Ре­бек­ка ХАРМС,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

де­пу­тат Єв­ро­пар­ла­мен­ту — член пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту Асо­ці­а­ції між Укра­ї­ною та ЄС (Ні­меч­чи­на):

Якщо Еро і Штайн­майер (мі­ні­стри за­кор­дон­них справ Фран­ції та Ні­меч­чи­ни. — Ред.) ду­же ба­жа­ють про­ве­де­н­ня не­за­ба­ром ви­бо­рів, то во­ни ма­ють­бра­ти до ува­ги, що ро­сій­ська зброя та російські сол­да­ти ма­ють­бу­ти ви­ве­де­ні з До­не­цької та Лу­ган­ської обла­стей, а кон­троль над укра­їн­ським кор­до­ном має бу­ти зно­ву в Укра­ї­ни або, що­най­мен­ше, у між­на­ро­дної ор­га­ні­за­ції, на­при­клад ООН

(Укр­ін­форм)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.