Лю­ди не­о­бме­же­ної во­лі

У Ріо за­вер­ши­ли­ся XV Па­ра­лім­пій­ські ігри, на яких збір­на Укра­ї­ни здо­бу­ла істо­ри­чне тре­тє мі­сце! Вже зав­тра ге­рої по­вер­та­ю­ться до­до­му

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

На­ші спортс­ме­ни за­во­ю­ва­ли 117 ме­да­лей — 41 зо­ло­ту, 37 срі­бних і 39 брон­зо­вих, що да­ло мо­жли­вість по­сі­сти за­галь­не тре­тє мі­сце у ко­ман­дно­му ме­даль­но­му за­лі­ку, по­сту­пив­шись ли­ше Ки­таю (239 ме­да­лей) та Ве­ли­ко­бри­та­нії (147). Ні­ко­ли до цьо­го укра­їн­ські па­ра­лім­пій­ці не ви­бо­рю­ва­ли так ба­га­то ме­да­лей. На­га­да­є­мо, що на Іграх у Лон­до­ні-2012 збір­на Укра­ї­ни по­сі­ла 4-те заль­не мі­сце (32 зо­ло­ті ме­да­лі), у Пе­кі­ні-2008 — 4-те мі­сце (24 зо­ло­ті ме­да­лі), у Сі­днеї-2000 — 35-те мі­сце (3 зо­ло­ті ме­да­лі), а в Атлан­ті-1996 — 44-те мі­сце (одна зо­ло­та ме­даль).

■ Вже з пер­ших днів зма­гань Па­ра­лім­пій­ських ігор у Ріо на­ша на­ціо­наль­на ко­ман­да впев­не­но за­крі­пи­ла­ся у трій­ці лі­де­рів ме­даль­но­го за­лі­ку і з цим же ре­зуль­та­том ді­йшла до фі­на­лу зма­гань. За сло­ва­ми го­ло­ви Па­ра­лім­пій­сько­го ко­мі­те­ту Укра­ї­ни Ва­ле­рія СУШКЕВИЧА — це ре­зуль­тат над­зви­чай­ної си­ли во­лі та ба­жа­н­ня до пе­ре­мо­ги укра­їн­ських спортс­ме­нів, а та­кож — за­по­ру­ка пра­ці про­гра­ми «Ін­ва­спорт», яка пра­цює при на­яв­но­сті шкіл і спо­руд, при­свя­че­них па­ра­лім­пій­ським ви­дам спор­ту у ко­жній обла­сті Укра­ї­ни. «В Укра­ї­ні ми ство­ри­ли кра­щу систему фі­зи­чно­го ви­хо­ва­н­ня, спор­ту та ре­а­бі­лі­та­ції для лю­дей з обме­же­ни­ми мо­жли­во­стя­ми. Для ре­а­бі­лі­та­ції у цен­три при­хо­дять рі­зні лю­ди. Із 100 осіб мо­жна зна­йти 5, які вправ­ні у пла­ван­ні, фут­бо­лі або лег­кій атле­ти­ці, з яки­ми і по­чи­на­є­ться під­го­тов­ка до зма­гань. Суть «Ін­ва­спор­ту» по­ля­гає у то­му, що є мо­жли­вість за­йма­ти­ся спор­том у лю­дей з обме­же­ни­ми мо­жли­во­стя­ми із усі­єї Укра­ї­ни, а не з кон­кре­тним ре­гіо­ном», — роз­по­вів Ва­ле­рій Су­шке­вич у ін­терв’ю ВВС.

■ За сло­ва­ми пана Сушкевича, са­ме та­кий під­хід за­без­пе­чив укра- їн­ським па­ра­лім­пій­цям на­ле­жні умо­ви під­го­тов­ки до зма­гань, по­при те, що у 2014 ро­ці Ро­сія не­за­кон­но за­во­ло­ді­ла їхньою го­лов­ною тре­ну­валь­ною ба­зою в Єв­па­то­рії.

■ Втім, го­лов­на за­по­ру­ка ро­бо­ти будь-якої про­гра­ми — ці­ле­спря­мо­ва­ні, від­да­ні спра­ві та па­трі­о­ти­чні лю­ди. Са­ме та­ки­ми яко­стя­ми, за сло­ва­ми Ва­ле­рія Сушкевича, во­ло­ді­ють всі без ви­клю­че­н­ня укра­їн­ські па­ра­лім­пій­ці. «Це лю­дей, які ви­три­му­ють усі про­бле­ми — не­ста­чу фі­нан­су­ва­н­ня, по­лі­ти­чну кри­зу, вій­ну, ін­ші кло­по­ти. Це над­зви­чай­но від­да­ні лю­ди, — про­дов­жує пан Су­шке­вич.

■ Спор­тив­ні екс­пер­ти, від­зна­ча­ю­чи ство­ре­ні в Укра­ї­ні на­ле­жні умо­ви для під­го­тов­ки па­ра­лім­пій­ців, го­лов­ним се­кре­том успі­ху збір­ної на­зи­ва­ють пе­ре­дов­сім си­лу во­лі і не­ймо­вір­ну мо­ти­ва­цію.

■ «У нас мо­но­лі­тна і ду­же силь­на на­ціо­наль­на ко­ман­да. Це — ре­зуль­тат ду­же сер­йо­зної со­ці­аль­ної та фі­зи­чної під­го­тов­ки в рам­ках про­е­кту «Ін­ва­спорт». Але го­лов­на осо­бли­вість збір­ної — без­ме­жні си­ла ду­шу і па­трі­о­тизм, — роз­по­вів у ко­мен­та­рі «Дню» ві­до­мий спор­тив­ний ко­мен­та­тор Дми­тро ЛАЗУТКІН. — Істо­ри­чний ре­зуль­тат збір­ної на Па­ра­лім­пі­а­ді у Ріо — вражає і ті­шить. Мо­жна тіль­ки по­ра­ді­ти за спортс­ме­нів. Клю­чо­ві сві­то­ві ме­діа обле­ті­ли сю­же­ти про па­трі­о­тизм на­ших спортс­ме­нів і їхню го­тов­ність бо­ро­ти­ся до кін­ця. Не зва­жа­ю­чи на дис- ква­лі­фі­ка­цію збір­ної Ро­сії че­рез си­стем­не вжи­ва­н­ня до­пін­гу, на­ша ко­ман­да ще на стар­ті зма­гань мо­гла роз­ра­хо­ву­ва­ти на при­зо­ве мі­сце в за­галь­но­му за­лі­ку. Адже бу­ло ви­дно рі­вень під­го­тов­ки, спор­тив­ний то­нус і бо­йо­вий дух атле­тів. При­єм­но, що їх вда­ло­ся ви­бо­ро­ти ре­кор­дну кіль­кість ме­да­лей, обі­йти збір­ну США».

■ За сло­ва­ми Дми­тра Ла­зу­ткі­на, укра­їн­ські па­ра­лім­пій­ці го­ту­ю­ться до зма­гань у кра­щих умо­вах в по­рів­ня­ні зі спортс­ме­на­ми з ба­га­тьох кра­їн, на­віть Єв­ро­пи. «У кра­ї­нах Єв­ро­пи для па­ра­лім­пій­ців спорт кон­це­пту­аль­но роз­гля­да­є­ться як спо­сіб ре­а­бі­лі­та­ції та жит­тє­вої за­ці­кав­ле­но­сті. В Укра­ї­ні ж па­ра­лім­пій­ці — це про­фе­сій­ні спортс­ме­ни, які про­хо­дять ре­гу­ляр­ні збо­ри, зма­га­н­ня і пов­но­цін­но го­ту­ю­ться до го­лов­них стар­тів, — про­дов­жує пан Лазуткін. — Го­лов­ним ви­дом спор­ту, в яко­му укра­їн­ці здо­бу­ли най­біль­ше ме­да­лей, ста­ло пла­ва­н­ня. Я стра­шен­но ра­дий за на­ших спортс­ме­нів, які пра­кти­чно що­дня, у ко­жно­му фі­наль­но­му за­пли­ві, при­но­си­ли ме­да­лі. По­чи­на­ю­чи від пер­шо­го зо­ло­та, яке здо­був пла­вець Єв­ген Бо­го­дай­ко на сто­ме­трів­ці на спи­ні. Без­умов­но, за ре­зуль­та­та­ми Ігор при­єм­не вра­же­н­ня та­кож спра­ви­ли фе­хту­валь­ни­ки на віз­ках. Ша­ні спортс­ме­ні зав­жди до­мі­ну­ва­ли, за­во­йо­ву­ва­ли ме­да­лі і го­лов­не — ро­би­ли це ефе­ктно. А за­га­лом — ко­жен уча­сник Па­ра­лім­пій­ських ігор — це гор­ді­ться кра­ї­ни, і са­ме як на­ціо­наль- них ге­ро­їв Укра­ї­на по­вин­на зу­стрі­ти спортс­ме­нів».

■ Однак, по­по­ри під­трим­ку дер­жа­вою па­ра­лім­пій­сько­го ру­ху, ще одним ва­жли­вим кри­те­рі­єм для сти­му­лу спортс­ме­нів є мо­жли­вість ре­а­лі­зу­ва­ти­ся і за­ро­би­ти гро­шей. У кра­ї­ні, де для лю­дей з ін­ва­лі­дні­стю пра­кти­чно не ство­ре­ні умо­ви для роз­ви­тку й осо­би­сті­сної ре­а­лі­за­ції, про­фе­сій­ний спорт є не­аби­яким шан­сом. «Спорт — це моя основ­на ро­бо­та», — по­ді­ли­ла­ся з Бі-Бі-Сі вра­же­н­ня­ми від пе­ре­мо­ги па­у­ер­лі­фтер­ка Лі­дія СОЛОВЙОВА, яка за­во­ю­ва­ла зо­ло­ту па­ра­лім­пій­ську ме­даль. Дів­чи­на від­вер­то го­во­рить, що клю­чо­ва мо­ти­ва­ція для її успі­ху — те, що в Укра­ї­ні не­ба­га­то мо­жли­во­стей для лю­дей з осо­бли­ви­ми по­тре­ба­ми. «Або ти пли­веш, або то­неш, одним сло­вом, — кон­ста­тує спортс­мен­ка. — У мо­їй кра­ї­ні лю­ди­ні з обме­же­ни­ми мо­жли­во­стя­ми зна­йти ро­бо­ту ду­же важко... Па­ра­лім­пій­ський спорт — це моє основ­не дже­ре­ло до­хо­ду. Я жи­ву з ньо­го».

■ Зви­чай­но, на­ших чем­піо­нів та при­зе­рів XV Па­ра­лім­пій­ських ігор, які по­вер­та­ю­ться в Укра­ї­ну в ніч з 21 на 22 ве­ре­сня, зу­стрі­нуть як ге­ро­їв. Їх ві­та­ти­муть і ціл­ком за­слу­же­но дя­ку­ва­ти­муть за істо­ри­чний ре­зуль­тат. Але якщо кра­ї­на справ­ді тур­бу­є­ться про лю­дей з ін­ва­лі­дні­стю, во­на по­вин­на під­три­му­ва­ти їх не ли­ше у спор­ті і не тіль­ки раз на чо­ти­ри ро­ки.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.