За­галь­ний обіг еле­ктрон­них гро­шей зріс май­же вдві­чі

Den (Ukrainian) - - Економіка -

За­галь­на су­ма опе­ра­цій, на яку ко­ри­сту­ва­чі « еле­ктрон­них га­ман­ців » здій­сни­ли опе­ра­ції з ме­тою опла­ти то­ва­рів, ро­біт або по­слуг у сі­чні — черв­ні 2016 ро­ку, ста­но­вить 1,8 млрд грн, що в 1,6 ра­зу пе­ре­ви­щує ана­ло­гі­чний по­ка­зник 2015 ро­ку ( 1,1 млрд грн), по­ві­дом­ля­є­ться на веб-сай­ті На­ціо­наль­но­го бан­ку Укра­ї­ни ( НБУ). Згі­дно з ін­фор­ма­ці­єю цен­тро­бан­ку, за­галь­на кіль­кість « еле­ктрон­них га­ман­ців » ко­ри­сту­ва­чів збіль­ши­ла­ся в 1,2 ра­зу — до 36 млн. За­га­лом ста­ном на 1 ли­пня 2016 ро­ку в обі­гу пе­ре­бу­ва­ло еле­ктрон­них гро­шей на 39 млн грн, що май­же вдві­чі пе­ре­ви­щує по­ка­зник за ана­ло­гі­чний пе­рі­од 2015 ро­ку ( 21,6 млн грн). Най­біль­ши­ми емі­тен­та­ми у сі­чні­черв­ні, зокре­ма, ста­ли Аль­фа­банк (си­сте­ма еле­ктрон­них гро­шей Maxi) — на 14,9 млн грн (за ана­ло­гі­чний пе­рі­од ми­ну­ло­го ро­ку — 4,7 млн грн), Фі­до­банк ( Monexy) — на 11,9 млн грн (за ана­ло­гі­чний пе­рі­од ми­ну­ло­го ро­ку — 7,2 млн грн), НБУ ( « Про­стір » ) — 2,3 млн грн (за ана­ло­гі­чний пе­рі­од ми­ну­ло­го ро­ку — 0,2 млн грн). На­ціо­наль­ний банк Укра­ї­ни пла­нує на­да­ти не­бан­ків­ським фі­нан­со­вим уста­но­вам пра­во здій­сню­ва­ти ви­пуск еле­ктрон­них гро­шей. Для цьо­го не­об­хі­дно вне­сти низ­ку змін до за­ко­но­дав­ства у сфе­рі пла­ті­жних си­стем, яке на­бли­зить йо­го до єв­ро­пей­ських пра­ктик. Зокре­ма, для не­бан­ків­ських фі­нан­со­вих уста­нов- емі­тен­тів еле­ктрон­них гро­шей не­об­хі­дно вста­но­ви­ти пев­ні ви­мо­ги до ста­ту­тно­го ка­пі­та­лу, вла­сно­го ка­пі­та­лу, ме­ха­ні­зму за­хи­сту ко­штів, отри­ма­них в обмін на еле­ктрон­ні гро­ші, що від­по­від­ає ре­ко­мен­да­ці­ям ди­ре­кти­ви ЄС 110. Ди­ре­кти­вою ЄС пе­ред­ба­че­но, що ви­пуск еле­ктрон­них гро­шей, окрім бан­ків, мо­жуть здій­сню­ва­ти й ін­ші фі­нан­со­ві уста­но­ви, але за умов лі­цен­зу­ва­н­ня ді­яль­но­сті, вне­се­н­ня до ре­є­стру емі­тен­та, а та­кож на­яв­но­сті у ньо­го пер­вин­но­го ка­пі­та­лу не мен­ше як EUR350 тис. За оцін­кою Нац­бан­ку, для до­пу­ску до емі­сії не­бан­ків­ських фі­н­уста­нов не­об­хі­дним є вста­нов­ле­н­ня мі­ні­маль­но­го роз­мі­ру ста­ту­тно­го ка­пі­та­лу не менш як 9,5 млн грн.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.