Де­сан­тни­ки те­сту­ють но­ві­тнє взу­т­тя

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

Вій­сько­ві ви­про­бо­ву­ва­ли екс­пе­ри­мен­таль­ні мо­де­лі че­ре­ви­ків в умо­вах на­бли­же­них до бо­йо­вих для то­го, щоб удо­ско­на­ле­на про­ду­кція ві­тчи­зня­них ви­ро­бни­ків ні­чим не по­сту­па­ли­ся кра­щим сві­то­вим зраз­кам.

На­ра­зі в одно­му з під­роз­ді­лів 79-ї окре­мої де­сан­тно-штур­мо­вої бри­га­ди ВДВ три­ва­ють пра­кти­чні ви­про­бу­ва­н­ня чо­ти­рьох ва­рі­ан­тів бо­йо­вих че­ре­ви­ків рі­зних мо­ди­фі­ка­цій — два ва­рі­ан­ти де­мі­се- зон­них від рі­зних ви­ро­бни­ків та два ва­рі­ан­ти лі­тніх. Про це по­ві­дом­ляє сайт Мі­ні­стер­ства обо­ро­ни Укра­ї­ни.

Дня­ми на за­галь­но­вій­сько­во­му полігоні бри­га­ди по­бу­ва­ла зве­де­на гру­па пред­став­ни­ків «Цен­тру роз­ви­тку та су­про­во­дже­н­ня ма­те­рі­аль­но­го за­без­пе­че­н­ня ЗС Укра­ї­ни», ком­па­ній «GORE-TEX Products Europe» та «Та­лан». Уча­сни­ки де­ле­га­ції осо­би­сто по­ба­чи­ли про­цес на­вчаль­но-бо­йо­вої ро­бо­ти під­ро­зді- лів бри­га­ди — ве­де­н­ня штур­мо­вих дій у ви­зна­че­но­му на­прям­ку, спі­шу­ва­н­ня та по­сад­ка де­сан­ту на бо­йо­ві ма­ши­ни, та­кти­чне пе­ре­су­ва­н­ня на по­лі бою за під­трим­ки бро­не­те­хні­ки.

За ре­зуль­та­та­ми по­ба­че­но­го ви­ро­бни­ки без­по­се­ре­дньо по­спіл­ку­ва­ли­ся з вій­сько­во­слу­жбов­ця­ми, які ви­ко­ри­сто­ву­ють но­ві че­ре­ви­ки, по­чу­ли їхні від­гу­ки та по­ба­жа­н­ня що­до удо­ско­на­ле­н­ня та по­кра­ще­н­ня су­ча­сно­го та­кти­чно­го взу­т­тя.

ФОТО НАДАНО МІНІСТЕРСТВОМ ОБО­РО­НИ УКРА­Ї­НИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.