85,33 мм за одну до­бу

Оде­са до­лає на­слід­ки не­бу­ва­лої зли­ви

Den (Ukrainian) - - День України - Оле­ксандр ГІМАНОВ, Оде­са

За ін­фор­ма­ці­єю Гі­дро­ме­тцен­тру, ста­ном на 9-ту ран­ку 20 ве­ре­сня 2016 ро­ку в Оде­сі за до­бу ви­па­ло 85,33 мм опа­дів (при мі­ся­чній нор­мі ве­ре­сня 36 мм).

Си­но­пти­ки ха­ра­кте­ри­зу­ють опа­ди по­над 50 мм сти­хій­ним яви­щем. Во­стан­нє та­ка ве­ли­ка до­бо­ва кіль­кість опа­дів спо­сте­рі­га­ла­ся 1887 ро­ку.

Усі мі­ські слу­жби пра­цю­ють в опе­ра­тив­но­му ре­жи­мі. Де­я­кі ву­ли­ці у вів­то­рок удень бу­ли пов­ні­стю за­то­пле­ні. Оде­си­тів про­си­ли за мо­жли­во­сті обме­жи­ти по­їзд­ки та не за­ли­ша­ти ав­то­транс­порт на про­їжджій ча­сти­ні, а та­кож під де­ре­ва­ми. У ре­зуль­та­ті негоди впа­ло 29 де­рев. Два ав­то­мо­бі­лі про­ва­ли­ли­ся під зем­лю.

ФОТО АВ­ТО­РА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.