ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Під­го­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

1792 — у Фран­ції від­крив­ся На­ціо­наль­ний кон­вент. Ухва­ле­но де­крет про ска­су­ва­н­ня ко­ро­лів­ської вла­ди­та вста­нов­ле­н­ня ре­спу­блі­ки. 1812 — у Кри­му за­кла­де­но зна­ме­ни­тий Ні­кіт­ський бо­та­ні­чний сад. 1832 — по­мер Валь­тер Скотт, ви­да­тний шо­тланд­ський та ан­глій­ський пи­сьмен­ник, ро­до­на­чаль­ник єв­ро­пей­сько­го і сто­ри­чно­го ро­ма­ну («Ай­вен­го», «Квен­тін Дор­вард»). На­ро­див­ся 1771 р. 1860 — по­мер Ар­тур Шо­пен­га­у­ер, ви­зна­чний ні­ме­цький фі­ло­соф-ір­ра­ціо­на­ліст («Світ як во­ля та уяв­ле­н­ня»). На­ро­див­ся 1788 р. 1866 — на­ро­див­ся Гер­берт Уеллс, ви­да­тний ан­глій­ський пи­сьмен­ник, ві­до­мий пе­ред­усім як фан­таст («Вій­на сві­тів»), пу­блі­цист, істо­рик. По­мер 1946 р. 1933 — у Лей­пци­зі по­чав­ся про­цес над ко­му­ні­ста­ми(їхню гру­пу очо­лю­вав Ге­ор­гій Ди­ми­тров) за зви­ну­ва­че­н­ням у під­па­лі рейх­ста­гу. 1944 — по­мер Оле­ксандр Ко­шиць, укра­їн­ський ми­тець, все­сві­тньо ві­до­мий хо­ро­вий ди­ри­гент, ком­по­зи­тор, етно­граф. На­ро­див­ся 1875 р.

1866 р.

1832 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.