ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Під­го­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

20 ве­ре­сня

622 — про­рок Му­хам­мед ра­зом із при­хиль­ни­ка­ми за­ли­шив Мек­ку і пе­ре­се­лив­ся в Ме­ди­ну, на­се­ле­ну іу­де­я­ми. Тут бу­ло ство­ре­но пер­шу му­суль­ман­ську гро­ма­ду, збу­до­ва­но пер­шу ме­четь. Пі­зні­ше са­ме цей день бу­ло ви­зна­но по­ча­тком му­суль­ман­ської ери. 1246 — у сто­ли­ці Зо­ло­тої Ор­ди, Са­рай-Ба­ту, за на­ка­зом Ба­тия за­то­пта­но на смерть ве­ли­ко­го кня­зя чер­ні­гів­сько­го Михайла Все­во­ло­до­ви­ча, який при­був до став­ки ха­на за отри­ма­н­ням яр­ли­ка, але рі­шу­че від­мо­вив­ся змі­ни­ти ві­ру. 1519 — з іспан­сько­го пор­ту Сан-Лу­кар, у гир­лі рі­ки Гва­дал­кві­вір, ви­йшла екс­пе­ди­ція з п’яти ко­ра­блів на чо­лі з Фер­нан­до Ма­гел­ла­ном. Во­на три­ва­ла 1081 день, в під­сум­ку ли­ше один вці­лі­лий ко­ра­бель «Ві­кто­рія» з 18 мо­ря­ка­ми під ко­ман­ду­ва­н­ням Ху­а­на Ель Ка­но по­вер­нув­ся на Ба­тьків­щи­ну із 26 тон­на­ми пря­но­щів (ве­ли­кий скар­бна той час!). Так за­вер­ши­ла­ся пер­ша по­до­рож нав­ко­ло сві­ту. 1840 — по­мер Хо­се Га­спар де Фран­сіа, пра­ви­тель Па­ра­гваю з 1814 ро­ку, «отець на­ції», «стовп рів­но­сті, ро­зу­му й спра­ве­дли­во­сті», а на­справ­ді — пер­ший жор­сто­кий ди­кта­тор в істо­рії Ла­тин­ської Аме­ри­ки. 1863 — по­мер Яко­бЛю­двіг Грімм, ви­да­тний ні­ме­цький пи­сьмен­ник-каз­кар («Бі­ло­сніж­ка», «Бре­мен­ські му­зи­ки») та лін­гвіст. Пи­сав у спів­то­ва­ри­стві з бра­том Віль­гель­мом. На­ро­див­ся 1785 р. 1870 — че­рез де­сять ро­ків від дня офі­цій­но­го ого­ло­ше­н­ня про ство­ре­н­ня Іта­лій­сько­го ко­ро­лів­ства за­вер­ши­лось об’єд­на­н­ня кра­ї­ни: пі­сля роз­гро­му сво­єї ар­мії нім­ця­ми під Се­да­ном фран­цу­зи, чиї вій­ська «за­хи­ща­ли» Па­пу Рим­сько­го Пія ІХ, за­ли­ши­ли сто­ли­цю Іта­лії, яка бу­ла до­лу­че­на до об’єд­на­ної Іта­лії. 1963 — у ви­сту­пі на се­сії Ге­не­раль­ної Асам­блеї ООН пре­зи­дент США Джон Кен­не­ді за­про­по­ну­вав СРСР пра­цю­ва­ти ра­зом над про­гра­мою по­льо­ту лю­ди­ни на Мі­сяць. 1992 — на ре­фе­рен­ду­мі 51,05 % гро­ма­дян Фран­ції ви­сло­ви­лись за вступ кра­ї­ни до Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.