під­три­мує і прем’єр-мі­ністр Укра­ї­ни Во­ло­ди­мир Грой­сман. Він за­явив, що рішення МЕРТ мо­же бу­ти змі­не­не в ре­зуль­та­ті кри­ти­ки з Єв­ро­пи.

Але пер­ший ві­це-прем’єр і го­ло­ва МЕРТ Сте­пан Ку­бів по­ки що сто­ять на сво­є­му: «Ми ви­ко­ну­є­мо уго­ду Тре­тьо­го енер­ге­ти­чно­го бло­ку з роз­ши­ре­н­ня пов­но­ва­жень стру­ктур і ви­ко­на­н­ня ди­вер­си­фі­ка­ції ри­зи­ків. Це по-пер­ше. Дру­га по­зи­ція, за­кла­де­на в цьо­му на­ка­зі Мі­ні­стер­ства еко­но­мі­ки, бу­ду­є­ться на ви­ко­нан­ні не­за­ле­жно­сті впли­вів опе­ра­то­ра на го­спо­дар­ську ді­яль­ність під­при­ємств. Це три по­зи­ції, які ви­ма­га­ють да­но­го рішення», — ска­зав він у п’ятни­цю «Ін­тер­факс Укра­ї­на». Ку­бів за­пев­нив, що спіл­ку­вав­ся на цю те­му з пред­став­ни­ка­ми ЄБРР і з юри­ди­чни­ми слу­жба­ми. «Це ре­фор­ма, яка про­хо­дить не так про­сто, як її хо­чуть ви­ста­ви­ти ті, хто на­ма­га­є­ться її за­бло­ку­ва­ти, — до­дав ві­це-прем’єр. — Цей про­цес не бу­де ви­рі­ше­ний про­тя­гом одно­го дня або одно­го рішення. Є зо­бов’яза­н­ня, є дер­жав­на по­лі­ти­ка».

Він та­кож зви­ну­ва­тив «На­фто­газ Укра­ї­ни» в то­му, що ця стру­кту­ра про­тя­гом усьо­го пе­рі­о­ду її ство­ре­н­ня «не ма­ла ха­ра­кте­ру від­вер­то­сті та про­зо­ро­сті, а ма­ла ха­ра­ктер ко­ру­пцій­но­сті. Ку­бів на­звав три пун­кти, на яких ґрун­ту­є­ться йо­го по­зи­ція як мі­ні­стра та по­зи­ція всьо­го бло­ку: «Пер­ше — ми по­вин­ні ви­ко­на­ти зо­бов’яза­н­ня Тре­тьо­го енер­ге­ти­чно­го бло­ку. Дру­ге — ми по­вин­ні чі­тко роз­ді­ли­ти роз­ме­жу­ва­н­ня опе­ра­то­ра як ді­яль­но­сті та ве­де­н­ня го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті. І тре­тє — все це по­трі­бно ро­би­ти пу­блі­чно, про­зо­ро і одно­зна­чно».

По­ста­ви­мо ри­то­ри­чне за­пи­та­н­ня: чи вне­сли ці роз’ясне­н­ня якесь ро­зу­мі­н­ня си­ту­а­ції, що скла­ла­ся?

На­га­да­є­мо, на по­ча­тку ве­ре­сня «Укр­транс­газ» ого­ло­сив три тен­де­ри на ре­кон­стру­кцію ком­пре­сор­них стан­цій із за­мі­ною га­зо­пе­ре­гін­них агре­га­тів на очі­ку­ва­ну су­му в 4,12 мі­льяр­да гри­вень. Тен­дер­на до­ку­мен­та­ція пе­ред­ба­чає пе­ре­д­опла­ту 40%. І, схо­же, вся ко­ло­тне­ча що­до пе­ре­під­по­ряд­ку­ва­н­ня «Укр­транс­га­зу» зчи­ни­ла­ся че­рез по­бо­ю­ва­н­ня, що в ру­ки ро­сій­сько­го олі­гар­ха Ко­стян­ти­на Гри­го­ри­ши­на мо­же пі­ти це мі­льяр­дне за­мов­ле­н­ня на га­зоп нв­не­му­а­сй­та є ді­ибн ви­ро­бни­ком яко­го в Укра­ї­ні є Сум­ське на­у­ко­во-ви­ро­бни­че об’єд­на­н­ня, що вхо­дить до гру­пи то­го ж Гри­го­ри­ши­на. Ва­жли­во та­кож, що ке­рів­ни­ком «Укр­транс­га­зу» є сьо­го­дні Ігор Про­ко­пів, що ра­ні­ше очо­лю­вав іва­но-фран­ківсь ку місь ку ор га ні за цію пар тії «Фронт змін» Ар­се­нія Яце­ню­ка.

На­пе­ре­до­дні опи­са­них по­дій у Вер­хов­ній Ра­ді від­бу­ва­ло­ся спіль­не за- сі­да­н­ня ко­мі­те­ту з пи­тань па­лив­но­енер­ге­ти­чно­го ком­пле­ксу, ядер­ної по­лі­ти­ки та ядер­ної без­пе­ки ко­мі­те­ту за­кор­дон­них справ, на яко­му роз­гля­да­ла­ся роль ди­пло­ма­ти­чно­го фрон­ту в по­си­лен­ні без­пе­ки. Ви­сту­па­ю­чи на цьо­му за­сі­дан­ні, гла­ва Мін­то­пву­гі­л­ля Ігор На­са­лик жо­дним сло­вом не обмо­вив­ся про на­зва­ні про­бле­ми. І, ма­буть, не ви­пад­ко­во гла­ва пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту з між­на­ро­дних справ Ган­на Го­пко на­га­да­ла йо­му, що єди­но­го ба­че­н­ня на управ­лі­н­ня енер­ге­ти­кою по­ки не­має. «Ми по­вин­ні від­хо­ди­ти від сприйня­т­тя Укра­ї­ни ли­ше як тран­зи­тної дер­жа­ви, яка за­без­пе­чує га­зом Єв­ро­пу. Са­ме та­ке сприйня­т­тя — це ре­зуль­тат ан­ти­дер­жав­ни­цької по­лі­ти­ки в енер­ге­ти­ці про­тя­гом двох остан­ніх де­ся­ти­річ», — на­го­ло­си­ла гла­ва ко­мі­те­ту.

«Не­ви­ко­на­н­ня за­ко­нів Енер­ге­ти­чно­го спів­то­ва­ри­ства, — ні­би зна­ю­чи і під­три­му­ю­чи по­зи­цію Ко­бо­лє­ва, за­ува­жив на за­сі­дан­ні двох ко­мі­те­тів ди­ре­ктор Се­кре­та­рі­а­ту Енер­ге­ти­чно­го спів­то­ва­ри­ства Янез Ко­пач, — мо­же ста­ти клю­чо­вим ар­гу­мен­том у су­до­во­му ар­бі­тра­жі Сток­голь­ма що­до «Газ­про­му». Са­ме зво­лі­ка­н­ня що­до ухва­ле­н­ня за­ко­нів тре­тьо­го енер­го­па­ке­та мо­же зі­гра­ти про­ти Укра­ї­ни. І пар­ла­мен­та­рі, і по­лі­ти­ки по­вин­ні це ро­зу­мі­ти. Над­зви­чай­но ва­жли­во за­кін­чи­ти ре­фор­му га­зо­во­го се­кто­ра — прийня­ти ре­гу­ля­тор­ні нор­ми Енер­ге­ти­чно­го спів­то­ва­ри­ства, вне­сти прав­ки до низ­ки ін­ших за­ко­нів, ухвалити за­кон «Про ринок еле­ктро­енер­гії», не го­во­ря­чи вже про ба­га­то­чи­сель­ні за­ко­ни про енер­го­ефе­ктив­ність».

«Ні­я­ка ди­пло­ма­тія не мо­же по­лі­пши­ти ре­пу­та­цію кра­ї­ни в між­на­ро­дно­му про­сто­рі, якщо (її) до­ма­шнє зав­да­н­ня не ви­ко­на­но на­ле­жним чи­ном. Успі­шна ди­пло­ма­тія — це до­ві­ра та по­ва­га між усі­ма пар­тне­ра­ми, і Укра­ї­на зо­бов’яза­на ви­ко­ну­ва­ти взя­ті на се­бе зо­бов’яза­н­ня», — ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи езо­пів­ську мо­ву, роз’яснив Ко­пач. Ми­ну­лої не­ді­лі се­кре­та­рі­ат Енер­ге­ти­чно­го спів то­ва рис тва ви сту пив із офі цій ним по­ві­дом­ле­н­ням. У ньо­му на­го­ло­шу­є­ться, що рішення Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку взя­ти на се­бе управ­лі­н­ня компанією «Укр­транс­газ» не від­по­від­ає між­на­ро­дним зо­бов’яза­н­ням, узя­тим на се­бе Укра­ї­ною. «Цей одно­сто­рон­ній рух не від­по­від­ає Ре­зо­лю­ції що­до роз­укру­пне­н­ня, прийня­тій уря­дом 1 ли­пня 2016 ро­ку, не бу­ло кон­суль­та­ції з се­кре­та­рі­а­том, яким ра­ні­ше бу­ло за­твер­дже­но по­ста­но­ву уря­ду. Ця ре­зо­лю­ція пе­ред­ба­чає, що но­вий опе­ра­тор га­зо­транс­порт­ної си­сте­ми пра­цю­ва­ти­ме під управ­лі­н­ням Мі­ні­стер­ства енер­ге­ти­ки та ву­гіль­ної про­ми­сло­во­сті, яке по­сту­по­во ві­зьме на се­бе управ­лі­н­ня ді­яль­ні­стю «Укр­транс­га­зу», — йде­ться в за­яві. «Не­ви­ко­на­н­ня ці­єї ви­мо­ги мо­же при­зве­сти до сан­кцій з бо­ку се­кре­та­рі­а­ту, ста­вить під за­гро­зу про­дов­же­н­ня ар­бі­тра­жних справ «На­фто­га­зу» та роль Укра­ї­ни як тран­зи­те­ра га­зу», — йде­ться в за­яві.

Ан­дрій КОБОЛЄВ:

Най­біль­ший і най­стра­шні­ший ре­зуль­тат, який ми мо­же­мо отри­ма­ти, — це від­мо­ва Сток­гольм­сько­го ар­бі­тра­жу від роз­гля­ду тран­зи­тної спра­ви про­ти «Газ­про­му». В цій спра­ві «На­фто­газ» ви­ма­гає від «Газ­про­му» 12 мі­льяр­дів до­ла­рів, вве­де­н­ня мо­жли­во­сті вір­ту­аль­но­го ре­вер­су, за­без­пе­че­н­ня тран­зи­ту ге­ар­зе­гуі бту­ктув­наьнон­мя, у аи­гма то ще чо­го

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.