ЄС на­звав ви­бо­ри в Кри­му не­за­кон­ни­ми

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Єв­ро­пей­ський Со­юз на­звав не­ле­гі­тим­ни­ми ви­бо­ри до Дер­жду­ми РФ, що від­бу­ли­ся на те­ри­то­рії Кри­му. «ЄС не ви­знає не­за­кон­ної ане­ксії Ро­сій­ською Фе­де­ра­ці­єю Кри­му і Се­ва­сто­по­ля, від­так не ви­знає ви­бо­рів на Крим­сько­му пів­остро­ві. Під­трим­ка те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті й су­ве­ре­ні­те­ту Укра­ї­ни з бо­ку Єв­ро­со­ю­зу за­ли­ша­є­ться без змін», — іде­ться в за­яві Ви­со­ко­го пред­став­ни­ка Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу з пи­тань зов­ні­шньої по­лі- ти­ки і без­пе­ки Фе­де­рі­ки Мо­ге­рі­ні. Ви­бо­рів в ане­ксо­ва­но­му Кри­му не ви­знає та­кож низ­ка кра­їн, зокре­ма США, Фран­ція, Ка­на­да, Че­хія, Ру­му­нія, Да­нія, Шве­ція, Есто­нія та Ли­тва. А в ОБСЄ від­зна­чи­ли, що ви­бо­рам до Дер­жду­ми бра­ку­ва­ло де­мо­кра­ти­чно­сті, а го­лов­ни­ми про­бле­ма­ми в Ро­сії за­ли­ша­ю­ться обме­же­н­ня основ­них сво­бод гро­ма­дян, ре­пре­сії про­ти гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства та дер­жав­ний кон­троль над ЗМІ.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.