«Та­єм­ний що­ден­ник Си­мо­на Пе­тлю­ри»

Під та­кою на­звою ре­жи­сер Оле­сьЯн­чук розпочинає зні­ма­ти но­вий фільм

Den (Ukrainian) - - День України -

Дер­жав­не агент­ство Укра­ї­ни з пи­тань кі­но під­пи­са­ло з компанією- ви­ро­бни­ком стрі­чки «Та­єм­ний що­ден­ник Си­мо­на Пе­тлю­ри » кон­тракт про на­да­н­ня дер­жав­ної під­трим­ки роз­мі­ром 23 млн 599 тис. 998 грн.

Фільм є пе­ре­мож­цем во­сьмо­го кон­кур­сно­го від­бо­ру Держ­кі­но та про­е­ктом На­ціо­наль­ною кі­но­сту­ді­єю ху­до­жніх філь­мів ім. О. Дов­жен­ка. Ре­жи­сер і про­дю­сер кар­ти­ни — Олесь Ян­чук. Над сце­на­рі­єм стрі­чки впро­довж двох ро­ків спіль­но пра­цю­ва­ли Михайло Ша­є­вич, Оле­ксандр Шевченко та Олесь Ян­чук, по- ві­дом­ляє i-pro. kiev.ua. До­ку­мен­таль­на кі­но­дра­ма охо­плює пе­рі­од жи­т­тя Си­мо­на Пе­тлю­ри, го­лов­но­го ота­ма­на вій­ська УНР, ко­ли той пе­ре­бу­вав у Па­ри­жі, в емі­гра­ції.

— Три­ва­лий час я зби­рав ма­те­рі­а­ли в Укра­їн­ській бі­бліо­те­ці іме­ні Си­мо­на Пе­тлю­ри в Па­ри­жі, — роз­по­від­ає ре­жи­сер О. Ян­чук. — В Укра­ї­ні пра­цю­вав з хо­ро­ши­ми кон­суль­тан­та­ми, пе­ред­усім з про­фе­со­ром та істо­ри­ком Во­ло­ди­ми­ром Сер­гій­чу­ком. На­га­да­є­мо, Олесь Спи­ри­до­но­вич Ян­чук — за­ний кі­не­ма­то­гра­фіст, із 2014- го очо­лює На­ціо­наль­ну кі­но­сту­дію іме­ні О. Дов­жен­ка. Ни­ні є одним із най­актив­ні­ших укра­їн­ських ре­жи­се­рів, по­ста­нов­ник істо­ри­чних кар­тин з ви­ра­зним на­ціо­наль­но-па­трі­о­ти­чним акцен­том: май­же всі йо­го ро­бо­ти опо­від­а­ють про по­ста­ті й ви­сві­тлю­ють те­ми, та­бу­йо­ва­ні за ра­дян­ських ча­сів. Ав­тор та­ких кар­тин, як «Го­лод-33», «Атен­тат — осін­нє вбив­ство у Мюн­хе­ні » , « Не­ско­ре­ний » , « За­лі­зна со­тня» і «Вла­ди­ка Ан­дрій».

ФОТО З САЙТА FOTO.META.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.