Київ отри­мав «атом­ну» еле­ктро­енер­гію

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Впо­не­ді­лок у Ки­є­ві три­ва­ла прес-кон­фе­рен­ція під на­звою «30 днів до хо­ло­дів. Ста­рі про­бле­ми но­во­го опа­лю­валь­но­го се­зо­ну». Чи зна­ли її ор­га­ні­за­то­ри, що цьо­го ж дня ба­га­то з цих про­блем ма­ти­муть ви­рі­ше­н­ня? Не бу­де пе­ре­біль­ше­н­ням ска­за­ти, що цей по­не­ді­лок став днем, який кар­ди­наль­но змі­нив си­ту­а­цію в енер­ге­ти­ці на­шої сто­ли­ці та Ки­їв­ської обла­сті. Зро­ста­ю­чі по­тре­би спо­жи­ва­чів тут зав­жди ви­пе­ре­джа­ли мо­жли­во­сті еле­ктро­ге­не­ру­ю­чих під­при­ємств. Те­пер цьо­му по­кла­де­но край. У сто­ли­цю й область при­йшла еле­ктро­енер­гія, ви­ро­бле­на на Рів­нен­ській і Хмель­ни­цькій атом­них стан­ці­ях, яка ра­ні­ше не ма­ла ви­хо­ду в енер­го­де­фі­ци­тний центр кра­ї­ни.

А зв’яза­ла ХАЕС і Київ, а вір­ні­ше роз­та­шо­ва­ну за 50 кі­ло­ме­трів від ньо­го під­стан­цію «Ки­їв­ська», по­ві­тря­на лі­нія 750 кВ зав­довж­ки в 130 кі­ло­ме­трів. Го­ло­ва за­мов­ни­ка бу­дів­ни­цтва — НЕК «Укр­енер­го» Все­во­лод Ко­валь­чук — за­ува­жує, що йо­го ре­а­лі­за­ція є най­більш мас­шта­бним до­ся­гне­н­ням за­галь­но­дер­жав­но­го зна­че­н­ня у сфе­рі пе­ре­да­чі еле­ктри­чної енер­гії за ро­ки не­за­ле­жно­сті. Ци­фри, які він на­во­дить, су­про­во­джу­ю­чи ві­деоі фо­то­ка­дри, вра­жа­ють. На лі­нії змон­то­ва­но май­же ві­сім ти­сяч опор за­галь­ною ва­гою близь­ко во­сьми ти­сяч тонн. За­галь­ний об­сяг за­лі­зо­бе­тон­них кон­стру­кцій, що є осно­ва­ми для цих опор, пе­ре­ви­щує 10 ти­сяч ку­бо­ме­трів. На лі­нії ви­ко­ри­ста­но по­над 1,9 ти­ся­чі кі­ло­ме­трів дро­тів. За сло­ва­ми Ко­валь­чу­ка, за­галь­на пло­ща зе­мель­них ді­ля­нок, які до­ве­ло­ся за до­по­мо­гою мі­сце­вих рад ви­ку­пля­ти у вла­сни­ків, пе­ре­ви­щує 403 ге­кта­ри.

Про­ект фі­нан­су­вав­ся Єв­ро­пей­ським бан­ком ре­кон­стру­кції і роз­ви­тку та Єв­ро­пей­ським ін­ве­сти­цій­ним бан­ком, а та­кож НЕК «Укр­енер­го» і за ра­ху­нок ко­штів бю­дже­ту Укра­ї­ни. Бу­дів­ни­цтво лі­нії по­ча­ло­ся чо­ти­ри ро­ки то­му. Йо­го ве­ли ком­па­нії Kalpataru Power Transmission (Ін­дія) та Dalekovod d.d. (Хор­ва­тія). За да­ни­ми Ко­валь­чу­ка, тру­до­міс­ткість ре­а­лі­за­ції про­е­кту пе­ре­ви­щи­ла 2,5 міль­йо­на лю­ди­но-го­дин. Кон­тра­кти з ком­па­ні­я­ми укла­да­ли­ся на під­ста­ві про­ве­де­них 2011 ро­ку від­кри­тих між­на­ро­дних кон­кур­сних тор­гів.

У ре­зуль­та­ті Київ отри­має один міль­йон кі­ло­ват еле­ктри­чної по­ту­жно­сті. Фі­наль­на ста­дія про­е­кту, за­пев­нив Ко­валь­чук, за­пла­но­ва­на на май­бу­тній рік. Ще дві лі­нії по 750 кВ з’єд­на­ють Київ з атом­ни­ми стан­ці­я­ми. Фі­нан­су­ють про­ект ті ж бан­ки.

За 30 днів до хо­ло­дів сто­ли­ця отри­ма­ла ви­рі­ше­н­ня ча­сти­ни про­блем опа­лю­валь­но­го се­зо­ну

«Цей про­ект не ли­ше по­кра­щує стан ви­со­ко­воль­тної еле­ктро­ме­ре­жі Укра­ї­ни, але та­кож по­зи­тив­но впли­не на си­ту­а­цію в еко­но­мі­ці Укра­ї­ни, — го­во­рить стар­ший бан­кір ЄБРР Оль­га Єрьо­мі­на, в чиї обов’яз­ки вхо­див кон­троль з бо­ку ін­ве­сто­ра за хо­дом бу­ді­вель­но-мон­та­жних ро­біт. — Ко­ли ми по­чи­на­ли ро­бо­ту над цим про­е­ктом, ми ро­зумі­ли, на­скіль­ки він ва­жли­вий. Він під­ви­щує не­за­ле­жність Укра­ї­ни від ім­пор­ту па­ли­ва, по­кра­щує ста­біль­ність енер­го­си­сте­ми. Зав­дя­ки цій лі­нії змо­жуть пра­цю­ва­ти на всі 100% по­ту­жно­стей Рів­нен­ська та Хмель­ни­цька атом­ні стан­ції. А те­пер ми ще і зро­зумі­ли, що цей про­ект до­зво­лить енер­ге­ти­ці Укра­ї­ни успі­шно про­хо­ди­ти осін­ньо-зи­мо­вий ма­кси­мум спо­жи­ва­н­ня еле­ктро­енер­гії». «Зна­чу­щість цьо­го про­е­кту з ча­сом ли­ше ви­ро­сла», — ро­бить ви­сно­вок пред­став­ник ЄБРР.

«Без­по­се­ре­днє з’єд­на­н­ня атом­них стан­цій і цен­тру на­шої дер­жа­ви, — на­го­ло­шує ві­це-прем’єр-мі­ністр Укра­ї­ни Во­ло­ди­мир Ки­стіон, — під­ви­щить на­дій­ність, ста­біль­ність, від­криє но­ві мо­жли­во­сті для укра­їн­ської енер­ге­ти­ки. Для сто­ли­ці й обла­сті — це но­ві мо­жли­во­сті роз­ви­тку те­ри­то­рій, ство­ре­н­ня но­вих ви­ро­бни­чих по­ту­жно­стей, роз­ви­ток со­ці­аль­ної ін­фра­стру­кту­ри, а це, від­по­від­но, і над­хо­дже­н­ня по­да­тків до сто­ли­чних бю­дже­тів і бю­дже­ту дер­жа­ви». «Ко­ли в на­стіль­ки скла­дні для кра­ї­ни ча­си та­кі об’єкти вво­дять в екс­плу­а­та­цію, — про­дов- жує Ки­стіон, — це яскра­вий при­клад то­го, що держава жи­ве, роз­ви­ва­є­ться, бу­дує своє май­бу­тнє».

У ку­лу­а­рах по­дії жур­на­лі­сти роз­пи­ту­ва­ли про май­бу­тнє гла­ву Мі­н­енер­го­ву­гі­л­ля Іго­ря На­са­ли­ка. Від­по­від­ав він у від­вер­то опти­мі­сти­чно­му клю­чі. За­ува­жив, по­зи­тив­не зна­че­н­ня для си­ту­а­ції в енер­ге­ти­ці та в еко­но­мі­ці в ці­ло­му вво­ду в екс­плу­а­та­цію лі­нії еле­ктро­пе­ре­дач від Хмель­ни­цької АЕС до Ки­є­ва. Зав­дя­ки цьо­му, зокре­ма, з’яв­ля­є­ться мо­жли­вість по­ни­зи­ти на­ван­та­же­н­ня на Три­піль­ську ТЕС, яка пра­цює на ву­гіл­лі, яке по­трі­бно за­во­зи­ти або з оку­по­ва­них ра­йо­нів Дон­ба­су, або з-за кор­до­ну. Що­до цьо­го він за­свід­чив, що енергетика в ре­зуль­та­ті стає більш про­гно­зо­ва­ною.

«Ми до 5 жов­тня впер­ше на­да­мо енер­го­ба­ланс на 2017 рік. Не­за­ба­ром ми зди­ву­є­мо гро­ма­дян», — ін­три­гу­вав мі­ністр. Він на­га­дав, що енер­ге­ти­чний ба­ланс є під­ста­вою для подаль­шо­го роз­ра­хун­ку цін і та­ри­фів На­ціо­наль­ною ко­мі­сі­єю, ре­гу­лю­ю­чої сфе­ри енер­ге­ти­ки і ко­му­наль­них по­слуг (НКРЕКУ). «Мо­жли­во, на ме­не обра­зи­ться Дми­тро Вовк (го­ло­ва НКРЕК), але ми роз­гля­да­є­мо пи­та­н­ня, щоб у лю­то­му-кві­тні на­сту­пно­го ро­ку про­ве­сти істо­тне зни­же­н­ня цін на еле­ктро­енер­гію», — спро­гно­зу­вав мі­ністр, не див­ля­чись на те, що ра­ні­ше НКРЕКУ ухва­лив рішення, яке пе­ред­ба­чає на­ве­сні 2017 ро­ку ще одне під­ви­ще­н­ня та­ри­фів на еле­ктро­енер­гію для на­се­ле­н­ня.

ФОТО З САЙТА XAEC.ORG.UA

ТО­ГО Ж ДНЯ, КО­ЛИ У КИ­Є­ВІ ПО­СТА­ВИ­ЛИ ПІД НАПРУГУ ВИСОКОВОЛЬТНУ ЛІ­НІЮ ЕЛЕ­КТРО­ПЕ­РЕ­ДАЧ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ — ПІДСТАНЦІЯ «КИ­ЇВ­СЬКА», ПО­СОЛ КАНАДИ В УКРА­Ї­НІ РО­МАН ВАЩУК ВІДВІДАВ ВИХІДНИЙ ПУНКТ ЦІ­ЄЇ ЛІ­НІЇ — МІ­СТО НЕ­ТІ­ШИН, ДЕ РОЗ­ТА­ШО­ВА­НА ХМЕЛЬ­НИ­ЦЬКА АЕС

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.