ГОСТИНИЙ ДВIР: сце­на­рій по­ря­тун­ку

До­ки пам’ятку на­ма­га­ю­ться по­вер­ну­ти в дер­жав­ну вла­сність, орен­дар... по­нов­лює до­звіл на бу­дів­ни­цтво

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Від зи­ми 2013 ро­ку Гостиний двір, що на сто­ли­чній Кон­тра­кто­вій пло­щі, сто­їть без да­ху, в очі­ку­ван­ні кон­сер­ва­ції, на по­го­дні умо­ви ре­а­гує по­віль­ним руй­ну­ва­н­ням. Як пе­ре­жи­ве но­ву зи­му пам’ятка на­ціо­наль­но­го зна­че­н­ня (а та­кий ста­тус дво­ру при­сво­ї­ли у сі­чні цьо­го ро­ку)?

Не­що­дав­но мі­ністр куль­ту­ри Єв­ген Ни­щук за­явив, що на те­ри­то­рії Го­сти­но­го дво­ру має з’яви­тись те­атр, сю­ди ж мо­же пе­ре­се­ли­ти­ся ба­га­то­стра­ждаль­ний Му­зей істо­рії Ки­є­ва. Ідея хо­ро­ша, та й ки­я­нам би спо­до­ба­лась, бо бо­ля­че стіль­ки ро­ків ди­ви­тись на за­не­пад пам’ятки, ство­ре­ної на по­ча­тку ХІХ сто­лі­т­тя у сти­лі кла­си­ци­зму за про­е­ктом ар­хі­те­кто­ра Лу­ї­джі Ру­ски.

Мо­жли­во, та­кі за­яви мі­ністр ро­бив з огля­ду на ста­тус дво­ру як пам’ятки на­ціо­наль­но­го зна­че­н­ня. На­справ­ді на­ра­зі не­мо­жли­во ні­чо­го пла­ну­ва­ти, тим па­че проекти пе­ре­тво­ре­н­ня, адже Гостиний не по­вер­ну­то в дер­жав­ну вла­сність і не ро­зір­ва­но до­го­во­ру орен­ди йо­го при­мі­ще­н­ня з ПАТ « Укр­ре­став­ра­ція » . 2012 ро­ку то­ва­ри­ство отри­ма­ло від мі­ської вла­ди не­об­хі­дні до­зво­ли на ре­кон­стру­кцію Го­сти­но­го дво­ру. Однак сто­ли­чні акти­ві­сти обу­ри­ли­ся з на­мі­рів відкрити тут тор­го­вель­ний центр з го­стьо­вою сто­ян­кою, бо це пе­ред­ба­ча­ло змі­ну зов­ні­шньо­го ви­гля­ду пам’ятки, а та­кож мі­сти­ло не­без­пе­ку для Ку­ре­нівсь- ко- Чер­во­но­ар­мій­ської лі­нії ме­тро­по­лі­те­ну, над якою фа­кти­чно сто­їть Гостиний двір. Про це від­кри­то за­яв­ля­ють на сай­ті ком­па­нії-орен­да­ря, але не в кон­текс­ті не­об­хі­дно­сті збе­рег­ти Гостиний двір у ві­до­мо­му ви­гля­ді, а з по­ясне­н­ня­ми, чо­му для ньо­го та­ка необхідна ре­кон­стру­кція з пе­ре­тво­ре­н­ням на ТРЦ.

НЕЛОГІЧНА ПО­ЗИ­ЦІЯ ІН­ВЕ­СТО­РА

Іні­ці­а­ти­ва що­до роз­ри­ву до­го­во­ру орен­ди між мі­стом та «Укр­ре­став­ра­ці­єю» ма­ла йти від Фон­ду дер­жав­но­го май­на, про­те остан­ні­ми ро­ка­ми уста­но­ва з цим зво­лі­ка­ла. Ли­ше під ти­ском гро­мад­сько­сті цей про­цес роз­по­чав­ся, ки­їв­ське від­ді­ле­н­ня стру­кту­ри звер­ну­ло­ся до Го­спо­дар­сько­го су­ду мі­ста Ки­є­ва з по­зо­вом про ро­зір­ва­н­ня до­го­во­ру орен­ди бу­дів­лі Го­сти­но­го дво­ру з ПАТ «Укр­ре­став­ра­ція». Дня­ми від­бу­ло­ся одне з клю­чо­вих за­сі­дань, під час яко­го ви­яви­ли не­спо­ді­ва­ні фа­кти. Орен­дар пе­ре­ко­на­ний що­до сво­їх за­кон­них прав на про­дов­же­н­ня ре­кон­стру­кції: адво­кат « Укр­ре­став­ра­ції » по­ві­до­мив су­ду, що ре­мон­тні ро­бо­ти три­ва­ють, хоч на­справ­ді остан­ні­ми ро­ка­ми про­цес за­мо­ро­же­но, а для про­дов­же­н­ня бу­дів­ни­цтва ком­па­нія звер­ну­ла­ся до Дер­жав­ної ар­хі­те­ктур­но-бу­ді­вель­ної ін­спе­кції (ДА­БІ), що­би отри­ма­ти но­вий до­звіл.

Юрис­тка та спів­за­снов­ни­ця гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Ан­дрі­їв­сько-Пей­за­жна іні­ці­а­ти­ва» Марина Соловйова за­ува­жи­ла, що та­кі за­яви орен­да­ря є ало­гі­чни­ми, бо якщо ре­мон­тні ро­бо­ти на­чеб­то ве­ду­ться, на­ві­що ком­па­нії но­вий до­звіл на бу­дів­ни­цтво? « Пред­став­ник від­по­від­а­ча за­явив, що 12 ве­ре­сня «Укр­ре­став­ра­ція» по­да­ла до­ку­мен­ти на отри­ма­н­ня но­во­го до­зво­лу. Але якщо це так, обов’ яз­ко­во має бу­ти зем­ля для бу­дів­ни­цтва та ска­со­ва­не в су­до­во­му по­ряд­ку рішення Ки­їв­ра­ди про на­да­н­ня зе­мель­ної ді­лян­ки під ре­кон­стру­кцію», — до­да­ла Марина Соловйова.

ПАМ’ЯТКА — ПІД ЮРИДИЧНИМ ЗАХИСТОМ

По­при цю не­ло­гі­чність, в орен­да­ря на­ра­зі не­має жо­дних за­кон­них під­став на про­дов­же­н­ня будь-яких ро­біт на те­ри­то­рії Го­сти­но­го дво­ру. « За ро­ки, що ми­ну­ли з ча­су вте­чі Яну­ко­ви­ча, одно­дум­ця­ми та мною бу­ло вжи­то низ­ку за­хо­дів, щоб по­вер­ну­ти Гостиний двір лю­дям, — зазначив на сво­їй сто­рін­ці у Facebook акти­віст та на­ро­дний де­пу­тат Ігор Лу­цен­ко. — Бу­ло ро­зір­ва­но до­го­вір орен­ди зе­мель­ної ді­лян­ки під бу­дів­лею Го­сти­но­го дво­ру з ПАТ «Укр­ре­став­ра­ція», в су­до­во­му по­ряд­ку ска­со­ва­но до­звіл на бу­ді­вель­ні ро­бо­ти, який да­вав мо­жли­вість Ан­дрію Крав­цю ( вла­сни­ку ПАТ « Укр­ре­став­ра­ції » , ко­тро­го пов’ язують з ко­ман­дою Віктора Яну­ко­ви­ча. — Авт.) зни­щи­ти Гостиний двір як об’ єкт куль­тур­ної спад­щи­ни і збу­ду­ва­ти на йо­го мі­сці тор­го­вель­ний центр. Бу­ло ска­со­ва­но рішення Ка­бмі­ну, за яким Гостиний двір бу­ло по­збав­ле­но ста­ту­су пам’ ятки на­ціо­наль­но­го зна­че­н­ня — це да­ва­ло змо­гу Крав­цю без­пе­ре­шко­дно ни­щи­ти Гостиний двір за йо­го ко­мер­цій­ним пла­ном; ска­со­ва­но рішення Ки­їв­ської мі­ської дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції про про­ве­де­н­ня так зва­ної ре­кон­стру­кції, а фа­кти­чно — руй­ну­ва­н­ня Го­сти­но­го дво­ру».

Тож по­ді­бні за­яви орен­да­ря ли­ше вво­дять суд в ома­ну. Щоб ро­зі­бра­ти­ся з на­яв­ни­ми до­ка­за­ми та свід­че­н­ня­ми обох сто­рін, су­д­дя Ка­те­ри­на Го­ло­ві­на від­кла­ла су­до­ве за­сі­да­н­ня до 29 ве­ре­сня. Акти­ві­сти ві­рять, що це ста­не фі­наль­ним акор­дом, і го­ту­ють до­да­тко­ві ар­гу­мен­ти й до­ка­зи — на­ра­зі карт не роз­кри­ва­ють.

«ВСІ ОБІЦЯНКИ ОРЕН­ДА­РЯ НЕ ВИ­КО­НА­НО»

З огля­ду на силь­не ба­жа­н­ня орен­да­ря та­ки про­дов­жи­ти бу­дів­ни­цтво, ва­жли­во ро­зу­мі­ти, чи мо­же гі­по­те­ти­чно ДА­БІ ви­да­ти «Укр­ре­став­ра­ції» но­вий до­звіл. Акти­ві­сти за­пев­ня­ють, що жо­дних за­кон­них під­став для цьо­го не­має. Та­кі за­яви ком­па­нії рад­ше ма­ні­пу­ля­тив­ні, або гро­мад­ськість не все знає. Зі слів Ма­ри­ни Со­лов­йо­вої, до­бре вже те, що пред­став­ник ре­гіо­наль­но­го від­ді­ле­н­ня Фон­ду дер­жмай­на пе­ре­кон­ли­во об­ґрун­то­вує під­ста­ви для по­зо­ву, тоб­то держава всер­йоз на­ла­што­ва­на на по­вер­не­н­ня дво­ру у свою вла­сність. За­ува­жмо, до­не­дав­на ситуація бу­ла кар­ди­наль­но ін­шою.

« Де­кіль­ка ра­зів нар­деп Ігор Лу­цен­ко, який сво­го ча­су ра­зом з ін­ши­ми акти­ві­ста­ми за­сну­вав «Го­стин­ну ре­спу­блі­ку», та­ким чи­ном ве­ду­чи гро­мад­ський опір зни­щен­ню дво­ру, звер­тав­ся до Фон­ду що­до про­ве­де­н­ня пе­ре­вір­ки то­го, як ви­ко­ну­є­ться до­го­вір орен­ди, — за­зна­чи­ла Марина Соловйова. — У гру­дні 2015 ро­ку фонд та­ки її про­вів, бу­ло з’ясо­ва­но, що всі обіцянки орен­да­ря не ви­ко­на­но. А во­ни ма­ли зро­би­ти кон­сер­ва­цію Го­сти­но­го дво­ру, оскіль­ки зу­пи­не­но бу­дів­ни­цтво. Дві зи­ми Гостиний двір по­тер­пає — Фонд вва­жає, що сут­тє­во по­ру­ше­но пев­ні пун­кти до­го­во­ру орен­ди, і на під­ста­ві цьо­го звер­нув­ся до су­ду. Та­ким чи­ном Гостиний двір по­вер­не­ться у дер­жав­ну вла­сність, і пі­сля цьо­го мо­жна бу­де ви­рі­шу­ва­ти подаль­шу йо­го до­лю».

ФОТО АР­ТЕ­МА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.