Гор­дість не­ба над Дні­пром

Den (Ukrainian) - - Економіка -

На авіа­шоу в сто­ли­ці пред­ста­ви­ли близь­ко 100 оди­ниць уні­каль­ної авіа­те­хні­ки

З16 по 18 ве­ре­сня у Дер­жав­но­му му­зеї авіа­ції в сто­ли­ці від­був­ся фе­сти­валь Ukraine Avia Fest-2016. В рам­ках свя­та від­бу­лась пер­ша в Укра­ї­ні пре­зен­та­ція лі­та­ка Ан-178, який пред­став­ляв на­шу кра­ї­ну на між­на­ро­дно­му авіа­са­ло­ні Фарн­бо­ро2016 в Лон­до­ні.

Крім то го, на Ukraine Avia Fest мо­жна бу­ло по­ба­чи­ти і «від­ві­да­ти» близь­ко 100 оди­ниць авіа­те­хні­ки. Був і Pipistrel SW — пе­ре­мо­жець між­на­ро­дно­го кон­кур­су NASA General Aviation Technology Challenge і Mooney M22 — ле­ген­дар­ний борт, який здій­снив без­по­са­до­чний 13-го­дин­ний пе­ре­літ з Нью-Йор­ка в Па­риж в 1967 ро­ці. Гля­да­чів вра­зив ма­нев­ра­ми у не­бі кла­си­чний «уль­тра­лайт» Ае­ро­практ А-22LS (на фото). Чи­ма­ла чер­га з гля­да­чів зби­ра­лась бі­ля спе­ці­а­лі­зо­ва­но­го лі­так по­ві­тря­но­го спо сте ре жен ня та ае­ро фо то - зйом­ки по­ві­тря­них сил Укра­ї­ни Ан-30Б. Уча­сни­ком авіа­шоу був і най­біль­ший в сві­ті транс­порт­ний вер­то­літ Мі-26, зда­тний пе­ре­во­зи­ти біль­ше 100 осіб одно­ча­сно. Та­кож ор­га­ні­за­то­ри свя­та по­ка­за­ли пре зи ден­тсь кий борт Ту-134А-3, на яко­му лі­та­ли всі по­пе­ре­дні пре­зи­ден­ти; лі­та­ки і вер­то­льо­ти ци­віль­ної та вій­сько­вої авіа­ції рі­зних по­ко­лінь, в то­му чи­слі най­до­ро­слі­ший лі­так Укра­ї­ни — де­рев’яний «ку­ку­ру­зник» ПО-2 1927 ро­ку ви­пу­ску.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.