I «Укр­транс­газ», і «На­фто­газ» ви­ве­ли з під­по­ряд­ку­ва­н­ня МЕРТ

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Те­пер ни­ми кер­му­ва­ти­ме без­по­се­ре­дньо Ка­бмін

Кон­флікт, а вір­ні­ше — не ли­ше вну­трі­шньо­укра­їн­ський, але й мі­жна­ро­дний скан­дал дов­ко­ла « Укр­транс­га­зу » ( див. « День » за 20 ве­ре­сня), на­чеб­то ула­го­дже­но. « Ми­ро­твор­цем » ви­сту­пив Пре­зи­дент Укра­ї­ни Пе­тро По­ро­шен­ко. Са­ме він осо­би­сто, як по­ві­дом­ля­ють де­я­кі ЗМІ, дав ко­ман­ду ро­зі­бра­ти­ся і якнай­швид­ше зна­йти ви­рі­ше­н­ня си­ту­а­ції.

■ На­га­да­є­мо, Мі­ні­стер­ство еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку і тор­гів­лі пе­ре­під­по­ряд­ку­ва­ло УТГ со­бі і ви­ве­ло з-під кон­тро­лю НАК «На­фто­газ Укра­ї­ни» йо­го за­ку­пів­лі. За ін­фор­ма­ці­єю прес­слу­жби НАК, та­ка змі­на ста­ту­ту по­ста­ви­ла під за­гро­зу укла­да­н­ня «На­фто­га­зом» кре­ди­тної уго­ди із за­лу­че­н­ням Сві­то­во­го бан­ку на су­му 500 млн дол. і є по­ру­ше­н­ням умов за кре­ди­тною уго­дою з ЄБРР та по­тен­цій­ним де­фол­том за за­бор­го­ва­ні­стю, га­ран­то­ва­ною дер­жа­вою. Дії МЕРТ ви­кли­ка­ли та­кож за­не­по­ко­є­н­ня Єв­ро­пей­сько­го бан­ку ре­кон­стру­кції і роз­ви­тку. 19 ве­ре­сня на за­сі­дан­ні по­го­джу­валь­ної ра­ди мі­ністр еко­но­мі­ки Сте­пан Ку­бів за­явив, що рішення про змі­ну ста­ту­ту «На­фто­га­зу» при­пи­не­но.

■ То го ж дня прес- служ ба Ка­бмі­ну по­ві­до­ми­ла, що Мі­ні­стер­ство еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку і тор гів лі ска су ва ло вне се ні ми­ну­ло­го ти­жня змі­ни до ста­ту ту НАК « Наф то газ Укра ї - ни», яки­ми во­но пе­ре­бра­ло на се­бе фун­кції з управ­лі­н­ня ПАТ « Укрт ран с газ » . Учас ни ки на - ра­ди, яка про­во­ди­лась у по­не­ді лок під ке рів ниц т вом прем’ єра Во ло ди ми ра Грой с - ма на, го во рить ся у по ві дом - лен ні, ухва ли ли спіль не рі - шен ня про ство рен ня ро бо чої гру пи, очо ли ти яку до ру че но ві це-прем’ єру Во ло ди ми ру Кі­стіо­ну. «Сто­ро­ни до­мо­ви­ли­ся, що ро­бо­ча гру­па не­від­кла­дно роз поч не на пра цю ван ня кон к рет них кро ків що до ре - струк ту ри за ції « Наф то га зу » і під ви щен ня ефек тив нос ті управ лін ня НАК « Наф то газ Укра ї ни » та ПАТ « Укрт ран с - газ», — по­ві­дом­ляє прес-слу­жба. Во на та кож за зна чає, що бу­де про­ве­де­но ана­ліз та оцін­ку клю чо вих рі шень ПАТ « Укрт ран с газ » , прий ня тих остан­нім ча­сом..

■ Учас ни ки ро бо чої гру пи та кож під три ма ли іні ці а ти ву пер шо го ві це-прем’ єр-мі ніс т - ра — мі ніс т ра еко но міч но го роз вит ку і тор гів лі Сте па на Ку­бі­ва — пе­ре­да­ти управ­лі­н­ня « Наф то га зом » від Мі ніс тер ст - ва еко но міч но го роз вит ку і тор­гів­лі Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів як ко лек тив но му ор га ну. Управ - ля­ю­чий ди­ре­ктор ЄБРР Френ­сіс Ма­лиж, який пред­став­ляє, на­пев­но, у ро­бо­чій гру­пі до­но­рів Укра­ї­ни, за­явив: «Ми ду­же за до во ле ні, що в цій си ту а ції вда ло ся до сяг ти кон сен су су що до спіль ної ме ти у транс - фор ма ції кор по ра тив но го управ лін ня « Наф то га зом » і що­до при­ско­ре­н­ня кро­ків, не­об хід них для під го тов ки йо го ан бан д лін гу ( доб ро віль но го опе ра тив но го са мо роз по ді лу мо­но­лі­тних про­ми­сло­вих груп на більш ком­па­ктні). «Це одна з най важ ли ві ших ре форм в Укра ї ні і на ріж ний ка мінь стра те гії ЄБРР » , — ска зав управ­ля­ю­чий ди­ре­ктор.

■ За га лом і в ці ло му пе ре - мож­цем у цьо­му кон­флі­кті по­ки що став « Наф то газ » , а вір - ні­ше — йо­го го­ло­ва Ан­дрій Коболєв. Ви­кла­де­ні ним ар­гу­мен­ти ви да ли ся більш ва го ми ми. Пе ре під по ряд ку ван ня « Укрт - ранс­га­зу» зу­пи­няє про­цес що­до « тран зи ту » , то му що в ре - зуль та ті « Наф то газ » втра чає ста­тус сто­ро­ни в цій спра­ві і не мо же ви сту па ти як по зи вач, за явив Ко бо лєв « Еко но міч ній прав­ді». За йо­го сло­ва­ми, та­ке рі шен ня мо же зі гра ти про ти Укра ї ни в хо ді су до во го роз - гля ду в Сток гольмсь ко му ар - бі­тра­жі з «Газ­про­мом», де є дві спра­ви. «Пер­ша — за кон­тра­ктом ку­пів­лі-про­да­жу. У її рам­ках ро­сі­я­ни ви­ма­га­ють від нас під 40 мі­льяр­дів до­ла­рів за не­ви­ко­на­н­ня take or pay. Ми від них ви ма га є мо за пе ре пла ту, вва жа ю чи вста нов ле ну ці ну не спра вед ли вою » , — ствер д - жує гла­ва НАК.

■ Що­прав­да, пе ре під по - ряд ку ван ня « Укрт ран с га зу» ці­єї су­пе­ре­чки жо­дним чи­ном не сто­су­є­ться. «Дру­га спра­ва в Сток­голь­мі — так зва­на «тран­зит на » , — роз по ві дає Ко бо - лєв. — У ній ми ви­ма­га­є­мо ком­пен­са­ції 12 мі­льяр­дів до­ла­рів, ви рі шен ня проб ле ми вір - ту­аль­но­го ре­вер­су, га­ран­тій об­ся­гів тран­зи­ту і пра­ва пе­ре­ве­сти кон­такт на но­во­го опе­ра­то­ра. В рам­ках ці­єї спра­ви «Газ­пром» із нас ви­ма­гає сим­во­лі­чні 6 млн до­ла­рів. Тоб­то «Газ­пром» у цьо­му пи­тан­ні все вла­што вує. Все, що во ни хо чуть у цьо­му «тран­зи­тно­му» ар­бі­тра­жі, — збе рег ти ста тус- кво » . Го­ло­ва НАК про­гно­зує: якщо в ра­зі пер­шої спра­ви у «Газ­про­му» є по­тен­ці­ал до ви­гра­шу, то в дру­гій спра­ві «Газ­пром» або ні­чо­го не ви­грає, або про­грає.

■ То му, впев не ний Ко бо - лєв, для « Газ п ро му » іде аль на си ту а ція по ля гає в то му, щоб зу пи ни ти цей про цес. « Пе ре - під по ряд ку ван ня « Укрт ран с - га зу » як раз зу пи няє цей про - цес, то­му що в ре­зуль­та­ті пе­ре­під­по­ряд­ку­ва­н­ня ми, «На­фто­газ», втра­ча­є­мо ста­тус сто­ро­ни в цій спра­ві — ми вже не мо­же­мо ви сту па ти як по зи вач » , — кон­ста­тує го­ло­ва НАК і ро­бить ви­сно­вок про ро­сій­ський слід у спра ві пе ре під по ряд ку ван ня УТГ. «Якщо в 20 чи­слах ве­ре­сня по зи цію « Газ п ро му » що до «тран­зи­тної» су­пе­ре­чки не бу­де змі не но, зна чить во ни ма - ють сто­су­нок до по­дій, що роз­гор­ну­ли­ся дов­ко­ла «Укр­транс­га зу » і « Наф то га зу » . Я не ки - да­ти­му­ся та­ки­ми фра­за­ми, але те, що ро сі я ни дав но вмі ють услі­пу гра­ти на­ших — ми до­бре зна­є­мо», — під­кре­слює Коболєв.

■ От­же, у во ро та Ку бі ва вле ті ли од но час но два м’ ячі: один — від Ко бо лє ва, дру - гий — від між на род них спон - со рів в осо бі ЄБРР. Та чи ви - гра­на ця би­тва остаточно? На­га­да­є­мо, що ци­ми дня­ми жо­дно го ра зу не за явив про свою по зи цію го ло ва Мі не нер го ву - гіл ля Ігор На са лик. Зга ду ється ки­тай­ська ле­ген­да про мав­пу, яка си­дить на ви­со­ко­му па­гор­бі й че­кає, по­ки рі­чкою про­пли ве труп її во ро га. Цю дум - ку по­бі­чно під­твер­джує у сво­їй ко­лон­ці в одно­му із ЗМІ екс-го­ло ва де пар та мен ту стра те гіч - но го пла ну ван ня і єв ро пейсь - кої ін тег ра ції Ми хай ло Бно­Ай рі ян. Рі шен ня Мін еко ном - роз вит ку до во лі див не, яв но не спо ді ва не й та ке, що йде, в прин­ци­пі, вро­зріз із ти­ми пла - на­ми ре­фор­му­ва­н­ня ком­па­нії, які узго­джу­ва­лись і обго­во­рю­ва­лись в уря­ді, ви­знає він. Як мі ні мум, пи ше екс перт, от ри - ма на кон фі гу ра ція вза ємо - впли­ву в НАК не від­по­від­ає єв­ро пейсь ко му за ко но дав ст ву. Але й ни ніш ня фор ма НАК, яка за ли шить ся та кою до рі - ше­н­ня в Сток­гольм­сько­му ар - бі­тра­жі, та­кож пов ні­стю су­пе­ре чить Тре тьо му енер го па ке - ту, йо­го го­лов­ній су ті.

■ Де- фак то рі шен ня МЕРТ, ро бить свій ви сно вок екс- ди рек тор де пар та мен ту, біль ше тя жіє до ду ху ан бан д - лін гу, ніж ни ніш ній status quo. «Ми справ­ді мо­же­мо про­гра­ти в Сток­голь­мі, та­кий ри­зик іс нує, але не че рез те, що Коболєв біль­ше не при­зна­ча­ти­ме го ло ву прав лін ня « Укрт - ран с га зу » , — пе ред ба чає Бно­Ай рі ян і під би ває під су мок скан да лу: — Це, зви чай но ж, не ка­та­стро­фа. Проблема в ін­шо­му — в аб­со­лю­тній не­до ві­рі всіх уча­сни­ків кон­флі­кту один до одно­го... Коболєв і йо­го ко­ман­да на­ма­га­ю­ться всі­ма си­ла­ми по­ка­за­ти, що без їхньо­го ві­до­ма по­ді­бні рішення в ком­па­нії, якою во­ни ке­ру­ють, прий - ма ти ся не мо жуть. Тоб то най - ма­ні ме­не­дже­ри ком­па­нії го­во­рять її одно­о­сі­бно­му вла­сни­ку, щоб той по­го­джу­вав усі свої дії з ни ми. У будь- якій нор маль - ній кра ї ні це, м’ яко ка жу чи, не ор ди нар на си ту а ція » . Бно­Ай­рі­ян зга­дує: «Якось під час дис­ку­сії з Ан­дрі­єм Ко­бо­лє­вим на йо­го те­зу з при­во­ду то­го, що на реш ті НАК вий шов з- під впли ву, на йо го дум ку, ан га - жо ва но го Мі не нер го, пе рей - шов­ши під управ­лі­н­ня МЕРТ, я за­пи­тав, що бу­де, ко­ли «лю­бов» між ни­ми за­кін­чи­ться?»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.