Ку­пу­ю­чи що-не­будь, ми пла­ти­мо за... по­га­ні до­ро­ги

Екс­перт: «Тран­спорт­ні ком­па­нії за­кла­да­ють у вар­тість до­став­ки ван­та­жу до­да­тко­ві 15% на амор­ти­за­цію»

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Ко­жен жи­тель Укра­ї­ни, ку­пу­ю­чи то­ва­ри в ма­га­зи­ні, пла­тить і за по­га­ний стан укра­їн­ських до­ріг, на­цін­ку за які вже вклю­че­но у вар­тість то­ва­ру. Про це «Дню» роз­по­вів ди­ре­ктор гру­пи ком­па­ній PRIME Дми­тро ЛЬОУШКІН.

За йо­го сло­ва­ми, че­рез по­га­ний стан укра­їн­ських до­ріг вла­сни­ки ав­то­транс­пор­ту, на яко­му до­став­ля­ють ван­та­жі, за­кла­да­ють у вар­тість пе­ре­ве­зе­н­ня під­ви­ще­ну амор­ти­за­цію, що ста­но­вить близь­ко 15% від вар­то­сті пе­ре­ве­зе­н­ня ван­та­жу. «Якщо за пе­ре­ве­зе­н­ня нам пла­тять 16 тис. гри­вень, то амор­ти­за­ція в цій ці­ні пе­ре­ве­зе­н­ня ста­но­ви­ти­ме 2400 гри­вень», — ска­зав Дми­тро Льоушкін.

При цьо­му екс­перт зазначив, що під­ви­ще­на амор­ти­за­ція за­кла­да­є­ться в пе­ре­ве­зе­н­ня всіх ван­та­жів. «То­му не ва­жли­во, що ви ку­пу­є­те — шо­ко­лад­ку, бо­ро­шно чи те­ле­ві­зор, на один кі­ло­грам ва­ги то­ва­ру ви отри­ма­є­те від 12,5 ко­пій­ки і ви­ще «зай­вої» ці­ни. Якщо про­ду­кція до­ро­га, на­при­клад, те­ле­ві­зор — то це по­зна­ча­є­ться на ці­ні мі­ні­маль­но, а якщо це пля­шка во­ди — це вже до­во­лі від­чу­тно. Ко­жна лю­ди­на, яка жи­ве в Укра­ї­ні, пла­тить за по­га­ні до­ро­ги», — ска­зав він.

Дми­тро Льоушкін по­рів­няв від­со­ток амор­ти­за­ції ав­то­транс­пор­ту в Укра­ї­ні і в Єв­ро­пі. За йо­го сло­ва­ми, у Єв­ро­пі хо­до­ва ча­сти­на ав­то­мо­бі ля ре мон ту єть ся пі сля 150— 200 тис. км про­бі­гу. «У нас, щоб про­їха­ти ці 150—200 тис. кі­ло­ме­трів, ми зро­би­мо ка­пі­таль­ний ре­монт хо­до­вої ча­сти­ни ав­то ра­зів п’ять або шість. Тоб­то у нас амор­ти­за­ція ру­хо­мо­го скла­ду, пов’яза­на з хо­до­вою, ви­ща, ніж у Єв­ро­пі, в п’ять-шість ра­зів. І це в ра­зі, якщо во­дій їздить аку­ра­тно. Якщо ж во­дій не­аку­ра­тний і йо­му не по­ща­стить із до­ро­га­ми, то ця ци­фра збіль­ши­ться, але на­віть скла­дно про­гно­зу­ва­ти — на скіль­ки», — зазначив ди­ре­ктор гру­пи ком­па­ній PRIME.

За сло­ва­ми Льо­у­шкі­на, остан­нім ча­сом стан до­ріг по­кра­щив­ся при­бли­зно на 30%. «Тоб­то не 30% до­ріг ста­ли іде­аль­ни­ми, а за­галь­ний стан по­кра­щив­ся на 30%», — уто­чнив він. За йо­го сло­ва­ми, у більш-менш нор­маль­но­му ста­ні до­ро­га «Київ — Чоп», то­ді як до­ро­га на Хар­ків у за­до­віль­но­му ста­ні ли­ше до Лу­бен, а на роз­ре­кла­мо­ва­ній до­ро­зі «Оде­са — Ре­ні», за ін­фор­ма­ці­єю Дми­тра Льо­у­шкі­на, «ще ні­чо­го ці­ка­во­го не ста­ло­ся». Він від­зна­чив, що най­більш за­не­дба­ні до­ро­ги — у цен­трі кра­ї­ни. «Що да­лі від кор­до­нів — то гір­ше й гір­ше. Най­сум­ні­ша ситуація — на схо­ді Укра­ї­ни, то­му що у зв’яз­ку з АТО, у зв’яз­ку з не­ви­зна­че­ні­стю там вза­га­лі ні­хто ні­чо­го не ре­мон­ту­вав», — ска­зав він. При цьо­му че­рез по­га­ні до­ро­ги Лу­ган­ська область фа­кти­чно ви­яви­лась від­рі­за­ною від ци­ві­лі­за­ції: «Щоб за­їха­ти в Лу­ган­ську область, до­во­ди­ться та­кі пі­ру­е­ти че­рез До­не­цьку область ви­ко­ну­ва­ти...» Він роз­по­вів, що до­ро­гу на Лу­ган­ську область по­ча­ли ре­мон­ту­ва­ти, але до­ве­ли її ли­ше до Куп’ян­ська, а від Куп’ян­ська до кор­до­ну Лу­ган­ської обла­сті «до­ро­га про­сто від­су­тня».

За сло­ва­ми Льо­у­шкі­на, уряд уже зро­бив ва­жли­вий крок що­до по­лі­пше­н­ня ста­ну до­ріг — за­бо­ро­нив їзди­ти ав­то­мо­бі­лям із «пе­ре­ван­та­же­н­ням», які ка­та­стро­фі­чни­ми тем­па­ми руй­ну­ва­ли від­ре­мон­то­ва­ні до­ро­ги. Він спо­ді­ва­є­ться, що на цьо­му до­ся­гнен­ні під­ви­ще­н­ня яко­сті укра­їн­ських до­ріг не зу­пи­ни­ться, і в най­ближ­чо­му май­бу­тньо­му їм біль­ше не до­ве­де­ться роз­би­ва­ти хо­до­ві під час до­став­ки ван­та­жів.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.