20 міль­йо­нів – для без­пе­ки пі­шо­хо­дів

Den (Ukrainian) - - День України -

Ки­їв­ська вла­да впро­ва­джує мас­шта­бну іні­ці­а­ти­ву зі вста­нов­ле­н­ня ав­то­ном­но­го осві­тле­н­ня на на­зем­них пе­ре­хо­дах

Не­що­дав­но пред­ста­ви­ли пі­ло­тний про­ект — ме­ре­жі зов­ні­шньо­го осві­тле­н­ня вста­но­ви­ли на на­зем­но­му не­ре­гу­льо­ва­но­му пі­шо­хі­дно­му пе­ре­хо­ді че­рез ву­ли­цю Ака­де­мі­ка Ту­по­лє­ва не­по­да­лік будинку №7, по­ві­дом­ляє ін­тер­не­тпор­тал Ки­їв­ської мі­ської дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції. За­га­лом так обла­дна­ють 265 не­без­пе­чних пе­ре­хо­дів, де не ви­ста­чає осві­тле­н­ня. Но­ве уста­тку­ва­н­ня пра­цю­ва­ти­ме з ви­ко­ри­ста­н­ням енер­го­збе­рі­га­ю­чих те­хно­ло­гій.

«За ста­ти­сти­чни­ми да­ни­ми па­труль­ної по­лі­ції в сто­ли­ці ви­зна­чи­ли 265 не­без­пе­чних пе­ре­хо­дів, де вно­чі не ви­ста­чає осві­тле­н­ня. Це на­справ­ді сер­йо­зна проблема, ко­тра на­сам­пе­ред сто­су­є­ться без­пе­ки жи­т­тя та здо­ров’я ки­ян. І одні­єю з пер­ших пе­ти­цій, яка на­бра­ла де­сять ти­сяч го­ло­сів, ста­ла та, що сто­су­є­ться осві­тле­н­ня пе­ре­хо­дів у ні­чний час. Це пи­та­н­ня роз­гля­ну­ла ко­мі­сія Ки­їв­ра­ди та ви­ді­ли­ла на йо­го ви­рі­ше­н­ня 20 міль­йо­нів гри­вень», — ци­тує сайт КМДА пер­шо­го за­сту­пни­ка ки­їв­сько­го мі­сько­го го­ло­ви Ген­на­дія Плі­са.

За­сту­пник го­ло­ви КМДА до­дав, що в Ки­є­ві та­кож ре­а­лі­зу­ю­ться між­на­ро­дні проекти з впро­ва­дже­н­ня аль­тер­на­тив­них дже­рел енер­гії та тер­мо­са­на­ції об’єктів бю­дже­тної сфе­ри. «Для єв­ро­пей­ської сто­ли­ці це ду­же ва­жли­ві кро­ки, і я спо­ді­ва­ю­ся, що ін­ші мі­ста на­шої дер­жа­ви ві­зьмуть з Ки­є­ва при­клад, — акцен­тує Ген­на­дій Пліс. — Впев­не­ний, що ра­зом ми змо­же­мо зро­би­ти рі­дне мі­сто одним з най­кра­щих у сві­ті».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.