Ро­сен Плев­не­лі­єв: кан­ди­да­тів у пре­зи­ден­ти Бол­га­рії тре­ба пе­ре­ві­ря­ти пи­та­н­ням про Крим

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Пре­зи­дент Бол­га­рії Ро­сен Плев­не­лі­єв за­кли­кав ви­бор­ців пе­ре­ві­ря­ти пре­тен­ден­тів на по­са­ду гла­ви дер­жа­ви пи­та­н­ням що­до Кри­му. « Тре­ба пи­та­ти кан­ди­да­тів у пре­зи­ден­ти, як во­ни став­ля­ться до укра­їн­ської кри­зи. Чи зго­дні во­ни з тим, що одна кра­ї­на оку­пу­ва­ла те­ри­то­рію ін­шої кра­ї­ни? Чи по­го­джу­ю­ться во­ни з тим, що « зе­ле­ні чо­ло­ві­чки » з’ яви­ли­ся в Кри­му і не­за­кон­но ор­га­ні­зу­ва­ли ре­фе­рен­дум під ду­ла­ми ав­то­ма­тів? » — зазначив він. При цьо­му гла­ва дер­жа­ви на­го­ло­сив, для Бол­га­рія не вва­жає Ро­сію во­ро­гом, але роз­гля­дає як опо­нен­та, який хо­че де­ста­бі­лі­зу­ва­ти Єв­ро­со­юз «по лі­нії ме­дій­ної про­па­ган­ди, че­рез олі­гар­хів, шляхом енер­ге­ти­чної за­ле­жно­сті, за до­по­мо­гою кі­бе­ра­так». Пре­зи­дент­ські ви­бо­ри в Бол­га­рії при­зна­че­ні на 6 ли­сто­па­да 2016 ро­ку. Ра­ні­ше Плев­не­лі­єв ого­ло­сив, що не ба­ло­ту­ва­ти­ме­ться на дру­гий тер­мін і не бра­ти­ме уча­сті у ви­бор­чих пе­ре­го­нах.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.