Улю­бле­ні ге­рої по­вер­та­ю­ться

24 жов­тня на Ка­мер­ній сце­ні Мо­ло­до­го те­а­тру пред­став­лять ле­ген­дар­ну (по­нов­ле­ну) ви­ста­ву «Укра­де­не ща­стя»

Den (Ukrainian) - - Культура - Те­тя­на ПО­ЛІ­ЩУК, «День»

На­га­да­є­мо, 10 ро­ків — із жов­тня 2004-го до ли­сто­па­да 2014 р. — по­ста­нов­ка Ан­дрія Бі­ло­уса за сю­же­том Іва­на Фран­ка при­кра­ша­ла афі­шу те­а­тру «Су­зір’я», в якій ре­жи­сер ви­сту­пав у двох іпо­ста­сях — як по­ста­нов­ник і ви­ко­на­вець ро­лі Михайла. Ви­ста­ва «Укра­де­не ща­стя» пе­ре­но­сить гля­да­чів у стра­шні 1930-ті, де три го­лов­них ге­рої про­хо­дять че­рез гор­ни­ло ста­лін­ської си­сте­ми... Образ Миколи За­до­ро­жно­го грав Дми­тро Сур­жи­ков. За ін­тер­пре­та­ці­єю ре­жи­се­ра він не га­ли­цький се­ля­нин, як у по­ві­сті І. Я. Фран­ка, а пи­сьмен­ник. На до­лю Ан­ни (Ка­те­ри­на Кі­стень) ви­па­да­ють най­важ­чі му­ки в цьо­му « три­ку­тни­ку » . Вва­жа­ю­чи, що її ко­ха­ний за­ги­нув, во­на ви­хо­дить за­між за не­лю­ба. Та жи­т­тя без лю­бо­вi — це му­ка! I ра­птом ща­стя їй по­смiхну­ло­ся... Михайло Гур­ман по­вер­та­є­ться, і ни­ні він пред­став­ник вла- ди — ен­ке­ве­дист. Озло­бле­ний на За­до­ро­жньо­го, який, як вва­жає ге­рой, украв йо­го ща­стя, Михайло ви­рі­шує усу­ну­ти су­пер­ни­ка з до­ро­ги...

По­ста­нов­ка А. Бі­ло­уса ви­кли­ка­ла ве­ли­че­зний ре­зо­нанс у пу­блі­ки та кри­ти­ків, про­во­ди­лись на­віть кру­глі сто­ли, на яких лі­те­ра­ту­ро­знав­ці, фі­ло­со­фи, пе­да­го­ги і те­а­тро­знав­ці дис­ку­ту­ва­ли про по­ба­че­не, а та­кож го­во­ри­ли про те, як, на їхню дум­ку, сьо­го­дні тре­ба ста­ви­ти кла­си­ку...

І от но­ві- ста­рі ге­рої зно­ву по­вер­та­ю­ться. У су­бо­ту гля­да­чі по­ба­чать прем’ єру онов­ле­ної вер­сії ле­ген­дар­но­го « Укра­де­но­го ща­стя » за фран­ків­ським сю­же­том. За­раз Ан­дрій Бі­ло­ус пе­ре­ніс ви­ста­ву до сво­го рі­дно­го те­а­тру — Мо­ло­до­го (на Ка­мер­ну сце­ну). Цю ро­бо­ту ре­жи­сер при­свя­тив до 160- рі­чно­го юві­лею кла­си­ка. В го­лов­них ро­лях зно­ву ви­сту­пить пре­кра­сне актор­ське тріо: Ка­те­ри­на Кі­стень, Дми­тро Сур­жи­ков (на фото) та Ан­дрій Бі­ло­ус.

ФОТО ВІОЛИ СОКОЛАН

РЕПЕТИЦІЯ ВИСТАВИ: НА ЖАЛЬ, ПО­ВЕР­НУ­ТИ УКРА­ДЕ­НЕ ЩА­СТЯ НЕ­МО­ЖЛИ­ВО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.