Так зва­на «Дума»

Вер­хов­на Ра­да у вів­то­рок про­го­ло­су­ва­ла за не­ви­зна­н­ня Укра­ї­ною ле­гі­тим­но­сті но­во­го пар­ла­мен­ту РФ

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

Не зва­жа­ю­чи на по­пе­ре­дже­н­ня і за­яви укра­їн­ської сто­ро­ни що­до не­мо­жли­во­сті про­ве­де­н­ня го­ло­су­ва­н­ня в Кри­му, РФ про­і­гно­ру­ва­ла по­зи­цію офі­цій­но­го Ки­є­ва та між­на­ро­дної спіль­но­ти. Вна­слі­док цьо­го у кра­їн сві­ту є всі під­ста­ви вва­жа­ти но­вий склад Дер­жду­ми не­ле­гі­тим­ним. Укра­ї­на до то­го вже по­пе­ре­джа­ла Ро­сію, що у ви­пад­ку про­ве­де­н­ня та­ко­го го­ло­су­ва­н­ня в Кри­му во­на не до­зво­лить від­кри­тись ви­бор­чим діль­ни­цям на укра­їн­ській те­ри­то­рії. Не зва­жа­ю­чи на це, по­соль­ства РФ в Ки­є­ві при­йма­ли для го­ло­су­ва­н­ня ро­сій­ських гро­ма­дян. Екс­пер­ти на­го­ло­шу­ють, що цьо­го б не тра­пи­лось, як­би Укра­ї­на за­вча­сно ро­зір­ва­ла ди­пло­ма­ти­чні від­но­си­ни з кра­ї­ною-агре­со­ром. Так чи іна­кше укра­їн­ський пар­ла­мент зро­бив очі­ку­ва­ний крок і у вів­то­рок про­го­ло­су­вав за по­ста­но­ву, якою ви­знав ви­бо­ри до Ду­ми не­ле­гі­тим­ни­ми.

Пер­ший за­сту­пник го­ло­ви Вер­хов­ної Ра­ди Іри­на Ге­ра­щен­ко, в свою чер­гу, за­кли­ка­ла на­ро­дних де­пу­та­тів до­кла­сти ма­кси­мум зу­силь, аби жо­дна між­пар­ла­мент­ська асам­блея та між­на­ро­дна ор­га­ні­за­ція не ви­зна­ла ле­гі­тим­ни­ми ви­бо­ри до Дер­жав­ної Ду­ми РФ. «Сьо­го­дні ви­кли­кає за­не­по­ко­є­н­ня той факт, що ін­ші кра­ї­ни за­яв­ля­ють про не­ви­зна­н­ня ви­бо­рів у Кри­му, але при цьо­му не вка­зу­ють на не­ви­зна­н­ня ви­бо­рів до Дер­жду­ми за­га­лом. На­справ­ді ду­же ва­жли­во вра­ху­ва­ти, що во­ни (ви­бо­ри. —

«День» ) сфаль­си­фі­ко­ва­ні не ли­ше по чо­ти­рьох окру­гах в оку­по­ва­но­му Кри­му, а й по спи­сках, то­му що 2 млн гро­ма­дян Укра­ї­ни на­силь­но бу­ли вне­се­ні че­рез ане­ксію Кри­му в ці спи­ски, — за­зна­чи­ла Іри­на Ге­ра­щен­ко. — Са­ме та­ку по­зи­цію ва­жли­во до­но­си­ти між­пар­ла­мент­ським ор­га­ні­за­ці­ям. Для нас з ва­ми по­чи­на­є­ться клю­чо­ва ро­бо­та в міжпарламентських асам­бле­ях — між­пар­ла­мент­ській асам­блеї НАТО, між­пар­ла­мент­ській асам­блеї ОБСЄ, Пар­ла­мент­ській Асам­блеї Ра­ди Єв­ро­пи, де ми ма­є­мо за­кли­ка­ти на­ших ко­лег не ви­зна­ва­ти де­ле­га­ції Дер­жду­ми Ро­сії».

Низ­ка укра­їн­ських жур­на­лі­стів в свою чер­гу ви­сло­ви­лись за не­об­хі­дність та­кож до­три­му­ва­ти­ся від­по­від­ної ети­ки і по­зи­ції, та від­те­пер на­зву ро­сій­сько­го пар­ла­мен­ту бра­ти в ла­пки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.