Про «ме­ха­ні­зми від­по­від­аль­но­сті»

Екс­перт: «Пе­тро По­ро­шен­ко на­во­дить силь­ні ар­гу­мен­ти»

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Дру­гий день пе­ре­бу­ва­н­ня Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни Петра По­ро­шен­ка у Нью-Йор­ку ви­явив­ся до­сить на­си­че­ним. У гла­ви дер­жа­ви від­бу­ли­ся за­пла­но­ва­ні зу­стрі­чі з аме­ри­кан­ськи­ми ді­ло­ви­ми ко­ла­ми, емі­ром Ка­та­ру, кан­ди­да­том у пре­зи­ден­ти США від Де­мо­кра­ти­чної пар­тії Гіл­ла­рі Клін­тон, пред­став­ни­ка­ми єв­рей­ських ор­га­ні­за­цій, а та­кож ви­ступ на за­сі­дан­ні ГА ООН що­до бі­жен­ців і мі­гран­тів.

Пред­став­ни­ки аме­ри­кан­сько­го бі­зне­су бу­ли пер­ши­ми, з ким роз­по­чав зу­стрі­чі гла­ва укра­їн­ської дер­жа­ви. Він роз­по­вів, що не­зва­жа­ю­чи на три­ва­ю­чу агре­сію з бо­ку РФ, Укра­ї­на про­дов­жує пра­цю­ва­ти над змі­цне­н­ням еко­но­мі­ки, по­си­ле­н­ням обо­ро­но­зда­тно­сті, бо­роть­бою з корупцією. Пре­зи­дент та­кож звер­нув ува­гу на по­ча­ток ре­фор­ми су­до­вої гіл­ки вла­ди за­для ви­ко­рі­не­н­ня ко­ру­пції із су­дів, яка пе­ре­шко­джає ро­бо­ті бі­зне­су. «Ми за­раз роз­по­чи­на­є­мо ре­а­лі­за­цію ве­ли­кої про­гра­ми при­ва­ти­за­ції. То­му за­раз пра­виль­ний час і мі­сце для ін­ве­сту­ва­н­ня в Укра­ї­ну», — на­го­ло­сив По­ро­шен­ко.

Те­ма акти­ві­за­ції двох­сто­рон­ньо­го тор­го­вель­но- еко­но­мі­чно­го спів­ро­бі­тни­цтва, перш за все, в енер­ге­ти­чній сфе­рі, обго­во­рю­ва­лась на зу­стрі­чі гла­ви укра­їн­ської дер­жа­ви з емі­ром Дер­жа­ви Ка­тар Шей­хом Та­мі­мом бін Ха­ма­дом Аль Та­ні. Крім то­го, спів­ро­змов­ни­ки при­ді­ли­ли ува­гу за­лу­чен­ню укра­їн­ських ком­па­ній до мас­шта­бних ін­фра­стру­ктур­них про­е­ктів, які здій­сню­ю­ться уря­дом Ка­та­ру.

А у сво­є­му ви­сту­пі на за­сі­дан­ні Ге­на­сам­блеї ООН на те­му бі­жен­ців та мі­гран­тів, який транс­лю­вав­ся уве­че­рі по­за­вчо­ра, По­ро­шен­ко за­явив, що зов­ні­шня агре­сія та спон­со­ро­ва­ний дер­жа­вою те­ро­ризм є во­ро­га­ми люд­ства в ба­га­тьох ку­то­чках на­шо­го сві­ту. За йо­го сло­ва­ми, ро­сій­ська зброй­на агре­сія зму­си­ла близь­ко 1,8 млн укра­їн­ців шу­ка­ти но­во­го до­му в ме­жах кра­ї­ни. «Че­рез це Укра­ї­на опи­ни­ла­ся се­ред пер­шо­го де­ся­тка кра­їн з най­біль­шою кіль­кі­стю пе­ре­мі­ще­но­го на­се­ле­н­ня. Укра­ї­на не мо­же по­стій­но пе­ре­бу­ва­ти в ре­жи­мі ре­а­гу­ва­н­ня, а в кон­флі­кті на Дон­ба­сі по­трі­бне оста­то­чне й ста­ле ви­рі­ше­н­ня про­бле­ми, а са­ме — при­пи­не­н­ня ро­сій­ської агре­сії про­ти Укра­ї­ни», — на­го­ло­сив гла­ва дер­жа­ви.

На йо­го дум­ку, всі зу­си­л­ля сві­то­во­го спів­то­ва­ри­ства у ви­рі­шен­ні пи­та­н­ня бі­жен­ців та мі­гран­тів бу­дуть мар­ні, якщо не усу­ну­ти пер­шо­при­чи­ни про­бле­ми, а са­ме — зов­ні­шню агре­сію та по­ру­ше­н­ня між­на­ро­дно­го пра­ва. «Ми не ма­є­мо пра­ва за­кри­ва­ти очі на бом­бар­ду­ва­н­ня Ро­сі­єю ци­віль­них об’єктів у си­рій­сько­му Алеп­по чи на укра­їн­сько­му Дон­ба­сі. Йде­ться не ли­ше про до­три­ма­н­ня гу­ма­ні­тар­них прин­ци­пів», — до­дав По­ро­шен­ко.

Він за­про­по­ну­вав якнай­ско­рі­ше роз­ро­би­ти мі­жна­ро­дний ме­ха­нізм від­по­від­аль­но­сті, а та­кож між­на­ро­дні зо­бов’язу­валь­ні рам­ки для за­хи­сту прав вну­трі­шньо пе­ре­мі­ще­них осіб.

Тре­ба від­зна­чи­ти, що по­за­вчо­ра пі­зно уве­че­рі сві­то­ві лі­де­ри і гла­ви МЗС зі 193 кра­їн схва­ли­ли Нью-Йорк­ську де­кла­ра­цію у спра­вах бі­жен­ців та мі­гран­тів. У де­кла­ра­ції, яка не є юри­ди­чно зо­бов’язу­валь­ним до­ку­мен­том, кра­ї­ни-під­пи­сан­ти ви­ра­жа­ють во­лю «за­хи­ща­ти пра­ва всіх бі­жен­ців та мі­гран­тів, не­за­ле­жно від ста­ту­су» і «за­без­пе­чи­ти всім бі­жен­цям та ді­тям-мі­гран­там ре­а­лі­за­ції пра­ва на осві­ту про­тя­гом де­кіль­кох мі­ся­ців пі­сля при­бу­т­тя».

На зу­стрі­чі з пред­став­ни­ка­ми єв­рей­ських ор­га­ні­за­цій По­ро­шен­ко роз­по­вів про си­ту­а­цію на схо­ді Укра­ї­ни та по­ру­ше­н­ня прав лю­ди­ни на оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях і ви­сло­вив спо­ді­ва­н­ня на про­дов­же­н­ня під­трим­ки з бо­ку США, зокре­ма у вій­сько­во-те­хні­чній спів­пра­ці.

Дру­гий ро­бо­чий день По­ро­шен­ка у Нью-Йор­ку за­вер­шив­ся зу­стріч­чю з кан­ди­да­том у пре­зи­ден­ти США Гіл­ла­рі Клін­тон. Екс-держ­се­кре­тар США за­зна­чи­ла, що Укра­ї­на має справу з «ду­же ре­аль­ни­ми про­бле­ма­ми та за­гро­за­ми від ро­сій­ської агре­сії». Клін­тон до­да­ла, що во­на «ду­же пра­гне ді­зна­ти­ся, як ми мо­же­мо під­три­ма­ти», пе­ре­дає сло­ва кан­ди­да­тки у пре­зи­ден­ти Reuters.

Зі сво­го бо­ку, гла­ва дер­жа­ви ви­сло­вив вдя­чність пані Клін­тон за чі­тку по­зи­цію що­до «під­трим­ки укра­їн­сько­го су­ве­ре­ні­те­ту, те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті й не­за­ле­жно­сті, а та­кож за під­трим­ку у про­ве­ден­ні ре­форм, які здій­сню­ю­ться в остан­ні два ро­ки».

Спів­ро­змов­ни­ки по­го­ди­ли­ся, що у про­ти­сто­ян­ні ро­сій­ській агре­сії ва­жли­вим є змі­цне­н­ня транс­а­тлан­ти­чної єд­но­сті й со­лі­дар­но­сті з Укра­ї­ною, а та­кож від­зна­чи­ли ді­є­вість сан­кцій­ної по­лі­ти­ки про­ти Ро­сії, — пе­ре­дає прес-слу­жба По­ро­шен­ка.

Сьо­го­дні, 21 ве­ре­сня від­бу­де­ться ви­ступ Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни на за­галь­них де­ба­тах 71-ї се­сії ГА ООН, які ма­ють на­зву: «Ці­лі ста­біль­но­го роз­ви­тку: уні­вер­саль­ний по­штовх, щоб транс­фор­му­ва­ти світ».

«У ХО­ДІ СВО­ЇХ ЗУ­СТРІ­ЧЕЙ ПРЕ­ЗИ­ДЕНТ ДЕМОНСТРУЄ ВЕ­ЛИ­КУ ЕНЕРГІЮ ТА СИЛЬНИЙ ДУХ» Адрі­ан КАРАТНИЦЬКИЙ, стар­ший на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник Атлан­ти­чної Ра­ди США, Myrmidon Group, LLc, Ва­шинг­тон:

— Пре­зи­дент Пе­тро По­ро­шен­ко на­во­дить силь­ні ар­гу­мен­ти, що Укра­ї­на зна­хо­ди­ться на пра­виль­но­му шля­ху: від­нов­лює свої зброй­ні си­ли і, перш за все, в да­ний час має силь­ну, про­фе­сій­ну ар­мію, що скла­да­є­ться в основ­но­му з до­бре мо­ти­во­ва­них до­бро­воль­ців. Він ствер­джує, що, не­зва­жа­ю­чи на зу­си­л­ля Пу­ті­на, здій­сню­ю­ться ва­жли­ві ре­фор­ми, які за­ва­ди­ли Укра­ї­ні ста­ти кра­ї­ною, що не відбулася.

У той же час він за­яв­ляє, що агре­сія Ро­сії, швид­ше за все, про­дов­жи­ться, і Укра­ї­на по­тре­бує смер­то­но­сну зброю і до­по­мо­гу, щоб про­ти­сто­я­ти ата­кам, які ви­хо­дять з бо­ку Ро­сії. По­ро­шен­ко про­дов­жує бу­ти обе­ре­жним, щоб не кри­ти­ку­ва­ти До­наль­да Трам­па або ста­ти на чийсь бік у пре­зи­дент­ській кам­па­нії в США, ствер­джу­ю­чи, що він упев­не­ний в існу­ван­ні дво­пар­тій­ної під­трим­ки Укра­ї­ни і очі­кує на про­укра­їн­ську по­лі­ти­ку з бо­ку США, не­за­ле­жно від то­го, хто бу­де обра­ний пре­зи­ден­том.

У хо­ді сво­їх зу­стрі­чей Пре­зи­дент демонструє ве­ли­ку енергію і сильний дух: що є озна­кою ве­ли­кої ви­три­ва­ло­сті, оскіль­ки у ньо­го ду­же щіль­ний гра­фік зу­стрі­чей з єв­рей­ськи­ми лі­де­ра­ми, ді­ло­ви­ми ко­ла­ми, ді­а­спо­рою, жур­на­лі­ста­ми, а та­кож ви­ступ Ра­да із за­кор­дон­них від­но­син.

Зу­стріч Петра По­ро­шен­ка з Гіл­ла­рі Клін­тон бу­ла свід­че­н­ням то­го, на­скіль­ки ва­жли­вою є Укра­ї­на для ар­хі­те­кту­ри без­пе­ки Єв­ро­пи, а та­кож свід­че­н­ням ва­жли­во­сті аме­ри­кан­сько­го еле­кто­ра­ту з укра­їн­ським по­хо­дже­н­ням 2016 ро­ку на пре­зи­дент­ських ви­бо­рах у США. У По­ро­шен­ка не має за­пла­но­ва­ної зу­стрі­чі з До­наль­дом Трам­пом, який, як ме­ні ска­за­ли, за­раз про­ва­дить кам­па­нію у шта­ті Фло­ри­да.

ФОТО МИХАЙЛА ПАЛІНЧАКА

ПЕ­ТРО ПО­РО­ШЕН­КО ПОДЯКУВАВ ГІЛ­ЛА­РІ КЛІН­ТОН ЗА ПОСТІЙНУ І ТВЕРДУ ПІД­ТРИМ­КУ УКРА­Ї­НИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.