Оль­га ЄРЬО­МІ­НА, стар­ший бан­кір ЄБРР:

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Цей про­ект не ли­ше по­кра­щує стан ви­со­ко­воль­тної еле­ктро­ме­ре­жі Укра­ї­ни, а й по­зи­тив­но впли­не на си­ту­а­цію в еко­но­мі­ці Укра­ї­ни. Ко­ли ми по­чи­на­ли ро­бо­ту над цим про­е­ктом, то ро­зумі­ли, на­скіль­ки він ва­жли­вий, адже під­ви­щує не­за­ле­жні­стьУкра­ї­ни від ім­пор­ту па­ли­ва, по­кра­щує ста­біль­ність енер­го­си­сте­ми. Зав­дя­ки цій лі­нії змо­жу­тьпра­цю­ва­ти на всі 100% по­ту­жно­стей Рів­нен­ська та Хмель­ни­цька атом­ні стан­ції. А ще ми зро­зумі­ли, що цей про­ект до­зво­ли­ть­енер­ге­ти­ці Укра­ї­ни успі­шно про­хо­ди­ти осін­ньо-зи­мо­вий ма­кси­мум спо­жи­ва­н­ня еле­ктро­енер­гії. Зна­чу­щі­стьць ого про­е­кту з ча­сом ли­ше зро­сла

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.