Три­во­жна но­та

Чи мо­жуть по­дії Єв­ро­ба­че­н­ня-2017 від­бу­ва­тись на те­ри­то­рії Со­фії Ки­їв­ської?

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

Не­ля КУКОВАЛЬСЬКА:

«Я їм чі­тко ска­за­ла: ні­якої му­зи­ки, тан­ців, гу­чних ви­сту­пів тут бу­ти не мо­же!»

Дня­ми від­бу­ла­ся ро­бо­ча зу­стріч пред­став­ни­ків Єв­ро­пей­ської мов­ної спіл­ки, мов­ни­ка-ор­га­ні­за­то­ра На­ціо­наль­ної те­ле­ком­па­нії Укра­ї­ни, Ки­їв­ської мі­ської дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції та Сток­голь­ма (мі­сце, що при­йма­ло кон­курс то­рік), на якій обго­во­ри­ли, як у Ки­є­ві на­ве­сні 2017 ро­ку прой­де офі­цій­не від­кри­т­тя Єв­ро­ба­че­н­ня.

■ По під­сум­ках на сай­ті те­ле­ка­на­лу UA:Пер­ший по­ві­до­ми­ли, що це­ре­мо­нію від­кри­т­тя пла­ну­ють про­ве­сти на те­ри­то­рії На­ціо­наль­но­го за­по­від­ни­ка «Со­фія Ки­їв­ська». На сай­ті ци­ту­ють за­сту­пни­ка го­ло­ви КМДА Оле­ксія Ре­зні­ко­ва: «Со­фія Ки­їв­ська за­раз не діє як храм — це му­зей. То­му ми не по­ру­ши­мо жо­дних ре­лі­гій­них по­чут­тів ві­рян». Оле­ксій Ре­зні­ков до­дав, що на Со­фій­ській пло­щі вста­нов­лять екра­ни, на яких транс­лю­ва­ти­ме­ться це­ре­мо­нія.

■ На сай­ті UA:Пер­шо­го по­ясню­ють, що це­ре­мо­нія від­кри­т­тя — це по­дія, яка за­зви­чай про­хо­дить за шість днів до фі­на­лу Єв­ро­ба­че­н­ня, всіх уча­сни­ків ві­та­ють ор­га­ні­за­то­ри та пер­ші осо­би мі­ста, що при­ймає кон­курс. По­тім де­ле­га­ції від­прав­ля­ю­ться до Єв­ро­клу­бу на офі­цій­ну ве­чір­ку з на­го­ди від­кри­т­тя (тут, на ща­стя, пла­ну­ють обі­йти­ся без пам’яток ЮНЕСКО, цю ло­ка­цію хо­чуть роз­та­шу­ва­ти на те­ри­то­рії кон­гре­сно-ви­став­ко­во­го цен­тру «Пар­ко­вий»).

■ Це­ре­мо­нії від­кри­т­тя пе­ре­дує ме­ді­а­по­дія під на­звою «Чер­во­на до­ріж­ка», на яку збе­ру­ться де­ле­га­ції всіх кра­їн-уча­сниць пі­сен­но­го кон­кур­су, пре­са та фа­на­ти. Її пла­ну­ють про­ве­сти на Со­фій­ській пло­щі.

■ Хо­ча кон­кре­ти­ки по­ки ду­же ма­ло, но­ви­на ви­кли­кає три­во­гу. На­скіль­ки без­пе­чно для Со­фії про­ве­де­н­ня та­ких за­хо­дів? І на­скіль­ки су­мі­сна свя­ти­ня з по­ді­я­ми роз­ва­жаль­но­го кон­кур­су? Для по­рів­ня­н­ня: це­ре­мо­нія від­кри­т­тя Єв­ро­ба­че­н­ня-2016 від­бу­ва­ла­ся у сток­гольм­ській ра­ту­ші. Це­ре­мо­нія від­кри­т­тя Єв­ро­ба­че­н­ня-2015 у Ві­дні та­кож від­бу­ва­ла­ся в ра­ту­ші.

■ Ге­не­раль­ний ди­ре­ктор На­ціо­наль­но­го за­по­від­ни­ку «Со­фія Ки­їв­ська» Не­ля Куковальська ко­мен­тує: «До нас при­їжджа­ли пред­став­ни­ки орг­ко­мі­те­ту кон­кур­су, по­хо­ди­ли по те­ри­то­рії за­по­від­ни­ка, по­ди­ви­ли­ся. Я їм чі­тко ска­за­ла: жо­дної му­зи­ки, тан­ців, гу­чних ви­сту­пів тут бу­ти не мо­же! Ме­ні зда­є­ться, що йде­ться про за­кри­тий VIP-при­йом для не­ве­ли­кої кіль­ко­сті лю­дей — це все, що мо­же тут бу­ти. Со­бор не бу­де за­ді­я­ний для цьо­го. Йшло­ся тіль­ки про те­ри­то­рію за­по­від­ни­ка, і то по­дія має три­ва­ти не­дов­го — го­ди­ну чи пів­то­ри. Але жо­дно­го до­ку­мен­та, що ре­гла­мен­тує сце­на­рій, я не ба­чи­ла. Га­даю, ор­га­ні­за­то­ри і са­мі ще не ви­ро­би­ли йо­го для се­бе. Втім, не ду­маю, що тут бу­де щось спон­тан­не, що ви­хо­дить за ме­жі пам’ятко­охо­рон­них ви­мог. По­ки не­має до­ку­мен­тів — не­має про що го­во­ри­ти. Ці­єї п’ятни­ці я зу­стрі­ча­ти­му­ся з Ді­а­ною По­по­вою (ди­ре­ктор де­пар­та­мен­ту куль­ту­ри КМДА. — Авт.) і спро­бую про­ясни­ти це пи­та­н­ня. Якщо пла­ну­ва­ти­ме­ться щось, що хоч тро­хи шко­ди­ти­ме пам’яткам або те­ри­то­рії, я пер­ша сто­я­ти­му на за­хи­сті Со­фії».

■ «День» сте­жи­ти­ме за пе­ре­бі­гом си­ту­а­ції.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.