У Си­рії об­стрі­ля­ли гум­кон­вой

Den (Ukrainian) - - День Планети -

По­за­вчо­ра що­най­мен­ше 18 ван­та­жі­вок ООН та «Чер­во­но­го Пів­мі­ся­ця», які пря­му­ва­ли до важ­ко­до­сту­пно­го мі­ста Орум Аль- Ку­бра в про­він­ції Алеп­по з гу­ма­ні­тар­ною до­по­мо­гою, по­тра­пи­ли під бом­бар­ду­ва­н­ня. Вна­слі­док об­стрі­лів за­ги­ну­ло що­най­мен­ше 12 пра­ців­ни­ків та во­ді­їв, за­зна­ча­ють у Си­рій­сько­му цен­трі з мо­ні­то­рин­гу за до­три­ма­н­ням прав лю­ди­ни. По­ки що до­сте­мен­но не­ві­до­мо, си­рій­ська чи ро­сійсь- ка авіа­ція за­вда­ла авіа­уда­ри. Про­те ре­чник Дер­жде­пу США Джон Кір­бі на­го­ло­сив, що пі­сля ата­ки на гум­кон­вой Ва­шинг­тон пе­ре­гля­не перспективи спів­пра­ці з Ро­сі­єю «з огля­ду на кри­чу­ще по­ру­ше­н­ня до­мов­ле­но­стей що­до при­пи­не­н­ня во­гню». На­га­да­є­мо, ти­жне­ве пе­ре­мир’я в Си­рії за­вер­ши­ло­ся по­за­вчо­ра за­явою си­рій­ської ар­мії, яка по­кла­ла від­по­від­аль­ність за по­ру­ше­н­ня ре­жи­му ти­ші на опо­зи­цію.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.