Фін­ський погляд на вій­ну

У Гель­сін­кі пред­ста­ви­ли «Оче­вид­ці. Би­тва за Укра­ї­ну» (Silminnäkijät. Taistelu Ukrainasta)

Den (Ukrainian) - - Культура -

Ця книж­ка — про Єв­ро­май­дан та вій­ну на cхо­ді Укра­ї­ни. Книж­ка скла­да­є­ться з двох ча­стин. Пер­ша опи­сує пе­ре­д­істо­рію та по­дії Єв­ро­май­да­ну, ав­тор — фін­ський до­слі­дник Ті­мо Гел­лен­берг. Дру­га при­свя­че­на вій­ні на схо­ді Укра­ї­ни й опи­са­на жур­на­ліс­ткою по­пу­ляр­ної фін­ської га­зе­ти Iltalehti Ні­ною Лей­но­нен, ін­фор­мує «Ди­те­ктор ме­діа».

«У цій книж­ці не­має ні по­лі­ти­ки, ні гео­по­лі­ти­ки. Ми опи­су­є­мо те, що ба­чи­ли на вла­сні очі. Це пев­ною мі­рою що­ден­ник», — розповіла Ні­на Лей­но­нен. Жур­на­ліс­тка по­ча­ла пра­цю­ва­ти над те­мою кон­флі­кту на Дон­ба­сі у бе­ре­зні 2014 ро­ку. Від­то­ді по­стій­но їзди­ла у від­ря­дже­н­ня на схід. Пев­ний час жи­ла у Ки­є­ві, бу­ла во­лон­тер­кою у ки­їв­сько­му вій­сько­во­му го­спі­та­лі.

За сло­ва­ми Лей­но­нен, книж­ка пред­став­ляє по­ши­ре­не у Фін­лян­дії ба­че­н­ня си­ту­а­ції в Укра­ї­ні, а са­ме факт зброй­ної ро­сій­ської агре­сії на те­ри­то­рії Укра­ї­ни. Про­те на по­ча­тку Єв­ро­май­да­ну фін­ським ЗМІ бра­ку­ва­ло зба­лан­со­ва­ної ін­фор­ма­ції, в основ­но­му ме­діа ви­сві­тлю­ва­ли по­дії, ґрун­ту­ю­чись на по­ві­дом­ле­н­нях сві­то­вих ін­форм­а­ген­цій. То­му ви­да­н­ня Iltalehti ви­йшло на Ті­мо Хел­лен­бер­га, який на той час вже чо­ти­ри ро­ки як про­жи­вав у Ки­є­ві, оскіль­ки там по­слом пра­цю­ва­ла йо­го дру­жи­на Ар’я Мак­ко­нен. Гел­лен­берг ба­га­то ча­су про­во­див на Май­да­ні, спіл­ку­вав­ся з про­сте­сту­валь­ни­ка­ми і ба­чив еска­ла­цію по­дій. З ці­єї спів­пра­ці до­слі­дни­ка й жур­на­ліс­тки на­ро­ди­ла­ся ідея ство­ри­ти кни­гу.

«Те, що від­бу­ва­є­ться на схо­ді ва­шої кра­ї­ни, — не є гро­ма­дян­ським кон­флі­ктом. Я на вла­сні очі у ли­сто­па­ді 2014 ро­ку ба­чи­ла, як зброя йде з Ро­сії. Але в цій книж­ці ми не ро­би­мо жо­дних ви­снов­ків. Ми опи­су­є­мо по­дії, по­да­є­мо де­та­лі. А чи­та­чі вже са­мі мо­жуть зро­би­ти ви­снов­ки», — до­да­ла на­при­кін­ці пре­зен­та­ції Ні­на Лей­но­нен.

Ілюс т ра тив ний ряд ви дан - ня пред­став­ле­ний до­ку­мен­таль­ни­ми фо­то­гра­фі­я­ми ав­то­рів.

На по­дії, крім фін­ської ау­ди­то­рії, зокре­ма з Фін­сько­го ін­сти­ту­ту між­на­ро­дних від­но­син та Ко­мі­те­ту без­пе­ки, бу­ли при­су­тні та­кож укра­їн­ці — пред­став­ни­ки укра­їн­сько­го по­соль­ства і То­ва­ри­ства укра­їн­ців у Фін­лян­дії. По­сол Укра­ї­ни Ан­дрій Оле­фі­ров, осо­бис то знай о мий з ав то ра ми ви­да­н­ня, ре­ко­мен­ду­вав книжку до чи­та­н­ня.

Ти раж « Оче вид ців » — 2000 ек­зем­пля­рів, зна­чний як для 5,5-міль­йон­ної Фін­лян­дії. На­ра­зі три­ва­ють пе­ре­го­во­ри що­до пе­ре­кла­ду книж­ки укра­їн­ською.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.