До Гре­ції мо­жна бу­де ді­ста­ти­ся по­ро­мом

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Укра­ї­на й Гре­ція до­мо­ви­ли­ся про по­ча­ток спіль­ної оброб­ки те­хні­ко- еко­но­мі­чних аспе­ктів ор­га­ні­за­ції по­ром­ної пе­ре­пра­ви між кра­ї­на­ми. Згі­дно з по­ві­дом­ле­н­ням на веб-сай­ті Адмі­ні­стра­ції мор­ських пор­тів Укра­ї­ни, та­ка до­мов­ле­ність бу­ла до­ся­гну­та в Афі­нах під час пер­шої те­хні­чної на­ра­ди екс­пер­тів з роз­ви­тку спів­пра­ці між Укра­ї­ною й Гре­цькою Ре­спу­блі­кою у мор­ській га­лу­зі 13- 14 ве­ре­сня. Бу­ла та­кож до­ся­гну­та до­мов­ле­ність про вза­єм­ну під­трим­ку на рів­ні між­на­ро­дних мор­ських ор­га­ні­за­цій і єв­ро­пей­ських стру­ктур; обмін ін­фор­ма­ці­єю; на­да­н­ня до­по­мо­ги гре­цькою сто­ро­ною в ре­фор­му­ван­ні мор­сько­го се­кто­ра Укра­ї­ни, зокре­ма, пор­то­вої ін­фра­стру­кту­ри, від­по­від­но до стан­дар­тів ЄС. За ре­зуль­та­та­ми пер­шої те­хні­чної на­ра­ди екс­пер­тів під­пи­са­но спіль­ний про­то­кол, у яко­му кон­кре­ти­зо­ва­ні на­прям­ки дво­сто­рон­ньої спів­пра­ці в мор­ській сфе­рі ( « до­ро­жня кар­та » ) , а та­кож за­фі­ксо­ва­но на­мір обох сто­рін ство­ри­ти по­стій­но ді­ю­чу ко­мі­сію з мор­ської спів­пра­ці між Укра­ї­ною та Гре­ці­єю. На­сту­пну зу­стріч пла­ну­є­ться про­ве­сти 2017 ро­ку в Укра­ї­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.