Єв­ро­пей­ська ме­ре­жа ла­бо­ра­то­рій ін­ве­стує 2 млн єв­ро у від­кри­т­тя 30 но­вих цен­трів в Укра­ї­ні

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Єв­ро­пей­ська ме­ре­жа ме­ди­чних ла­бо­ра­то­рій «Си­не­во» ін­ве­стує 2 млн єв­ро у від­кри­т­тя 30 но­вих ла­бо­ра­тор­них пун­ктів у рі­зних мі­стах Укра­ї­ни, які во­на пла­нує відкрити до кін­ця 2017 ро­ку, по­ві­до­ми­ла агент­ству «Ін­тер­факс-Укра­ї­на» мар­ке­тин­гме­не­джер ме­ре­жі Яна Де­хтяр. «Бу­де збіль­ше­но по­кри­т­тя у ве­ли­ких обла­сних цен­трах і Ки­є­ві, та­кож пла­ну­є­ться осво­є­н­ня мен­ших міст, та­ких як Фа­стів або Ні­жин», — уто­чни­ла во­на. Ком­па­нія та­кож пла­нує впро­ва­ди­ти тер­мі­на­ли са­мо­об­слу­го­ву­ва­н­ня, що до­зво­лять ско­ро­ти­ти час очі­ку­ва­н­ня оформ­ле­н­ня за­мов­лень на ана­ліз кро­ві. Крім то­го, « Си­не­во » пла­нує за­пу­сти­ти мо­біль­ний до­да­ток «осо­би­стий ка- бі­нет лі­ка­ря » , який до­зво­лить по­лег­ши­ти ко­му­ні­ка­цію до­кто­ра й па­ці­єн­та. За сло­ва­ми Де­хтяр, до кін­ця ве­ре­сня «Си­не­во» пла­нує відкрити ди­тя­чий ла­бо­ра­тор­ний центр, при­зна­че­ний для об­слу­го­ву­ва­н­ня ді­тей будь- яко­го ві­ку. Центр вклю­ча­ти­ме зо­ни для рі­зних ві­ко­вих ка­те­го­рій, по­чи­на­ю­чи з кім­на­ти ма­те­рі й ди­ти­ни й за­кін­чу­ю­чи ігро­вою зо­ною. Ме­дла­бо­ра­то­рія «Си­не­во Укра­ї­на» вхо­дить до єв­ро­пей­ської ме­ре­жі Synevo, що на­лі­чує 79 ла­бо­ра­то­рій по всій Єв­ро­пі, 7 з яких мі­стя­ться в Укра­ї­ні — Ки­є­ві, Він­ни­ці, Дні­прі, Хар­ко­ві, Льво­ві, Оде­сі, Чер­нів­цях. На­ра­зі на­ра­хо­ву­є­ться близь­ко 160 ла­бо­ра­тор­них цен­трів у більш ніж 50 мі­стах Укра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.