У Він­ни­ці з’яви­ли­ся ве­ло­па­тру­лі

Це до­зво­лить під­ви­щи­ти мо­біль­ність бри­гад та зни­зи­ти рі­вень пра­во­по­ру­шень

Den (Ukrainian) - - День України - Оле­ся ШУТКЕВИЧ, Він­ни­ця

Сьо­го­дні па­труль­на по­лі­ція мі­ста ви­їде на чер­гу­ва­н­ня на но­вень­ких ро­ве­рах Centurion. Ві­сім спе­ці­аль­но обла­дна­них ве­ло­си­пе­дів для па­труль­них за­ку­пи­ла мі­сце­ва вла­да. По­лі­цей­ські на « за­лі­зних ко­нях » па­тру­лю­ва­ти­муть пар­ко­ві зо­ни та цен­траль­ні ву­ли­ці мі­ста. До­по­ма­га­ти­муть їм спів­ро­бі­тни­ки му­ні­ци­паль­ної по­лі­ції Він­ни­ці. Ве­ло­па­тру­лю­ва­н­ня у мі­сті за­про­ва­ди­ли для то­го, щоб під­ви­щи­ти мо­біль­ність па­труль­них бри­гад і зни­зи­ти рі­вень пра­во­по­ру­шень.

«У Він­ни­ці що­ден­но на чер­гу­ва­н­ня за­сту­пає 16—17 екі­па­жів па­труль­них. Із зав­тра­шньо­го дня роз­по­чи­на­є­ться су­мі­сне па­тру­лю­ва­н­ня му­ні­ци­паль­ної і На­ціо­наль­ної по­лі­цій. Гра­фік чер­гу­ва­н­ня роз­ро­бле­ний, вза­є­мо­дія між дво­ма під­роз­ді­ла­ми від­пра­цьо­ва­на, — роз­по­від­ає за­сту­пник на­чаль­ни­ка па­труль­ної по­лі­ції Він­ни­ці Оле­ксандр СУМЕНОК. — Ве­ло­па­тру­лю­ва­н­ня не­сти­муть чо­ти­ри екі­па­жі. Во­ни чер­гу­ва­ти­муть пе­ре­ва­жно у гро­мад­ських мі­сцях: пар­ках, пі­шо­хі­дних зо­нах, мі­сцях за­галь­но­го ску­пче­н­ня ав­то­мо­біль­но­го транс­пор­ту. За до­по­мо­гою ве­ло­па­тру­лів, спо­ді­ва­є­мо­ся, під­ви­щи­ться рі­вень без­пе­ки у Він­ни­ці » .

Пер­шим ви­про­бу­ва­ти «за­лі­зних ко­ней» для па­тру­лю­ва­н­ня ви­рі­шив мі­ський го­ло­ва Він­ни­ці Сер­гій Мор­гу­нов. Ка­же, що на їхнє при­дба­н­ня з мі­сько­го бю­дже­ту ви­ді­ли­ли 130 ти­сяч гри­вень. Ве­ло­си­пе­ди ні­ме­цько­го ви­ро­бни­цтва, ма­ють 24 пе­ре­да­чі швид­ко­сті, обла­дна­ні сві­тло­ви­ми ма­я­чка­ми, зву­ко­вою си­ре­ною, під­ніж­кою, крі­пле­н­ням для лі­хта­ря. До­да­тко­во за­ку­пи­ли для па­труль­них шо­ло­ми та рюк­за­ки, у яких во­ни но­си­ти­муть спец­за­со­би та не­об­хі­дні ре­чі для чер­гу­ва­н­ня. Їзди­ти­муть по­лі­цей­ські на ве­ло­си­пе­дах до на­ста­н­ня хо­ло­дів.

ФОТО АВ­ТО­РА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.