Пер­ший крок до кі­бер­без­пе­ки

Чи змо­же від­по­від­ний за­ко­но­про­ект ви­бу­ду­ва­ти дер­жав­но-при­ва­тне пар­тнер­ство та систему мо­ти­ва­цій?

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Іван КАПСАМУН, «День»

Увів­то­рок пар­ла­мент роз­гля­нув у пер­шо­му чи­тан­ні низ­ку за­ко­но­про­е­ктів з пи­тань ін­фор­ма­ти­за­ції. Пер­ший з них — про еле­ктрон­ні ко­му­ні­ка­ції — був про­ва­ле­ний. Від­по­від­но проекти змін до Бю­дже­тно­го та Ми­тно­го ко­де­ксів що­до еле­ктрон­них ко­му­ні­ка­цій не роз­гля­да­ли. Про­те бу­ли і по­зи­тив­ні но­ви­ни. Де­пу­та­ти та­ки прийня­ли проекти за­ко­нів про еле­ктрон­ні до­вір­чі по­слу­ги, а та­кож про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни що­до оброб­ки ін­фор­ма­ції в си­сте­мах хмар­них об­чи­слень. І що ду­же ва­жли­во — був прийня­тий за осно­ву за­ко­но­про­ект про основ­ні за­са­ди за­без­пе­че­н­ня кі­бер­без­пе­ки Укра­ї­ни.

В чо­му суть остан­ньо­го? В по­ясню­валь­ній за­пи­сці до за­ко­но­про­е­кту дов­го, але ком­пле­ксно за­зна­ча­є­ться: «Ме­тою про­е­кту за­ко­ну є ство­ре­н­ня на­ціо­наль­ної си­сте­ми кі­бер­без­пе­ки як су­ку­пно­сті по­лі­ти­чних, со­ці­аль­них, еко­но­мі­чних та ін­фор­ма­цій­них від­но­син ра­зом із ор­га­ні­за­цій­но- адмі­ні­стра­тив­ни­ми та те­хні­ко-те­хно­ло­гі­чни­ми за­хо­да­ми шляхом ком­пле­ксно­го під­хо­ду у ті­сній вза­є­мо­дії дер­жав­но­го і при­ва­тно­го се­кто­рів та гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства».

Які про­бле­ми вба­ча­ють екс­пер­ти? « Най­біль­ша проблема у сфе­рі ін­фор­ма­ти­за­ції та кі­бер­без­пе­ки — це від­су­тність єди­ної кон­це­пту­аль­ної стра­те­гії зі ство­ре­н­ня від­по­від­ної ін­фра­стру­кту­ри, — ко­мен­тує « Дню » ке­рів­ник Між­на­ро­дно­го цен­тру про­ти­дії кі­бер­зло­чин­но­сті

Оле­ксій КОМАР. — По суті, за­ко­но­дав­чі іні­ці­а­ти­ви по­зи­тив­ні, але як во­ни ді­я­ти­муть на пра­кти­ці? Ме­ні сла­бо ві­ри­ться, що за­про­по­но­ва­ні нор­ми бу­дуть дій­сно за­тре­бу­ва­ні, за­хи­ще­ні і на ко­ристь су­спіль­ства. На­справ­ді На­ціо­наль­на стра­те­гія з кі­бер­без­пе­ки бу­ла роз­ро­бле­на біль­ше ніж п’ять-шість ро­ків то­му, са­му Кон­вен­цію з кі­бер­без­пе­ки Укра­ї­ною ра­ти­фі­ко­ва­но ще у 2005 р. Але в ре­аль­но­сті ні­чо­го не ви­ко­ну­ва­ло­ся. На сьо­го­дні­шній день я спо­сте­рі­гаю про­ти­сто­я­н­ня між РНБО і Держ­спецзв’ яз­ку — хто за що від­по­від­ає, хто бу­де фор­му­ва­ти і осво­ю­ва­ти бю­джет».

«Іно­зем­на пра­кти­ка по­ля­гає в то­му, що ма­ють бу­ти чі­тко ви­бу­ду­ва­ні вза­є­мо­від­но­си­ни дер­жав­но- при­ва­тно­го пар­тнер­ства, — про­дов­жує Оле­ксій Комар. — Без да­ної пра­кти­ки ми ні­чо­го не зро­би­мо. Спе­ці­а­лі­стів з кі­бер­без­пе­ки на дер­жав­но­му рів­ні оди­ни­ці. І ко­ли в Управ­лін­ні з кі­бер­без­пе­ки На­цпо­лі­ції ка­жуть, що во­ни під­ви­щать зар­пла­ти спів­ро­бі­тни­кам до 7— 8 тис. грн, то це смі­шно, то­му що хо­ро­ший спе­ці­а­ліст в IT- ком­па­нії, на­при­клад, вер­сталь­ник, за­ро­бляє 20 тис. грн. То­му зро­зумі­ло, ку­ди пі­де пра­цю­ва­ти та­кий спе­ці­а­ліст. От­же, одно­зна­чно має бу­ти дер­жав­но­при­ва­тне пар­тнер­ство, ре­гу­лю­ва­н­ня юри­ди­чних від­но­син і си­сте­ма мо­ти­ва­ції. Іна­кше ні­чо­го не ви­йде».

Як зби­ра­ю­ться ви­рі­шу­ва­ти ці про­бле­ми по­лі­ти­ки? На­сам­пе­ред тре­ба за­зна­чи­ти, що ще в бе­ре­зні цьо­го ро­ку Пре­зи­дент під­пи­сав Указ, яким ввів у дію рішення РНБО «Про Стра­те­гію кі­бер­без­пе­ки Укра­ї­ни » . В ньо­му ви­зна­ча­є­ться, що осно­ву на­ціо­наль­ної си­сте­ми кі­бер­без­пе­ки ста­но­ви­ти­муть Мі­но­бо­ро- ни, Дер­жав­на слу­жба спе­ці­аль­но­го зв’ яз­ку та за­хи­сту ін­фор­ма­ції, Слу­жба без­пе­ки, На­ціо­наль­на по­лі­ція, На­ціо­наль­ний банк, роз­ві­ду­валь­ні ор­га­ни. Стра­те­гія кі­бер­без­пе­ки Укра­ї­ни пе­ред­ба­чає ство­ре­н­ня умов для без­пе­чно­го фун­кціо­ну­ва­н­ня кі­бер­про­сто­ру, йо­го ви­ко­ри­ста­н­ня в ін­те­ре­сах осо­би, су­спіль­ства і дер­жа­ви.

« В Укра­ї­ні вже біль­ше двох ро­ків три­ває вій­на, але жо­дно­го ре­гу­лю­ва­н­ня кі­бер­без­пе­ки не бу­ло, то­му цей за­ко­но­про­ект є на­два­жли­вий, — ко­мен­тує «Дню» один з ав­то­рів за­ко­но­про­е­кту, го­ло­ва пар­ла­мент­сько­го Ко­мі­те­ту з пи­тань ін­фор­ма­ти­за­ції та зв’яз­ку Олек

сандр ДАНЧЕНКО. — Він пов­ні­стю від­по­від­ає стра­те­гії з кі­бер­без­пе­ки, яку під­пи­сав Пре­зи­дент. Там є ду­же ва­жли­ві ре­чі, які сто­су­ю­ться опи­су кри­ти­чної ін­фра­стру­кту­ри, чо­го не бу­ло ра­ні­ше вза­га­лі. Цей за­ко­но­про­ект є пер­шим кро­ком до пов­но­цін­но­го за­ко­ну про кі­бер­без­пе­ку, який за­раз роз­ро­бля­є­ться ве­ли­кою гру­пою. І ми бу­де­мо акти­ві­зо­ву­ва­ти цю ро­бо­ту, щоб він якнай­швид­ше по­тра­пив до Вер­хов­ної Ра­ди».

От­же, вла­да все- та­ки по­сту­по­во ру­ха­є­ться в на­прям­ку ви­рі­ше­н­ня пи­тань кі­бер­без­пе­ки дер­жа­ви, але вра­хо­ву­ю­чи, що в кра­ї­ні вій­на, темп цей ду­же по­віль­ний. Схо­же, вла­да ні­як не мо­же на­вчи­ти­ся ді­я­ти на ви­пе­ре­дже­н­ня. Тим ча­сом ро­сій­ський агре­сор пра­цює швид­ко і без роз­ка­чки. При­чо­му не тіль­ки із за­хи­сту вла­сно­го кі­бер­про­сто­ру, а і ви­ко­ри­сто­вує цей ме­ха­нізм в сво­їх гео­по­лі­ти­чних ці­лях.

ФОТО З САЙТА ANTICORRUPTIONDIGEST.COM

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.