Уро­ки но­во­го жи­т­тя

Як у Гре­ції пра­цює шко­ла для бі­жен­ців, ор­га­ні­зо­ва­на во­лон­те­ра­ми

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

«Ні­хто не не­ле­галь­ний», — на­пи­са­но на пла­ка­ті у шко­лі Refugee Education Chios ( до­слів­но — «Осві­та для бі­жен­ців на Хі­о­сі » ) . Урок про­во­дить бри­тан­ська вчи­тель­ка по­ча­тко­вої шко­ли Хе­лен Бран­ні­ган. У ве­ре­сні на Хі­о­сі пе­ре­бу­ва­ло близь­ко 3500 мі­гран­тів з кра­їн Близь­ко­го Схо­ду. Цей острів ча­сто стає пер­шим мі­сцем, ку­ди по­тра­пля­ють бі­жен­ці пі­сля то­го, як по­ки­да­ють ба­тьків­щи­ну.

Refugee Education Chios є во­лон­тер­ським про­е­ктом, який вті­лю­є­ться на гре­цько­му остро­ві Хі­ос не­уря­до­вою ор­га­ні­за­ці­єю BAAS. На­ра­зі у шко­лі, що пра­цює зтрав­ня цьо­го ро­ку, вча­ться 150 ді­тей зтрьох та­бо­рів для бі­жен­ців. Вік учнів — від 6 до 17 ро­ків.

Крім во­лон­те­рів зріз них кра­їн, у шко­лі вчи­те­лю­ють і са­мі мі­гран­ти з та­бо­рів. Як за­зна­ча­ють на Facebook-сто­рін­ці про­е­кту, «бі­жен­ці, яких ми хо­че­мо під­три­ма­ти, є най­кра­щи­ми знав­ця­ми вла­сних по­треб». У шко­лі ви­кла­да­ють ан­глій­ську, ма­те­ма­ти­ку, є на­у­ко­вий курс. Крім цьо­го, діти мо­жуть від­ві­ду­ва­ти твор­чі май­стер­ні, роз­ви­ва­ти на­ви­чки са­дів­ни­цтва і ви­вча­ти осно­ви гі­гі­є­ни.

Ор­га­ні­за­то­ри про­е­кту хо­чуть до­по­мог­ти бі­жен­цям ада­пту­ва­ти­ся на но­во­му мі­сці та ста­ти актив­ни­ми уча­сни­ка­ми со­ці­аль­но­го жи­т­тя, а ще — осла­би­ти на­пру­же­н­ня у сто­сун­ках між мі­гран­та­ми та мі­сце­вим на­се­ле­н­ням. Остан­нє осо­бли­во акту­аль­но, бо, на­при­клад, ми­ну­ло­го ти­жня гро­ма­да Хі­о­су вла­шту­ва­ла про­тест зви­мо­гою ви­се­ли­ти бі­жен­ців зо­стро­ва.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.