Звіль­ніть сму­гу для ав­то­бу­са!

Акти­ві­сти ви­ма­га­ють від ки­їв­ської вла­ди впо­ряд­ку­ва­ти рух транс­пор­ту в мі­сті

Den (Ukrainian) - - День України - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

21ве­ре­сня ро­бо­чий день у Ки­їв­ській мі­ській держ­адмі­ні­стра­ції роз­по­чав­ся гу­чно: під бу­дів­лею ме­рії сви­сті­ли й би­ли в бу­бон уча­сни­ки гро­мад­сько­го ру­ху « Еко­центр » . Так акти­ві­сти хо­ті­ли при­вер­ну­ти ува­гу чи­нов­ни­ків до ва­жли­вої про­бле­ми — сму­ги для гро­мад­сько­го транс­пор­ту у сто­ли­ці ча­сто не­за­кон­но зайня­ті ав­тів­ка­ми. Ав­то­бу­си і тро­лей­бу­си по­тра­пля­ють у за­то­ри, не мо­жуть їзди­ти за роз­кла­дом, і ти­ся­чі лю­дей спі­зню­ю­ться. Си­ту­а­цію про­ілю­стру­вав «при­пар­ко­ва­ний» бі­ля КМДА ав­то­бус із фа­не­ри, на­пов­не­ний обу­ре­ни­ми па­са­жи­ра­ми. Пер­фор­манс на­зва­ли «Звіль­ни сму­гу». Акцію при­уро­чи­ли до Все­сві­тньо­го дня без ав­то­мо­бі­ля, який від­зна­ча­ють 22 ве­ре­сня.

Ни­ні в Ки­є­ві ді­ють 14 смуг для гро­мад­сько­го транс­пор­ту, це близь­ко 60 кі­ло­ме­трів до­ріг. «Для по­рів­ня­н­ня: у Бер­лі­ні — 200 кі­ло­ме­трів смуг для гро­мад­сько­го транс­пор­ту. І там ци­ми сму­га­ми їздять ли­ше ав­то­бу­си, — за­зна­чає Ма­рія Стор­чи­ло, ко­ор­ди­на­тор­ка кам­па­нії «Еко­цен­тру» «Звіль­ни сму­гу». — У Ки­є­ві ж май­же ти­ся­ча кі­ло­ме­трів мар­шру­тів гро­мад­сько­го транс- пор­ту — при­найм­ні по­ло­ви­на з них ма­ють бу­ти зі спе­ці­аль­ни­ми сму­га­ми».

За­хи­сни­ки дов­кі­л­ля на­го­ло­шу­ють, що гро­мад­ський транс­порт зна­чно еко­ло­гі­чні­ший за ав­тів­ки: він спри­чи­няє втри­чі мен­ше ви­ки­дів пар­ни­ко­вих га­зів у роз­ра­хун­ку на одну лю­ди­ну. «У Ки­є­ві транс­порт за­бру­днює дов­кі­л­ля най­біль­ше, влі­тку че­рез це ви­ни­кає смог. По­трі­бна дов­го­стро­ко­ва стра­те­гія змен­ше­н­ня кіль­ко­сті при­ва­тних ав­то і роз­ви­тку гро­мад­сько­го та ве­ло­си­пе­дно­го транс­пор­ту, пі­шо­хі­дно­го ру­ху», — ствер­джує Ма­рія Стор­чи­ло.

На­ціо­наль­ний еко­ло­гі­чний центр Укра­ї­ни, про­гра­мою яко­го є « Еко­центр » , під­го­ту­вав до­від­ку «Мі­ська мо­біль­ність у Ки­є­ві». У ній оха­ра­кте­ри­зу­ва­ли пе­ре­ва­ги гро­мад­сько­го транс­пор­ту, опи­са­ли між­на­ро­дний до­свід ви­ко­ри­ста­н­ня смуг для ньо­го, роз­ро­би­ли ре­ко­мен­да­ції по си­ту­а­ції у сто­ли­ці. На 26 ве­ре­сня в акти­ві­стів за­пла­но­ва­на зу­стріч із за­сту­пни­ком мі­сько­го го­ло­ви Ки­є­ва Іл­лею Са­гай­да­ком. В «Еко­цен­трі» спо­ді­ва­ю­ться, що до їхніх по­рад до­слу­ха­ю­ться, і вла­да на­ре­шті роз­ро­бить ком­пле­ксне розв’яза­н­ня про­бле­ми. А ки­я­ни пе­ре­ста­нуть спі­зню­ва­ти­ся на ро­бо­ту че­рез на­ха­бних ав­то­мо­бі­лі­стів.

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.