Єв­ген МАРЧУК,

пред­став­ник Укра­ї­ни у ро­бо­чій гру­пі з пи­тань без­пе­ки Три­сто­рон­ньої кон­та­ктної гру­пи:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Якщо роз­по­чне­ться які­сний про­цес ім­пле­мен­та­ції під­пи­са­ної уго­ди з роз­ве­де­н­ня сил і за­со­бів уча­сни­ків кон­флі­кту на Дон­ба­сі, а це той ви­па­док, ко­ли­о­би дві сто­ро­ни­за­ці­кав­ле­ні в цьо­му, то мо­же роз­по­ча­ти­ся но­вий про­цес. І він бу­де пов’яза­ний з від­ве­де­н­ням від лі­нії фрон­ту жи­вої си­ли і те­хні­ки, щоб бу­де одним із го­лов­них еле­мен­тів ” при­пи­не­н­ня вза­га­лі об­стрі­лів один одно­го

Вчо­ра у Мін­ську бу­ло узго­дже­но і під­пи­са­но до­ку­мент з роз­ве­де­н­ня сил і за­со­бів уча­сни­ків кон­флі­кту на Дон­ба­сі. Як по­ві­до­мив жур­на­лі­стам спе­ці­аль­ний пред­став­ник ОБСЄ Мар­тін Сай­дик, до­ку­мент під­пи­са­ли пред­став­ни­ки Укра­ї­ни і Ро­сії і па­ра­фу­ва­ли пред­став­ни­ки окре­мих ра­йо­нів До­не­цької та Лу­ган­ської обла­стей.

■ «День» звер­нув­ся до пред­став­ни­ка Укра­ї­ни у ро­бо­чій гру­пі з пи­тань без­пе­ки Три­сто­рон­ньої кон­та­ктної гру­пи Єв­ге­на МАРЧУКА з про­ха­н­ням про­ко­мен­ту­ва­ти під­пи­са­ну уго­ду:

— Сьо год ні під пи са но до ку - мент, який на­зи­ва­є­ться Рам­ко­ве рі­ше­н­ня. Цей до­ку­мент ра­мо­чно­го ха­ра­кте­ру, який пе­ред­ба­чає по­ча­ток про­це­су но­вої яко­сті — про­це­су від­ве­де­н­ня від лі­нії зі­ткне­н­ня, а по су­ті від лі­нії фрон­ту, жи­вої си­ли і те­хні­ки, яка ста­но­вить 426 км. Оскіль­ки по всій лі­нії не­мо­жли­во одно­ча­сно здій­сни­ти від­ве­де­н­ня. То­му бу­ло ви­бра­но три ді­лян­ки, але тут ва­жли­во те, що цю уго­ду вда­ло­ся за­вер­ши­ти і під­пи­са­ти.

Ва­жли­вість по­ля­гає в то­му, що ця ра­мо­чна уго­да має дов­го­стро­ко­вий пе­рі­од існу­ва­н­ня і в ній вра­хо­ва­но по­мил­ки всіх по­пе­ре­дніх угод.

Перш за все, в цьо­му до­ку­мен­ті до­сить чі­тко ви­пи­са­на вся про­це­ду­ра. І са­ме то­му ду­же дов­го про­хо­ди­ло узго­дже­н­ня. Це сто­су­є­ться про­це­ду­ри під­го­тов­ки до про­це­су від­ве­де­н­ня. А це пе­ред­ба­чає по­ві­дом­ле­н­ня ОБСЄ обо­ма сто­ро­на­ми про ко­ор­ди­на­ти зна­хо­дже­н­ня жи­вої си­ли і те­хні­ки. Пред­став­ни­ки ОБСЄ ма­ють ви­їха­ти на мі­сце і пе­ре­ві­ри­ти це.

Окрім то­го, обов’яз­ко­вою умо­вою є сім днів пов­ної ти­ші на цих ді­лян­ках. По­тім моніторинг і ве­ри­фі­ка­ція ОБСЄ.

Ва­жли­вою осо­бли­ві­стю уго­ди є та­кож ква­лі­фі­ка­ція всіх ви­дів по­ру­шень. І біль­ше то­го, що­до ко­жно­го по­ру­ше­н­ня пе­ред­ба­че­но ме­ха­нізм йо­го бло­ку­ва­н­ня, а та­кож пе­ред­ба­че­на від­по­від­аль­ність сто­рін. На­при­клад, до важ­ких по­ру­шень від­но­си­ться бло­ку­ва­н­ня мо­жли­во­сті ОБСЄ від­ві­ду­ва­ти будь-які об’єкти чи те­ри­то­рію у зо­ні трьох ви­зна­че­них ді­ля­нок. Там існує ба­га­то ін­ших по­ру­шень, не ка­жу­чи про по­ру­ше­н­ня ре­жи­му ти­ші.

В Уго­ді пе­ред­ба­че­но ме­ха­ні­зми фі­кса­ції по­ру­шень, зокре­ма, що тре­ба ро­би­ти в да­но­му ви­пад­ку сто­ро­нам. Чи зу­пи­ня­є­ться про­цес чи по­вер­та­ю­ться во­ни на по­пе­ре­дні по­зи­ції. Але цьо­му пе­ре­дує втру­ча­н­ня ОБСЄ, СЦКК, щоб ма­кси­маль­но швид­ко ви­зна­чи­ти, хто пер­ший по­ру­шив, щоб зра­зу вклю­чи­ти ме­ха­нізм бо­ку­ва­н­ня цьо­го по­ру­ше­н­ня, аж до вклю­че­н­ня ві­део кон­фе­рен­ції три­сто рон ньої кон так т ної гру пи. З вклю­че­н­ням ме­ха­ні­зму ОБСЄ цей про­цес бу­де на­бу­ва­ти вже та­ко­го важ­ко­го ха­ра­кте­ру.

Під­су­мо­ву­ю­чи ска­за­не, тре­ба від­зна­чи­ти, що у да­но­му ви­пад­ку ви­бра­но сім ді­ля­нок, се­ред яких від­бу-

ло­ся узго­дже­н­ня по трьох. Ці ді­лян­ки ма­ють ду­же ва­жли­ве во­єн­не, але го­лов­ним чи­ном гу­ма­ні­тар­не зна­че­н­ня. Це — Ста­ни­ця Лу­ган­ська, Зо­ло­те і Пе­трів­ське, які ма­ють ве­ли­ке зна­че­н­ня для ци­віль­но­го на­се­ле­н­ня. Тут ма­ли мі­сце ве­ли­кі за­то­ри для ру­ху про­стих гро­ма­дян. Са­ме тут, бі­ля Ста­ни­ці Лу­ган­ської, ду­же на­пру­жен­ні пун­кти про­пу­ску (КПВВ) для ци­віль­но­го на­се­ле­н­ня. І во­ни зна­хо­дя­ться по­руч з на­се­ле­ни­ми пун­кта­ми.

Що до Ста ни ці Лу гансь кої Укра­ї­на про­по­ну­ва­ла більш ши­ро­кий і глиб­ший об­сяг, аж ви­хо­дом на дер­жав­ний кор­дон. Цьо­му ми при­свя­ти­ли три ра­ун­ди пе­ре­го­во­рів, але, на жаль, на це не вда­ло­ся ви­йти. В ре­зуль­та­ті зу­пи­ни­лись на ді­лян­ці по 2 км в гли­би­ну і в ши­ри­ну.

Ре­шта чо­ти­ри із зга­да­них ви­ще се­ми ді­ля­нок бу­дуть взя­ті у де­таль­ну ро­бо­ту пі­зні­ше. Там йде­ться про ду­же то­чне ви­мі­рю­ва­н­ня на мі­сце­во­сті, там ви­ни­ка­ють про­бле­ми для вій­сько­вих, адже там є ін­же­нер­ні спо­ру­ди, дзо­ти, схо­ван­ки, зброя. Їм до­ве­де­ться все це за­ли­ши­ти і ві­ді­йти на кі­ло­метр у тил. У вій­сько­вих ви­ни­кає пи­та­н­ня, що з ци­ми обла­дна­ни­ми спо­ру­да­ми ро­би­ти, чи їх не за­хо­пить ін­ша сто­ро­на.

Ін­ши­ми сло­ва­ми у нас по­пе­ре­ду чо­ти­ри ді­лян­ки, по яких ми бу­де­мо пра­цю­ва­ти на на­сту­пно­му ра­ун­ді. А да­лі ви­зна­че­н­ня вздовж усі­єї лі­нії зі­ткне­н­ня ве­ли­кої кіль­ко­сті ін­ших ді­ля­нок з та­ким роз­ра­хун­ком, щоб по­сту­по­во і там здій­сни­ти від­ве­де­н­ня військ і жи­вої си­ли.

Но­ви­зна ці­єї Рам­ко­вої уго­ди по­ля­гає в то­му, якщо все це вда­сться, то це бу­де про­цес но­вої яко­сті. Від­ве­де­н­ня вій­сько­вих стру­ктур одна від одної, щоб снай­пе­ри не ба­чи­ли один одно­го, щоб про­во­ка­цій ві­зу­аль­них не бу­ло. І в прин­ци­пі, щоб це був хо­ро­ший по­зи­тив­ний знак, що мо­жна роз­ве­сти по всій лі­нії фрон­ту. Для об’єктив­но­сті тре­ба ска­за­ти, що це не най­важ­чі ді­лян­ки, але й не най­про­сті­ші.

Під­су­мо­ву­ю­чи, мо­жна від­зна­чи­ти, якщо роз­по­чне­ться які­сний про­цес ім­пле­мен­та­ції під­пи­са­ної уго­ди, а це той ви­па­док, ко­ли оби­дві сто­ро­ни за­ці­кав­ле­ні в цьо­му, то мо­же роз­по­ча­ти­ся но­вий про­цес. І він бу­де пов’яза­ний з від­ве­де­н­ням від лі­нії фрон­ту жи­вої си­ли і те­хні­ки, що бу­де одним з го­лов­них еле­мен­тів при­пи­не­н­ня вза­га­лі об­стрі­лів один одно­го. Зви­чай­но, ба­га­то бу­де за­ле­жа­ти, як сто­ро­ни ОБСЄ та СЦКК бу­дуть за­без­пе­чу­ва­ти ім­пле­мен­та­цію ці­єї уго­ди.

ФОТО НАДАНО ЄВГЕНОМ МАРЧУКОМ

МІНСЬК. 21 ВЕ­РЕ­СНЯ 2016 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.