Че­сні пи­та­н­ня до «че­сно­го бю­дже­ту»

Ма­є­мо 10 ти­жнів на ана­ліз ба­че­н­ня уря­дом клю­чо­во­го фі­нан­со­во­го до­ку­мен­та кра­ї­ни 2017 ро­ку

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Учо­ра у Вер­хов­ній Ра­ді мі­ністр фі­нан­сів Оле­ксандр Да­ни­люк пред­ста­вив бю­джет на 2017 рік.

З по­зи­тив­но­го: кра­ї­на має 2,5 мі­ся­ці на обго­во­ре­н­ня цьо­го ва­жли­во­го для її жи­т­тя до­ку­мен­ту. Це впер­ше за остан­ні де­кіль­ка ро­ків, ко­ли Ка­бі­нет Мі­ні­стрів вклав­ся у ви­зна­че­ні чин­ним за­ко­но­дав­ством Укра­ї­ни тер­мі­ни бю­дже­тно­го про­це­су. І це, в прин­ци­пі, по­зна­чи­лось на атмо­сфе­рі в се­сій­но­му за­лі: мі­ністр фі­нан­сів пре­зен­тує, де­пу­та­ти ну­дьгу­ють і бро­дять хто де. Зви­чай­но, пи­та­н­ня, де­ба­ти, су­пе­ре­чки і прав­ки ще бу­дуть. В прин­ци­пі, вже за­раз про­яв­ля­ю­ться лі­нії про­ти­сто­я­н­ня, що­до яких бу­дуть роз­гор­та­тись основ­ні «ба­та­лії». Але по­ки що вчо­ра в за­лі па­ну­ва­ла спо­кій­на... бай­ду­жість.

Вза­га­лі, напередодні — у вів­то­рок вве­че­рі на по­за­чер­го­во­му за­сі­дан­ні бю­дже­тно­го ко­мі­те­ту бю­джет роз­гля­дав­ся з біль­шим ен­ту­зі­а­змом. Але пи­та­н­ня, які ста­ви­ли де­пу­та­ти, зде­біль­шо­го сто­су­ва­лись си­ту­а­тив­них ре­чей: кон­кре­тної лі­кар­ні, бу­дів­ни­цтва кон­кре­тних до­ріг в кон­кре­тно­му мі­сті, кон­кре­тних бю­дже­тних про­грам, як-то за­ку­пів­ля ма­мо­гра­фів, то­що. Без сум­ні­ву, все це ду­же ва­жли­ві ре­чі. І во­ни ма­ють бу­ти вра­хо­ва­ні, а на­ро­дні обран­ці по­вин­ні від­сто­ю­ва­ти ін­те­ре­си гро­мад, які їх обра­ли до пар­ла­мен­ту, але... Го­лов­не, щоб ми у цій по­бу­то­вій ме­ту­шні не за­гу­би­ли стра­те­гі­чної ме­ти: ку­ди ми йде­мо? Адже, в прин­ци­пі, зі слів мі­ні­стра фі­нан­сів, цьо­го ро­ку уряд аб­со­лю­тно змі­нив під­хід до фор­му­ва­н­ня бю­дже­ту кра­ї­ни.

ФАКТ

Отож, як за­пев­няє вла­да, бю­джет на 2017 рік є аб­со­лю­тно «че­сним і ре­а­лі­сти­чним». Мі­ні­стрів фі­нан­сів Оле­ксандр Да­ни­люк на по­за­чер­го­во­му за­сі­дан­ні бю­дже­тно­го ко­мі­те­ту за­явив, що уряд пи­сав бю­джет ке­ру­ю­чись чо­тир­ма прин­ци­па­ми: Ре­а­лі­сти­чність, Пер­спе­ктив­ність, Прі­о­ре­ти­за­ція та Про­зо­рість (РППП).

«Усі роз­ра­хун­ки бу­ли про­ве­де­ні на чин­ній за­ко­но­дав­чій ба­зі плюс за­ко­но­дав­чі змі­ни, які уряд вніс на роз­гляд Вер­хов­ної Ра­ди в день ре­є­стра­ції про­е­кту бю­дже­ту. Йде­ться про за­кон про спе­цкон­фі­ска­цію», — по­яснив прин­цип Ре­а­лі­сти­чно­сті Да­ни­люк. Для до­від­ки, вла­да спо­ді­ва­є­ться отри­ма­ти че­рез кон­фі­ска­цію кош- тів на аре­што­ва­них ра­хун­ках тро­хи біль­ше 1,5 мі­льяр­да гри­вень.

Пер­спе­ктив­ність бю­дже­ту 2017 ро­ку по­ля­гає в то­му, що він ке­ру­ю­чись, як під­кре­слив чин­ною за­ко­но­дав­чою ба­зою, за­кла­дає під­ва­ли­ни се­ре­дньо­стро­ко­во­го бю­дже­тно­го пла­ну­ва­н­ня. Усі мі­ні­стер­ства та ві­дом­ства по­да­ва­ли свої про­по­зи­ції від­по­від­но до про­гра­ми дії на три на­сту­пні ро­ки.

Про­зо­рість бю­дже­ту в то­му, що він є, і по­да­ний до дис­ку­сії за два з по­ло­ви­ною мі­ся­ця до край­ньої да­ти за­твер­дже­н­ня, як то­го ви­ма­гає чин­ний бю­дже­тний про­цес.

Прі­о­ри­ти­за­ція — у про­е­кті бю­дже­ту на 2017 рік є де­сять «улю­блен­ців». Це — сфери та га­лу­зі, які зі слів пер­шо­го ві­це-прем’єра Сте­па­на Ку­бі­ва, ви­зна­ні дер­жа­вою прі­о­ри­те­тни­ми, то­му за­слу­го­ву­ють на по­си­ле­ні ін’єкції бю­дже­тних гро­шей. Отож, на дум­ку уря­ду під­трим­ки за­слу­го­ву­ють:

✔ обо­рон­на га­лузь — 5% ВВП: 129 мі­льяр­дів гри­вень, з яких 120 мі­льяр­дів гри­вень «жи­ві гро­ші», 3 — над­хо­дже­н­ня від кон­фі­ска­ту, і 6 — дер­жав­ні га­ран­тії за кре­ди­та­ми;

✔ ди­пло­ма­тія — +30% у по­рів­нян­ні з 2016 ро­ком. За­галь­ний бю­джет — 4 мі­льяр­ди гри­вень;

✔ со­ці­аль­ний за­хист на­се­ле­н­ня: +23% у по­рів­нян­ні з 2016 ро­ком: 107 мі­льяр­дів гри­вень. Мі­ні­маль­на за­ро­бі­тна пла­та та про­жи­тко­вий мі­ні­мум зро­стуть на 10%.

✔ осві­та: +27%. За­галь­ну су­му ви­да­тків з бю­дже­ту у 2017 ро­ці уряд про­по­нує вста­но­ви­ти на рів­ні 71 мі­льяр­да гри­вен. Ча­сти­на цих гро­шей пі­де на під­ня­т­тя за­ро­бі­тних плат осві­тян — в се­ре­дньо­му на 33%. Вчи­те­лям, яким ра­ху­ва­ли пла­тню по 12 та­ри­фно­му роз­ря­ду, за сло­ва­ми мі­ні­стра фі­нан­сів, у 2017-му пла­ти­ти­муть по 14 роз­ря­ду: тоб­то ті, хто отри­му­вав став­ку 4036 гри­вень в мі­сяць, отри­ма­ють 6400. Ство­рю­є­ться фонд сти­пен­дій, який скла­да­ти­ме­ться з двох ча­стин: ака­де­мі­чних (2,8 млрд. гри­вень) і со­ці­аль­них сти­пен­дій (2,9 млрд. гри­вень). При чо­му до 1 ве­ре­сня 2017 ро­ку адмі­ні­стру­ва­ти­ме оби­дві «сти­пен­дії» МОН, а от пі­сля «пер­шо­го дзво­ни­ка» со­ці­аль­на гру­па ві­ді­йде під управ­лі­н­ня Мі­ні­стер­ства со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки. «Щоб до­по­мо­гу отри­му­ва­ли ті, хто справ­ді її по­тре­бу­ють. А дер­жа­ва мо­гла сти­му­лю­ва­ти успі­шність сту­ден­тів ін­шим шля­хом», — по­яснив мі­ністр фі­нан­сів;

✔ охо­ро­на здо­ров’я: впер­ше уряд за­клав у бю­джет фі­нан­су­ва­н­ня 100% по­тре­би на за­ку­пів­лю лі­ків для тяж­ко­хво­рих. Це — 9 мі­льяр­дів гри­вень. 5,9 мі­льяр­да дає са­ма дер­жа­ва. Ще 2 мі­льяр­ди уряд очі­кує від між­на­ро­дних пар­тне­рів, зокре­ма від Гло­баль­но­го фон­ду. І 2 від до­но­рів за спе­ці­а­лі­зо­ва­ни­ми про­гра­ма­ми;

✔ сіль­ське го­спо­дар­ство: 5,5 мі­льяр­дів гри­вень дер­жав­них «до­та­цій» ма­ють шанс отри­ма­ти ма­лі та се­ре­дні фер­ме­ри;

✔ до­ро­ги: дер­жа­ва на­дає 14,2 мі­льяр­да гри­вень на бу­дів­ни­цтво та ре­кон­стру­кцію до­ріг і роз­ра­хо­вує ще 1 мільярд доларів (близь­ко 25,4 мі­льяр­дів гри­вень за ни­ні­шнім кур­сом) отри­ма­ти від Сві­то­во­го бан­ку;

✔ енер­го­ефе­ктив­ність: 4 мі­льяр­ди гри­вень — уряд за­кла­дає 800 міль­йо­нів гри­вень бю­дже­тних ко­штів на Фонд енер­го­ефе­ктив­но­сті і ще 100 міль­йо­нів єв­ро очі­кує за­лу­чи­ти від між­на­ро­дних ор­га­ні­за­цій.

✔ куль­ту­ра: +50% по­рів­ня­но з по­пе­ре­днім ро­ком — з 2 до 3 мі­льяр­дів гри­вень. З них 500 міль­йо­нів уряд про­по­нує ви­тра­ти­ти на під­трим­ку роз­ви­тку ві­тчи­зня­но­го кі­не­ма­то­гра­фу. 572,8 млн грн — на під­го­тов­ку ка­дрів для сфери куль­ту­ри і ми­сте­цтва ви­щи­ми на­вчаль­ни­ми за­кла­да­ми ІІІ і ІV рів­нів акре­ди­та­ції; 18,5 млн грн — ви­ша­ми І і ІІ рів­нів акре­ди­та­ції; 647 млн ??грн на фі­нан­со­ву під­трим­ку на­ціо­наль­них те­а­трів; 387,8 млн грн на під­трим­ку на­ціо­наль­них ху­до­жніх ко­ле­кти­вів, кон­цер­тних ор­га­ні­за­цій і їх ди­ре­кцій, на­ціо­наль­них і дер­жав­них цир­ко­вих ор­га­ні­за­цій; а, крім то­го, 373,8 млн грн на за­без­пе­че­н­ня ді­яль­но­сті на­ціо­наль­них му­зе­їв, на­ціо­наль­них і дер­жав­них бі­бліо­тек. 455,7 млн грн — на під­го­тов­ку та про­ве­де­н­ня між­на­ро­дно­го пі­сен­но­го кон­кур­су Єв­ро­ба­че­н­ня- 2017. При чо­му, за сло­ва­ми мі­ні­стра фі­нан­сів ча­сти­на з них, а са­ме 200 міль­йо­нів гри­вень, по­вер­ну­ться в бю­джет. «Ки­їв взяв зо­бов’яза­н­ня взя­ти на се­бе ви­тра­ти на ц су­му», — по­яснив Да­ни­люк.

✔ де­цен­тра­лі­за­ція: 390 мі­льяр­дів гри­вень скла­дуть до­хо­ди мі­сце­вих бю­дже­тів у 2017 ро­ці, по­ра­ху­ва­ли в мі­ні­стер­стві фі­нан­сів Укра­ї­ни. А то­му уряд ви­рі­шив пе­ре­да­ти утри­ма­н­ня осві­тніх за­кла­дів мі­сце­вій вла­ді. Що­прав­да, зо­бов’язу­є­ться до­да­ти на це 15 мі­льяр­дів гри­вень до­та­цій.

АНА­ЛІЗ

З огля­ду на по­чу­те від пред­став­ни­ків уря­ду і по­ба­че­не в текс­ті про­е­кту бю­дже­ту на 2017 рік, «День» ра­зом з екс­пер­та­ми сфор­му­вав де­кіль­ка че­сних пи­тань до че­сно­го бю­дже­ту, які на на­шу дум­ку, вже вчо­ра ма­ли про­зву­ча­ти в се­сій­но­му за­лі від пар­ла­мен­та­рів?

Отож, пи­та­н­ня №1: «На осно­ві яко­го ана­лі­зу бу­ли обра­ні са­ме ці 10 прі­о­ри­те­тів?»

Пи­та­н­ня №2: «За ра­ху­нок яких дже­рел уряд роз­ра­хо­вує отри­ма­ти на 17,5% біль­ше над­хо­джень до бю­дже­ту, якщо ма­кси­маль­но про­гно­зо­ва­ний ріст ВВП — 2,5% за рік?»

Пи­та­н­ня №3: «Як від­обра­же­ні у бю­дже­ті на 2017 рік, зо­бов’яза­н­ня, які Укра­ї­на взя­ла на се­бе в рам­ках остан­ньо­го під­пи­са­но­го ме­мо­ран­ду­му з МВФ?»

Пи­та­н­ня №4: «Чо­му уряд не вва­жає прі­о­ри­те­том для дер­жа­ви роз­ви­ток на­у­ки та ін­но­ва­цій, від ста­ну яких без­по­се­ре­дньо за­ле­жить май­бу­тнє кра­ї­ни?». Нав­па­ки, як за­ува­жу­вав на за­сі­дан­ні бю­дже­тно­го ко­мі­те­ту Вер­хов­ної Ра­ди на­ро­дний де­пу­тат Ві­ктор Кри­вен­ко, дер­жав­на ко­смі­чна про­гра­ма отри­мує «бю­джет ста­гна­ції», а роз­ви­ток ін­ду­стрі­аль­них пар­ків, який прем’єр не­о­дно­ра­зо­во на­зи­вав прі­о­ри­те­тним, вза­га­лі за­гу­бив­ся.

Пи­та­н­ня №5: «Чо­му з 5% ВВП на обо­ро­ну ар­мія не отри­мує свою за­кон­ну час­тку в 3%, як то пе­ред­ба­че­но чин­ним за­ко­но­дав­ством, а до­бро­віль­но-при­му­со­во «ді­ли­ться» бю­дже­тни­ми ко­шта­ми з МВС, про­ку­ра­ту­рою, СБУ?»

Зви­чай­но, пи­та­н­ня ще бу­дуть. І не один де­ся­ток. На­при­клад, ми вже отри­ма­ли за­ува­же­н­ня від енер­ге­ти­ків що­до то­го, що в бю­дже­ті за­кла­де­но за­ку­пів­лю ім­порт­но­го при­ро­дно­го га­зу за ці­ною 245 доларів за ти­ся­чу ку­бо­ме­трів, то­ді як на сві­то­во­му рин­ку газ, за всі­ма про­гно­за­ми, ма­ти­ме ці­ну 140-170 доларів за ти­ся­чу ку­бо­ме­трів. Або от від агра­рі­їв, які, на­га­да­є­мо, в «прі­о­ри­те­ті»: від­по­від­но до чин­но­го по­да­тко­во­го за­ко­но­давств, для екс­пор­те­рів аграр­ної про­ду­кції з 1 сі­чня 2017 ро­ку вже не ді­я­ти­ме спе­ці­аль­ний ре­жим «ну­льо­во­го» ПДВ, а від­так агра­рії по­вин­ні бу­дуть від­да­ти бю­дже­ту, за «гру­би­ми під­ра­хун­ка­ми» 30 мі­льяр­дів гри­вень. То­му с/г ви­ро­бни­ки пи­та­ють: а мо­жна за­мість «до­та­цій на 5,5 мі­льяр­дів гри­вень», про­сто про­дов­жи­ти дію цьо­го спец ре­жи­му, якщо АПК, справ­ді, в прі­о­ри­те­ті дер­жа­ви?

«День» від­сте­жу­ва­ти­ме пе­ре­біг бю­дже­тно­го про­це­су і ін­фор­му­ва­ти­ме чи­та­чів, що­до то­го які умо­ви жи­т­тя їм під­го­ту­ва­ли в КМУ.

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

КИ­ЇВ. ВЕР­ХОВ­НА РА­ДА. 21 ВЕ­РЕ­СНЯ 2016 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.