Про пу­блі­чну ди­пло­ма­тію та прин­ци­пи

Та­джан ІЛЬДЕМ: Якщо Укра­ї­на бу­де силь­ною, то бу­де силь­ною Єв­ро­па і НАТО

Den (Ukrainian) - - Світові Дискусії - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

ЕКСКЛЮЗИВ

Дня­ми в Ки­є­ві по­бу­вав з ві­зи­том по­мі­чник Ген­се­ка НАТО з пи­тань гро­мад­ської ди­пло­ма­тії Та­джан ІЛЬДЕМ. Ту­ре­цький ди­пло­мат і ра­ні­ше бу­вав у на­шій кра­ї­ні, а на но­вій по­са­ді впер­ше. В екс­клю­зив­но­му ін­терв’ю «Дню» пан Ільдем роз­по­вів про прі­о­ри­те­ти від­ді­лу пу­блі­чної ди­пло­ма­тії НАТО у від­но­си­нах з Укра­ї­ною, а та­кож про те, як Альянс зби­ра­є­ться по­лі­пши­ти свій імідж у сві­ті, зокре­ма до­не­сти мо­ло­ді акту­аль­ність єди­ної у сві­ті ді­ю­чої ор­га­ні­за­ції ко­ле­ктив­ної без­пе­ки.

«ВСІ ЧЛЕНИ АЛЬЯНСУ ЗАСУДЖУЮТЬ НЕЛЕГІТИМНЕ ЗАХОПЛЕННЯ КРИ­МУ РО­СІ­ЄЮ...»

— Моя при­су­тність тут є чі­ткою озна­кою то­го, що Укра­ї­на за­ймає чіль­не мі­сце в по­ряд­ку ден­но­му НАТО. НАТО і члени Альянсу від­да­ні ідеї під­трим­ки Укра­ї­ни. Во­ни під­три­му­ють су­ве­ре­ні­тет та те­ри­то­рі­аль­ну ці­лі­сність Укра­ї­ни, і всі члени Альянсу засуджують нелегітимне і не­за­кон­не захоплення Кри­му Ро­сі­єю та не­за­кон­ні вій­сько­ві дії на схо­ді Укра­ї­ни. У нас ду­же до­бра спів­пра­ця між НАТО та Укра­ї­ною. Я при­був сю­ди, щоб про­дов­жи­ти ро­бо­ту у кри­ти­чно ва­жли­вих га­лу­зях, які по­тре­бу­ють на­ших ко­ле­ктив­них зу­силь.

— Мо­же­те роз­по­ві­сти, які ва­ші прі­о­ри­те­ти і які кри­ти­чно ва­жли­ві га­лу­зі, про які ви щойно го­во­ри­ли?

— У Вар­ша­ві від­був­ся са­міт і ду­же ва­жли­ва по­дія у йо­го рам­ках: за­сі­да­н­ня ко­мі­сії Укра­ї­на­НАТО на рів­ні глав дер­жав та уря­дів за уча­стю Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни По­ро­шен­ка, на яко­му бу­ло ухва­ле­но рішення що­до ком­пле­ксно­го па­ке­та до­по­мо­ги Укра­ї­ні. Я хо­тів би ще звер­ну­ти ува­гу на те, що ра­ні­ше вже бу­ли ство­ре­ні Тра­сто­ві фон­ди у та­ких га­лу­зях, як: управ­лі­н­ня і кон­троль, ло­гі­сти­ка та стан­дар­ти­за­ція, кі­бер-обо­ро­на, про­хо­дже­н­ня вій­сько­вої кар’ єри, ме­ди­чна ре­а­бі­лі­та­ція і про­ти­дія са­мо­ро­бним ви­бу­хо­вим при­стро­ям.

Ми по­го­ди­лись зо­се­ре­ди­тись на но­вих га­лу­зях спів­пра­ці, та­ких як бо­роть­ба з про­я­ва­ми гі­бри­дної вій­ни, а та­кож у пи­та­н­нях стра­те­гі­чних ко­му­ні­ка­цій, що пов­ні­стю сто­су­є­ться мо­єї ком­пе­тен­ції як по­мі­чни­ка Ген­се­ка НАТО з пи­тань гро­мад­ської ди­пло­ма­тії.

Що сто­су­є­ться стра­те­гі­чних ко­му­ні­ка­цій, то у ве­ре­сні ми­ну­ло­го ро­ку Ген­се­ком НАТО та се­кре­та­рем РНБО бу­ла під­пи­са­на до­ро­жня кар­та. Це ва­жли­вий до­ку- мент, у рам­ках яко­го ми бу­де­мо спів­пра­цю­ва­ти з Укра­ї­ною для то­го, щоб ва­ша кра­ї­на мо­гла змі­цни­ти свої за­со­би стра­те­гі­чних ко­му­ні­ка­цій і про­ти­ді­я­ти ви­кли­кам, що існу­ють у цій сфе­рі. Бу­де над­зви­чай­но ва­жли­во вклю­чи­ти стра­те­гі­чні ко­му­ні­ка­ції як ча­сти­ну стра­те­гі­чних го­лов­них до­ку­мен­тів Укра­ї­ни у сфе­рі без­пе­ки та обо­ро­ни. За­раз від­бу­ва­є­ться ва­жли­ва ро­бо­та у цій сфе­рі.

«УКРА­Ї­НА Є ДУ­ЖЕ ЦІННИМ ПАРТНЕРОМ НАТО»

— Чи єро­зу­мі­н­ня з бо­ку укра­їн­ської сто­ро­ни ва­жли­во­сті цих пи­тань?

— Так. Дій­сно ми ба­чи­мо, що стра­те­гі­чні ко­му­ні­ка­ції за­раз є не­від’єм­ною ча­сти­ною стра­те­гі­чних до­ку­мен­тів, які прийня­ті Укра­ї­ною, і ми ві­та­є­мо це. Се­ред со­ю­зни­ків спо­сте­рі­га­є­ться ве­ли­кий ін­те­рес і під­трим­ка що­до ді­яль­но­сті у цій сфе­рі. Де­сять кра­їн Альянсу роблять свої вне­ски в ці­льо­ві фон­ди, і ві­сім кра­їн на­ді­сла­ли сво­їх екс­пер­тів до Укра­ї­ни. За­га­лом є 30 лю­дей, які пра­цю­ють тут в Укра­ї­ні зі сво­ї­ми ко­ле­га­ми у від­по­від­них га­лу­зях спів­ро­бі­тни­цтва. Це чі­тке свід­че­н­ня то­го, як роз­ви­ва­є­ться спів­пра­ця між НАТО та Укра­ї­ною.

Укра­ї­на є ду­же цінним партнером НАТО, який ро­бить вне­сок в опе­ра­ції під егі­дою НАТО, по­чи­на­ю­чи від Ко­со­во до Аф­га­ні­ста­ну, а та­кож бере участь у си­лах ре­а­гу­ва­н­ня НАТО і в опе­ра­ці­ях з бо­роть­би з те­ро­ри­змом і пі­рат­ством. У нас це ду­же ці­ну­є­ться. За­раз для НАТО ду­же ва­жли­во на­да­ти стра­те­гі­чну до­рад­чу до­по­мо­гу і адре­сну під­трим­ку для то­го, щоб Укра­ї­на мо­гла роз­ви­ва­ти свій се­ктор без­пе­ки і обо­ро­ни у від­по­від­но­сті до стан­дар­тів НАТО. І це та­кож пе­ред­ба­чає ци­віль­ний кон­троль над се­кто­ром без­пе­ки і обо­ро­ни та від­по­від­ні ре­фор­ми. А ре­фор­ми ма­ють за­са­дни­че зна­че­н­ня для то­го, щоб Укра­ї­на ста­ла на но­ги і ма­ла мо­жли­во­сті ро­би­ти актив­ний вне­сок в на­ші спіль­ні дії. Якщо Укра­ї­на бу­де силь­ною, то бу­де силь­ною Єв­ро­па та НАТО.

— Чи за­йма­є­тесь ви ви­вче­н­ням опи­ту­вань гро­мад­ської дум­ки що­до то­го, яким єі­мідж НАТО в Єв­ро­пі і, від­по­від­но, тим, щоб по­лі­пши­ти йо­го?

— Не­що­дав­ні до­слі­дже­н­ня по­ка­за­ли, що НАТО ко­ри­сту­є­ться до­сить ши­ро­кою під­трим­кою гро­мад­сько­сті. Ва­жли­во під­ні­ма­ти рі­вень ро­зу­мі­н­ня НАТО з бо­ку гро­мад­сько­сті, оскіль­ки пев­ні про­шар­ки су­спіль­ства не обі­зна­ні з до­да­ною вар­ті­стю НАТО в пи­та­н­нях єв­ро­пей­ської без­пе­ки. Ми по­вин­ні до­сту­ка­тись до цих лю­дей і на­да­ти їм об’єктив­ні зна­н­ня, осо­бли­во ко­ли йде­ться про мо­лодь. Мо­ло­ді лю­ди, як пра­ви­ло, ма­ло зна­ють про вне­сок НАТО у пи­та­н­ня га­ран­ту­ва­н­ня без­пе­ки. Якщо ми по­ди­ви­мось на істо­рію НАТО від ро­ків хо­ло­дної вій­ни до пі­сля хо­ло­дної вій­ни, то ми по­ба­чи­мо, що НАТО по­стій­но в цей пе­рі­од про­хо­дить про­цес транс­фор­ма­ції та ада­пта­ції і за­без­пе­чує без­пе­ку не ли­ше для одно­го мі­льяр­да на­се­ле­н­ня в кра­ї­нах НАТО, але та­кож за­без­пе­чує ста­біль­ність у спів­пра­ці з кра­ї­на­ми­пар­тне­ра­ми для ре­гіо­нів, які є су­сі­дні­ми та при­ми­ка­ють до те­ри­то­рії НАТО.

— Кан­ди­дат у пре­зи­ден­ти від Ре­спу­блі­кан­ської пар­тії До­нальд Трамп не­що­дав­но за­явив, що НАТО єза­ста­рі­лим. Як у НАТО ма­ють ре­а­гу­ва­ти на це?

— Я не хо­тів би обго­во­рю­ва­ти вну­трі­шню ди­на­мі­ку пе­ред­ви­бор­чої кам­па­нії одні­єї з кра­їн Альянсу. Єди­не, що мо­жу ска­за­ти, — це те, що НАТО є актуальною ор­га­ні­за­ці­єю, яка за­без­пе­чує без­пе­ку і за­хи­щає гро­ма­дян кра­їн Альянсу і ро­бить свій вне­сок у га­ран­ту­ва­н­ня без­пе­ки і ста­біль­но­сті не ли­ше на те­ре­нах кра­їн НАТО, але в усіх ре­гіо­нах, що є су­сі­дні­ми до НАТО. Ко­ли ви по­ди­ви­тесь на рішення Вар­шав­сько­го са­мі­ту, то по­ба­чи­те те, що їх мо­жна згру­пу­ва­ти за пев­ни­ми на­прям­ка­ми. Пер­ше, це змі­цне­н­ня за­со­бів стри­му­ва­н­ня та обо­ро­ни з ком­по­нен­том діа­ло­гу, а ін­ший на­пря­мок — це про­е­кту­ва­н­ня ста­біль­но­сті по­за ме­жа­ми на­ших кор­до­нів. З на­шої де­кла­ра­ції зро- зумі­ло, що на­ша ме­та про­ти­сто­я­ти за­гро­зам та ви­кли­кам, які по­хо­дять з будь-яко­го на­пря­му.

Нам по­трі­бно посилити клю­чо­ві спро­мо­жно­сті ін­ди­ві­ду­аль­них чле­нів Альянсу і во­дно­час про­дов­жу­ва­ти спів­пра­цю з на­ши­ми пар­тне­ра­ми на Схо­ді і на Пів­дні, щоб до­по­мог­ти їм са­мо­стій­но про­ти­сто­я­ти ви­кли­кам. Та­ка спів­пра­ця є ве­ли­кою ін­ве­сти­ці­єю не ли­ше в за­лу­че­ні кра­ї­ни, а та­кож у НАТО в ці­ло­му.

НАТО по­стій­но до­во­дить свою ко­ристь і до­да­ну вар­тість в ро­ки пі­сля хо­ло­дної вій­ни. Ми пам’ята­є­мо 11 ве­ре­сня 2001 ро­ку, ко­ли пі­сля цьо­го те­ра­кту бу­ло за­ді­я­но 5 ста­т­тю Ва­шинг­тон­сько­го до­го­во­ру впер­ше за всю істо­рію Альянсу, з опе­ра­ці­єю «Актив­ні зу­си­л­ля». Ко­со­во, Аф­га­ні­стан, а та­кож ін­ші опе­ра­ції та мі­сії, всі во­ни по­ка­зу­ють, що НАТО має спро­мо­жність і го­тов­ність ро­би­ти вне­сок в за­без­пе­че­н­ня ста­біль­но­сті і без­пе­ки.

— А як ви зби­ра­є­тесь впли­ва­ти на мо­ло­дих лю­дей, щоб пе­ре­ко­на­ти їх у то­му, що НАТО акту­аль­на і ко­ри­сна ор­га­ні­за­ція?

— Гро­мад­ська ди­пло­ма­тія ви­ко­ри­сто­вує рі­зні ін­стру­мен­ти спіл­ку­ва­н­ня з рі­зни­ми вер­ства­ми на­се­ле­н­ня. Ми за­раз біль­ше пе­ре- хо­ди­мо на ци­фро­ві ка­на­ли ко­му­ні­ка­ції. Ми зна­є­мо, що мо­лодь має до­брі на­ви­чки отри­му­ва­ти ін­фор­ма­цію в ци­фро­вих ме­ре­жах. І ми та­кож роз­ро­би­ли рі­зні про­гра­ми та за­хо­ди в уні­вер­си­те­тах із за­лу­че­н­ням ана­лі­ти­ків, моз­ко­вих цен­трів і пред­став­ни­ків мо­ло­ді. Є чи­ма­ло спосо­бів за­лу­че­н­ня лю­дей і ми ро­би­мо все мо­жли­ве для то­го, щоб яко­мо­га актив­ні­ше ді­я­ти в на­прям­ку, щоб май­бу­тні лі­де­ри гро­мад­ської дум­ки ма­ли до­брі і об’єктив­ні зна­н­ня про НАТО та вне­сок ці­єї ор­га­ні­за­ції в змі­цне­н­ня без­пе­ки. За­без­пе­че­н­ня ефе­ктив­них де­ба­тів в обго­во­рен­ні пи­тань без­пе­ки — це найкращий спо­сіб при­вер­ну­ти ува­гу лю­дей до НАТО і під­ня­ти рі­вень їхньої обі­зна­но­сті про НАТО в гро­ма­дян­сько­му су­спіль­стві, і са­ме цим ми за­йма­є­мось.

«ВІД­ПО­ВІДЬ НАТО НА АГРЕСИВНІ ДІЇ РО­СІЇ Є ПРО­ПОР­ЦІЙ­НОЮ»

— Ви вже ска­за­ли на по­ча­тку про те, що НАТО за­су­джу­єа­не­ксію Ро­сі­єю Кри­му і ро­сій­ську агре­сію на схо­ді Укра­ї­ни. Що мо­же НАТО зро­би­ти до­да­тко­во для то­го, щоб впли­ну­ти на Ро­сію, зму­си­ти її ви­ве­сти вій­ська зі схо­ду Укра­ї­ни та по­вер­ну­ти Кри­му?

— Перш за все, без­по­се­ре­дньо пі­сля ане­ксії Кри­му, яку НАТО ква­лі­фі­кує як не­ле­гі­тим­ну і не­за­кон­ну, НАТО на рів­ні глав дер­жав та уря­дів про­ве­ла са­міт у Вель­сі, на яко­му бу­ло роз­ро­бле­но план дій що­до за­без­пе­че­н­ня го­тов­но­сті, у яко­му ми пе­ред­ба­чи­ли по­тро­є­н­ня до 40 тис. склад сил швид­ко­го ре­а­гу­ва­н­ня і 5 тис. — це си­ли пе­ре­до­во­го ба­зу­ва­н­ня, які мо­жуть роз­гор­та­ти­ся у ме­жах кіль­кох днів. Ми то­ді та­кож ого­ло­си­ли про за­хо­ди за­пев­не­н­ня і про­дов­жу­є­мо від­по­від­ну ро­бо­ту, яка при­не­сла ре­зуль­тат на не­що­дав­ньо­му са­мі­ті у Вар­ша­ві. Ми пе­ре­гля­да­є­мо по­си­ле­н­ня стри­му­ва­н­ня і обо­ро­ну, і ви зна­є­те, що гла­ви дер­жав та уря­дів ухва­ли­ли рішення про від­прав­ку чо­ти­рьох ба­таль­йо­нів у кра­ї­ни Бал­тії та Поль­щу. Ми вже ма­є­мо ві­сім до­да­тко­вих шта­бів, які за­без­пе­чу­ють під­си­ле­н­ня та під­го­тов­ку та ло­гі­сти­чне за­без­пе­че­н­ня цих сил.

Усі ці за­хо­ди не­об­хі­дно роз­гля­да­ти в ком­пле­ксі. То­му ми го­во­ри­мо не ли­ше про чо­ти­ри ба­таль­йо­ни, а про більш ши­ро­ку ро­бо­ту то­го, що цьо­му пе­ре­ду­ва­ло. Це чі­тка від­по­відь НАТО на агресивні дії Ро­сії, і во­ни є про­пор­цій­ни­ми і ціл­ко­ви­то від­по­від­а­ють між­на­ро­дним зо­бов’ яза­н­ням на­шої ор­га­ні­за­ції. То­му не мо­же бу­ти жо­дно­го сум­ні­ву у пи­та­н­нях що­до то­го, чи до­три­му­є­ться НАТО між­на­ро­дно­го пра­ва. Ми чі­тко до­три­му­є­мось усіх по­ло­жень між­на­ро­дно­го пра­ва.

І є ще один ком­по­нент у цій ро­бо­ті — не ли­ше стри­му­ва­н­ня, але й діа­лог. Оскіль­ки за­со­би стри­му­ва­н­ня по­вин­ні до­пов­ню­ва­тись діа­ло­гом. Ми при­зу­пи­ни­ли на­шу пра­кти­чну спів­пра­цю з Ро­сі­єю пі­сля ане­ксії Кри­му і але ми під­три­му­є­мо по­лі­ти­чний діа­лог. Не­що­дав­нє за­сі­да­н­ня Ра­ди НАТО — Ро­сія від­бу­ло­ся 13 ли­пня пі­сля са­мі­ту у Вар­ша­ві. І це за­сі­да­н­ня да­ло нам мо­жли­вість три­ма­ти Укра­ї­ну у по­лі на­шої ува­ги і ко­му­ні­ку­ва­ти на­ші ме­си­джі і та­кож за­без­пе­чу­ва­ти мо­жли­вість збіль­ше­н­ня рів­ня про­зо­ро­сті і змен­ше­н­ня ри­зи­ку. Оскіль­ки ми за­раз спо­сте­рі­га­є­мо від Бал­тій­сько­го до Чор­но­го мо­ря вій­сько­ві про­це­си, які ви­кли­ка­ють три­во­гу, і ми хо­ті­ли б за­по­біг­ти еска­ла­ції ці­єї си­ту­а­ції.

Ми отри­ма­ли пев­ні про­по­зи­ції від ро­сій­ської сто­ро­ни, і на сьо­го­дні­шній день во­ни ви­вча­ю­ться. Я впев­не­ний, що при­на­гі­дно на за­сі­да­н­нях Ра­ди НАТО — Ро­сія ми бу­де­мо час від ча­су по­вер­та­ти­ся до цих про­по­зи­цій. У будь-яко­му ви­пад­ку є ме­ха­ні­зми, існу­ю­чі фор­ма­ти, у ме­жах яких ми ма­є­мо пра­цю­ва­ти. На­при­клад, Ві­ден­ський до­ку­мент є ду­же ва­жли­вим у цьо­му кон­текс­ті. Він за­без­пе­чує про­зо­рість у бо­йо­вих ді­ях та про­ве­де­н­нях вій­сько­вих на­вчань. Ми за­охо­чу­є­мо Ро­сію, щоб во­на вза­є­мо­ді­я­ла з на­ми над онов­ле­н­ням цьо­го до­ку­мен­та.

— Де­я­кі огля­да­чі за­яв­ля­ють, що чо­ти­рьох ба­таль­йо­нів не­до­ста­тньо, щоб стри­му­ва­ти Ро­сію і по­трі­бно біль­ше військ, озбро­єнь у цих кра­ї­нах, щоб Мо­сква на­віть не мог-

ла по­ду­ма­ти, щоб на­па­да­ти на ці кра­ї­ни. Що ви ска­же­те на це?

— Чо­ти­ри ба­таль­йо­ни не мо­жна роз­гля­да­ти ізо­льо­ва­но і ві­дір­ва­но від ре­шти. Це ком­по­нент то­го, про що я го­во­рив ра­ні­ше. Це і по­тро­є­н­ня роз­мі­ру сил ре­а­гу­ва­н­ня НАТО, і ство­ре­н­ня сил пе­ре­до­во­го ба­зу­ва­н­ня, які го­то­ві до роз­гор­та­н­ня в ме­жах кіль­кох днів. Це і ві­сім шта­бів, які бу­ло ство­ре­но, а та­кож спе­ці­аль­ні за­хо­ди га­ран­ту­ва­н­ня без­пе­ки. Тоб­то всі ці ком­по­нен­ти скла­да­ють більш ши­ро­ку за­галь­ну ком­пле­ксну кар­ти­ну, і нам ди­ви­ти­ся тре­ба в ком­пле­ксі, а не на окре­мі ком­по­нен­ти. Все це на за­гал під­си­лює спро­мо­жність до обо­ро­ни Альянсу, а та­кож мо­жли­во­сті стри­му­ва­н­ня.

«РО­СІЯ ПОРУШИЛА ВСІ ЗО­БОВ’ЯЗА­Н­НЯ, ЯКІ ВО­НА ВЗЯ­ЛА НА СЕ­БЕ»

— За яких умов, на ва­шу дум­ку, мо­же бу­ти роз­по­ча­то діа­лог з Ро­сі­єю що­до но­вої ар­хі­те­кту­ри єв­ро­а­тлан­ти­чної си­сте­ми ко­ле­ктив­ної без­пе­ки від Ван­ку­ве­ра до Вла­ди­во­сто­ка?

— На мою дум­ку, для єв­ро­а­тлан­ти­чної без­пе­ки існу­ють фун­да­мен­таль­ні прин­ци­пи і зо­бов’яза­н­ня, які вже узго­дже­ні. Я не ду­маю, що є якась по­тре­ба пе­ре­гля­да­ти ці прин­ци­пи, во­ни є не­по­ру­шни­ми. Я впев­не­ний, що Ро­сія порушила всі зо­бов’яза­н­ня, які во­на взя­ла на се­бе. По­ки во­на не по­вер­не­ться до від­по­від­но­сті цим прин­ци­пам, ми не мо­же­мо по­вер­ну­ти­ся до зви­чно­го ста­ну ре­чей з Ро­сі­єю. Не тре­ба ви­на­хо­ди­ти ко­ле­со. Всі ці зо­бов’яза­н­ня за­твер­дже­ні у За­клю­чно­му Гель­сін­сько­му акті чи Па­ризь­кій хар­тії. Фун­да­мен­таль­ні прин­ци­пи і зо­бов’яза­н­ня, які сто­су­ю­ться без­пе­ки єв­ро­а­тлан­ти­чно­го ре­гіо­ну, по­ва­га до те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті та су­ве­ре­ні­те­ту дер­жав, не­до­тор­кан­ність дер­жав­них кор­до­нів і та­ке ін­ше. Все це ду­же ва­жли­ве для будь-якої кра­ї­ни. І всі кра­ї­ни без ви­ня­тку по­вин­ні до­три­му­ва­тись цих прин­ци­пів.

— Не­що­дав­но чи­ма­ло єв­ро­пей­ських по­лі­ти­ків по­ру­ши­ли те­му «Шен­ген обо­ро­ни», що по суті озна­ча­є­ство­ре­н­ня єв­ро­пей­ської ар­мії. Зокре­ма Suddeutsche Zeitung по­ві­до­ми­ло про отри­ма­н­ня ко­пії до­ку­мен­та із ше­сти сто­рі­нок, на­пи­са­но­го спіль­но мі­ні­стром обо­ро­ни Фран­ції Жан-Івом ле­Дрі­а­ном і ні­ме­цьким ко­ле­гою Ур­су­лою фон дер Ляйен. Мі­ні­стри за­кли­ка­ють ство­ри­ти «спіль­ні і по­стій­ні» єв­ро­пей­ські вій­сько­ві штаб-квар­ти­ри, а та­кож єв­ро­пей­ські вій­сько­ві стру­кту­ри, вклю­ча­ю­чи ло­гі­сти­чне і ме­ди­чне ко­ман­ду­ва­н­ня. Хі­ба не мо­жна в цьо­му вба­ча­ти но­вий роз­кол все­ре­ди­ні Альянсу, яким ско­ри­ста­є­ться Ро­сія. Що ду­ма­є­те ви з цьо­го при­во­ду?

— Перш за все нам тре­ба тер­пля­че ро­би­ти ре­тель­ний ана­ліз то­го, що пред­став­ля­ють со­бою ці про­по­зи­ції. У будь-яко­му ви­пад­ку існу­ють пев­ні ва­жли­ві прин­ци­пи сто­сов­но то­го, що НАТО і ЄС до­пов­ню­ють одна одну і уни­ка­ють ду­блю­ва­н­ня зу­силь. І я впев­не­ний, що цей прин­цип бу­де до­три­ма­но. НАТО та ЄС під час са­мі­ту у Вар­ша­ві ма­ли мо­жли­вість узго­ди­ти спіль­ну де­кла­ра­цію, яка під­ні­має рі­вень спів­пра­ці між ци­ми стру­кту­ра­ми. НАТО є фун­да­мен­таль­ною ор­га­ні­за­ці­єю без­пе­ки і обо­ро­ни, а Єв­ро­пей­ський Со­юз, хоч що б він ро­бив у цьо­му пла­ні, зав­жди бу­де бра­ти до ува­ги прин­ци­пи вза­є­мо­до­пов­ню­ва­н­ня і уни­ка­н­ня зай­во­го ду­блю­ва­н­ня зу­силь.

ФОТО РЕЙТЕР

290 ВІЙ­СЬКО­ВИХ 173-ї ПОВІТРЯНО-ДЕСАНТНОЇ БРИ­ГА­ДИ США, ЯКІ ПРИ­БУ­ЛИ 17 КВІ­ТНЯ 2015 РО­КУ В УКРА­Ї­НУ, ПІД­ГО­ТУ­ВА­ЛИ НА ЯВОРІВСЬКОМУ ПОЛІГОНІ ТИСЯЧУ НАЦГВАРДІЙЦІВ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.