Бі­зне­сме­ни – во­ї­нам

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Окса­на МИКОЛЮК, «День»

Ки­їв­ський центр зайня­то­сті по­чав ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти фор­мат World Cafe, щоб до­по­мог­ти уча­сни­кам АТО, які хо­чу­тьвід­кри­ти вла­сну справу

До­по­мо­гу на­да­ва­ти­муть від ста­дії ви­ни­кне­н­ня ідеї до ре­а­лі­за­ції бі­зне­с­про­е­кту. По­ча­ли із 20 бій­ців, які сто­ять на облі­ку в цен­трі зайня­то­сті та ви­яви­ли ба­жа­н­ня ма­ти вла­сну справу. Се­ред них ті, що вже бу­ли при­ва­тни­ми під­при­єм­ця­ми, і ті, що ма­ють ідею чи го­то­вий бі­знес-план. За­дум по­ля­гає в то­му, що успі­шні лю­ди, ко­трі вже зро­би­ли кар’єру, ді­ля­ться сво­ї­ми се­кре­та­ми успі­ху: обго­во­рю­ють з май­бу­тні­ми бі­зне­сме­на­ми пи­та­н­ня фі­нан­су­ва­н­ня вла­сної спра­ви на стар­то­во­му ета­пі, роз­кри­ва­ють рі­зно­ма­ні­тні аспе­кти від­кри­т­тя вла­сно­го бі­зне­су, кон­суль­ту­ють у пи­та­н­нях ре­є­стра­ції та ре­стру­кту­ри­за­ції вла­сної спра­ви, на­вча­ють бі­знес-пла­ну­ван­ню то­що. Основ­не — до­по­мог­ти сфор­му­ва­ти у бій­ців АТО актив­ну жит­тє­ву по­зи­цію, по­ка­за­ти перспективи про­фе­сій­ної са­мо­ре­а­лі­за­ції. Пер­ши­ми уча­сни­ка­ми про­гра­ми ста­ли 20 де­мо­бі­лі­зо­ва­них бій­ців АТО.

«Пра­це­вла­шту­ва­н­ня уча­сни­ків АТО — важ­ка спра­ва: лю­ди при­хо­дять з вій­ни на­дір­ва­ні, з ра­на­ми в сер­ці. Че­рез своє під­ви­ще­не від­чу­т­тя спра­ве­дли­во­сті во­ни ду­же ча­сто не мо­жуть по­вер­ну­ти­ся в ко­ле­ктив, де пра­цю­ва­ли ра­ні­ше... Ми про­по­ну­є­мо їм відкрити вла­сну справу за до­по­мо­гою та­ких тре­нін­гів у фор­ма­ті World Cafe — це пер­ша по­ді­бна іні­ці­а­ти­ва в Укра­ї­ні, — акцен­тує ди­ре­ктор Ки­їв­сько­го мі­сько­го цен­тру зайня­то­сті Ві­ктор СУХОМЛИН. — Сьо­го­дні у нас є про­гра­ма на­да­н­ня одно­ра­зо­вої гро­шо­вої до­по­мо­ги на від­кри­т­тя бі­зне­су уча­сни­кам АТО, і її роз­мір ко­ли­ва­є­ться від 30 до 50 ти­сяч гри­вень. Зро­зумі­ло, що цих ко­штів за­ма­ло, тож ми за­ду­ма­ли­ся, як мо­же­мо до­по­мог­ти цим хло­пцям. Ви­рі­ши­ли, що тре­ба під­три­ма­ти їх ме­то­ди­чно. На та­ких зу­стрі­чах ві­до­мі бі­зне­сме­ни роз­по­від­а­ти­муть, як стар­ту­ва­ти: ми за­про­си­ли лю­дей, ко­трі актив­но роз­ви­ва­ють свій бі­знес і го­то­ві по­ді­ли­ся те­хно­ло­гі­я­ми успі­ху. Хо­че­мо об’єд­на­ти зу­си­л­ля, щоб, по­чи­на­ю­чи вла­сну справу, уча­сни­ки АТО мо­гли не тіль­ки пра­це­вла­шту­ва­ти се­бе і сво­їх друзів та по­бра­ти­мів, а й ста­ти успі­шни­ми бі­зне­сме­на­ми й за­ро­бля­ти ко­шти на свої ідеї. Та­кож ми за­лу­чи­ли до ро­бо­ти банк — пла­ну­є­мо ви­ро­би­ти спе­ці­аль­ну про­гра­му піль­го­во­го кре­ди­ту­ва­н­ня. Плюс — до­по­мо­га у пи­та­н­нях, які сто­су­ю­ться бух­гал­тер­сько­го облі­ку, та юри­ди­чна під­трим­ка, адже при від­крит­ті вла­сної спра­ви зав­жди ви­ни­кає ба­га­то пи­тань.

До­бро­во­лець Ві­та­лій Бри­ли­цький по­вер­нув­ся з-під До­не­цька у кві­тні цьо­го ро­ку, де во­ю­вав рік і чо­ти­ри мі­ся­ці. По­лі­гра­фіст за осві­тою, за­кін­чив Ки­їв­ський по­лі­те­хні­чний ін­сти­тут. Роз­по­від­ає, що до­сі не зміг ада­пту­ва­ти­ся до мир­но­го жи­т­тя: пси­хо­ло­гі­чно важко і йо­му, і дру­жи­ні, і ді­тям. Але ді­я­ти тре­ба, то­му ви­рі­шив, що вже час по­ду­ма­ти про май­бу­тній бі­знес.

«Ко­ли по­ча­ла­ся вій­на, я за ко­ро­ткий час по­збув­ся фір­ми, оскіль­ки пі­шов во­ю­ва­ти. На­пи­сав за­яву, щоб ста­ти до­бро­воль­цем. Дов­го не бра­ли, бо у ме­не — троє ді­тей... До то­го по­над де­сять ро­ків пра­цю­вав у по­лі­гра­фії, ство­рю­вав бі­знес з ну­ля. За­раз сто­їть пи­та­н­ня: по­вер­та­тись на­зад в по­лі­гра­фію чи по­чи­на­ти спо­ча­тку, від­кри­ва­ти щось, пов’яза­не з по­лі­гра­фі­єю. Адже ба­га­то чо­го змі­ни­ло­ся, і те, що ра­ні­ше ко­ри­сту­ва­ло­ся по­пи­том, від­хо­дить... Тре­ба шу­ка­ти су­ча­сні ні­ші. У ме­не є ідеї, я по­чав про­ра­хо­ву­ва­ти, але по­ки не скла­да­є­ться фі­нан­со­во. Але це — ін­ше пи­та­н­ня, бо за­раз ва­жли­ва те­хно­ло­гія від­кри­т­тя спра­ви і кін­це­ва ме­та», — ді­ли­ться уча­сник АТО Ві­та­лій БРИ­ЛИ­ЦЬКИЙ.

Іні­ці­а­то­ри про­е­кту ка­жуть, що но­ва про­гра­ма обов’яз­ко­во роз­ви­ва­ти­ме­ться, і про­по­ну­ють за­ці­кав­ле­ним осо­бам ста­ва­ти її ін­ве­сто­ра­ми. На­ра­зі у Ки­їв­сько­му мі­сько­му цен­трі зайня­то­сті існує ідея спів­пра­ці з Про­гра­мою роз­ви­тку ООН, яка до­по­ма­гає пе­ре­се­лен­цям, і з по­соль­ства­ми. По­ді­бні зу­стрі­чі від­бу­ва­ти­му­ться раз на два мі­ся­ці, ро­бо­та від­по­від­аль­на й мас­шта­бна, оскіль­ки ни­ні на облі­ку в КМЦЗ сто­їть 1400 бій­ців АТО.

P

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.