Роз­пла­та за зра­ду

«Про­ро­сій­ський Хар­ків», який ви­ро­стив Єв­ге­на Жи­лі­на, існує і є сут­тє­вою не­без­пе­кою, на яку не мо­жна за­кри­ва­ти очі

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ва­лен­тин ТОРБА, «День», Оле­на СОКОЛИНСЬКА, Хар­ків

Пі­дмо­сков­ні ве­чо­ри, ви­яв­ля­є­ться, не та­кі вже й без­пе­чні для тих, хто сво­го ча­су був ви­ко­ри­ста­ний Крем­лем за­для роз­па­лю­ва­н­ня вій­ни в Укра­ї­ні. Ро­сія за­яви­ла, що в одно­му з ре­сто­ра­нів під Мо­сквою в елі­тно­му се­ли­щі Гор­кі-2 був за­стре­ле­ний ва­та­жок те­ро­ри­сти­чної ор­га­ні­за­ції «Оплот» Єв­ген Жи­лін. Це він на­ве­сні 2014 ро­ку в Хар­ко­ві во­лав розда­ти ав­то­ма­ти і ство­рю­ва­ти «опол­чє­ніє». Ав­то­ма­ти зго­дом Ро­сія дій­сно роз­да­ла без­ко­штов­но се­ред асо­ці­аль­но­го еле­мен­ту Дон­ба­су, на­ма­га­ю­чись ви­да­ти свою агре­сію за вну­трі­шній кон­флікт. Та­кі, як Жи­лін, є не про­сто ви­ко­нав­ця­ми, але й свід­ка­ми зло­чи­ну Крем­ля. Без­умов­но, за «по­слу­гу» Кремль їм від­дя­чив. Спо­ча­тку грі­шми, а по­тім ку­ля­ми.

Існує вер­сія, що вбив­ство Жи­лі­на пов’яза­не з бі­знес-ін­те­ре­са­ми. На­справ­ді ця ко­гор­та про­во­ка­то­рів зда­тна бу­ла не бу­ду­ва­ти щось, а під­па­лю­ва­ти. На «той світ» вже пі­шли Мо­зго­вий, Дрє­мов, Бєд­нов, Іщен­ко то­що. Влі­тку був ско­є­ний не­вда­лий на­пад на лу­ган­сько­го бан­ди­та Іго­ря Пло­тни­цько­го. Як ствер­джу­ють екс­пер­ти, Пло­тни­цько­го яв­но хо­ті­ли не вби­ти, а за­ля­ка­ти. По­ки що — ти­по­вий бю­ро­крат, який в ін­шій би си­ту­а­ції під­хо­див на ди­ре­кто­ра кол­го­спу — він до­сить до­ре­чно під­хо­дить Крем­лю на сво­є­му мі­сці «гла­ви ре­спу­блі­ки». Та­кі ж, як Жи­лін, є дав­но від­пра­цьо­ва­ним ма­те­рі­а­лом. Про­те осо­бли­вою при­кме­тою цьо­го вбив­ства є те, що во­но ско­є­но вже не на оку­по­ва­ній те­ри­то­рії, а в Мо­скві. Тоб­то Кремль не мо­же га­ран­ту­ва­ти без­пе­ку сво­їм вір­ним слу­гам на­віть у се­бе під ру­кою. Дру­гим по­ка­зо­вим мо­мен­том є те, що ра­ні­ше вби­ва­ли в основ­но­му пред­став­ни­ків «лу­ган­сько­го кри­ла». Те­пер чер­га ді­йшла і до хар­ків­сько-до­не­цьких.

Вер­сій вбив­ства Жи­лі­на, як зав­жди, бу­де без­ліч, а тра­кту­вань, вра­хо­ву­ю­чи осо­бли­во­сті спіл­ку­ва­н­ня в со­цме­ре­жах, ще біль­ше. Вже де­хто Єв­ген Ша­ба­єв, який є пред­став­ни­ком «до­не­цької ре­спу­блі­ки» в РФ, за­явив, що вбив­ство Жи­лі­на мо­же бу­ти ви­гі­дним ва­таж­ку бо­йо­ви­ків «ДНР» Оле­ксан­дру За­хар­чен­ку. На­чеб­то Жи­лін де­що знав про «не­при­єм­ні фа­кти з біо­гра­фії» За­хар­чен­ка. Окрім то­го, Жи­лін був «не­зру­чний для сво­їх ку­ра­то­рів». На остан­ній пункт ці­єї за­яви осо­бли­во вар­то звер­ну­ти ува­гу. Га­да­ти, що в Мо­скві ал­ко­за­ле­жний За­хар­чен­ко без сан­кції ФСБ зда­тен зни­щи­ти Жи­лі­на, блеф. Жи­лін — це роз­хі­дний ма­те­рі­ал, яко­го по­збу­ва­ю­ться при пер­шій мо­жли­во­сті. Це ті «ше­стір­ки», яких по­сту­по­во зро­щу­ва­ли в яко­сті «удар­ної си­ли» і в пев­ний мо­мент во­ни зро­би­ли най­бру­дні­шу ро­бо­ту. «Оплот» скла­дав­ся з ко­ли­шніх пра­во­охо­рон­ців, від­вер­тих укра­ї­но­фо­бів та бан­ди­тів. Ство­рю­ва­лось це угру­пу­ва­н­ня, яке за­йма­лось по­гро­ма­ми, ви­кра­де­н­ням лю­дей та вбив­ства­ми, за уча­стю ро­сій­ських спец­служб. Сам Жи­лін був ко­ли­шнім спів­ро­бі­тни­ком ор­га­нів вну­трі­шніх справ та мав спе­ці­аль­не зва­н­ня ка­пі­та­на мі­лі­ції. Під час Єв­ро­май­да­ну, опло­тів­ці скла­да­ли бо­йо­ве ядро так зва­но­го «ан­ти­май­да­ну». Вра­хо­ву­ю­чи кри­ва­ві по­дії то­го ча­су, мо­жна ли­ше здо­га­ду­ва­тись які грі­хи ле­жать на цих бан­ди­тах.

Під­су­мо­ву­ю­чи те­му вбивств про­ро­сій­ських бан­ди­тів, мо­жна зро­би­ти ще один вже фі­ло­соф­ський ви­сно­вок — со­юз з Крем­лем за­кін­чу­є­ться гір­кою ці­ною. Та­ка вже фі­ло­со­фія ка­та.

Ба­тьки Жи­лі­на на­справ­ді при­ї­ха­ли до Хар­ко­ва з Бєл­го­ро­да. Тоб­то мо­жна ска­за­ти, що ця ро­ди­на на­ле­жа­ла до то­го Хар­ко­ва, який не мо­жна на­зва­ти укра­їн­ським. Це бу­ло ро­сій­ське ко­рі­н­ня. Адже є два Хар­ко­ва. Пер­ший — це «роз­стрі­ля­не Ві­дро­дже­н­ня», Бу­ди­нок сло­ва, Бе­ре­зі­л­ля, Лесь Кур­бас, Хви­льо­вий, тоб­то це укра­їн­ський Хар­ків. А дру­гий Хар­ків — це ті, ким за­се­ля­ли йо­го з Ро­сії. Ці лю­ди не вва­жа­ють се­бе укра­їн­ця­ми і при на­го­ді зав­жди ви­сту­плять за ро­сій­ську оку­па­цію.

Звід­ки пі­шла на­зва йо­го ор­га­ні­за­ції «Оплот»? Хар­ків­ський за­вод іме­ні Ма­ли­ше­ва ви­пу­скає тан­ки «Оплот». Ба­тько Жи­лі­на пра­цю­вав на цьо­му за­во­ді і ви­пу­скав ці тан­ки. Мо­жу ска­за­ти, що ба­га­то хто жа­лів­ся на той факт, що на стра­те­гі­чно­му за­во­ді ве­ли­че­зна кіль­кість про­ро­сій­сько на­ла­што­ва­них ро­бі­тни­ків. Під­кре­слюю — це стра­те­гі­чне під­при­єм­ство, де пра­цю­ва­ли не ли­ше «сов­ки», але й лю­ди, що при­ї­ха­ли з Ро­сії. Фа­кти­чно та­кі як Жи­лін в свій час ви­ті­сня­ли укра­їн­ців з Хар­ків­щи­ни. І на цю тен­ден­цію не­об­хі­дно звер­та­ти ува­гу, адже во­на збе­рі­га­є­ться по­тен­цій­но. Окрім то­го, ситуація з Жи­лі­ним є по­ка­зни­ком то­го, як Хар­ків кри­мі­на­лі­зу­вав­ся. Жи­лін пра­цю­вав в УБОПі.

В свій час відбулася су­пе­ре­чка Жи­лі­на з Кер­не­сом, пі­сля чо­го пер­шо­го по­са­ди­ли. Ко­ли Жи­лі­на ви­пу­сти­ли, то він по­но­вив­ся на ро­бо­ті в мі­лі­ції і до­слу­жив­ся до пен­сії, пі­сля чо­го і за­сну­вав «Оплот». Це бу­ло дій­сно угру­пу­ва­н­ня, де під ви­гля­дом спорт­клу­бу фа­кти­чно го­ту­ва­лись бо­йо­ви­ки, і є всі під­ста­ви про це го­во­ри­ти. Тоб­то це бу­ло по­єд­на­н­ня кри­мі­на­лі­те­ту з про­ро­сій­ськи­ми си­ла­ми. Жи­лін був ті­сно пов’яза­ний в то­му чи­слі і з Єв­ге­ном Му­ра­є­вим, який спо­кій­но ни­ні пе­ре­бу­ває в укра­їн­сько­му пар­ла­мен­ті і ре­гу­ляр­но з’яв­ля­є­ться на те­ле­ба­чен­ні. То­ді ду­же актив­но і по­ту­жно вли­ва­лись ко­шти у те, щоб зро­би­ти Хар­ків дій­сно фор­по­стом ро­сій­сько­го впли­ву і тут міг бу­ти дру­гий До­нецьк.

Для нас жур­на­лі­стів ва­жли­во ще звер­ну­ти ува­гу на те, що по­ча­лось і ску­по­ву­ва­н­ня на­ших ко­лег, тоб­то ство­рю­ва­лось ін­фор­ма­цій­не про­ро­сій­ське тло. То­ді ж, в 2010 ро­ці, був вби­тий хар­ків­ський жур­на­ліст Ва­силь Клі­мєн­тьєв. Йо­го вбив­ство пов’язу­ва­ли з Жи­лі­ним. Му­си­мо ска­за­ти, що той про­ро­сій­ський Хар­ків, який ви­ро­стив Єв­ге­на Жи­лі­на, жи­ве і у яв­ляє со­бою сут­тє­ву не­без­пе­ку на яку не мо­жна за­кри­ва­ти очі. Цей «бу­фер­ний»Хар­ків стра­шні­ше за во­ро­гів, адже са­ме йо­го во­рог бу­де ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти в сво­їй агре­сії, ма­ску­ю­чись під на­чеб­то гро­мад­ський кон­флікт.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.