Му­зи­чний ре­лакс

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

27 ве­ре­сня Су­сан­на Ча­хо­ян за­про­сить на соль­ний кон­церт до На­ціо­наль­ної фі­лар­мо­нії Укра­ї­ни

Вже ста­ло тра­ди­ці­єю: раз на рік со­ліс­тка На­ціо­наль­ної опе­ри Укра­ї­ни го­тує по­да­ру­нок для ме­ло­ма­нів — но­ву соль­ну про­гра­му, яку пред­став­ляє у Ко­лон­но­му за­лі ім. Ли­сен­ка. Цьо­го­річ спів­а­чка ви­сту­пить ра­зом із му­зи­кан­та­ми На­ціо­наль­но­го ор­ке­стру на­ро­дних ін­стру­мен­тів Укра­ї­ни під ору­дою Ві­кто­ра Гу­ца­ла.

— Я вва­жаю Ві­кто­ра Оме­лья­но­ви­ча сво­їм хре­ще­ним ба­тьком у твор­чо­сті, — зі­зна­є­ться С. Ча­хо­ян. — Так ви­йшло, що у пер­ші ро­ки пра­ці у На­ціо­наль­ній опе­рі ме­ні ма­ло про­по­ну­ва­ли ви­сту­пів, а ду­же хо­ті­ло­ся спів­а­ти. Одно­го ра- зу по­скар­жи­ла­ся В. Гу­ца­лу, що ре­жи­се­ри і ди­ри­ген­ти не ба­чать ме­не у но­вих по­ста­нов­ках те­а­тру, і то­ді Ві­ктор Оме­лья­но­вич ска­зав, що тре­ба са­мій шу­ка­ти шля­хи твор­чої ре­а­лі­за­ції, і за­про­по­ну­вав під­го­ту­ва­ти соль­ну про­гра­му. До ре­чі, са­ме з На­ціо­наль­ним ор­ке­стром на­ро­дних ін­стру­мен­тів я де­бю­тув­ла у фі­лар­мо­нії, і по­ві­ри­ти в свої си­ли ме­ні ду­же до­по­міг ма­е­стро Гу­цал. По­тім я спів­пра­цю­ва­ла з рі­зни­ми ко­ле­кти­ва­ми, зокре­ма з На­ціо­наль­ним сим­фо­ні­чним ор­ке­стром Укра­ї­ни під ору­дою Во­ло­ди­ми­ра Сі­рен­ка, ка­мер­ним ан­сам­блем «Ар­те­хат­та» (ке­рів­ник Ми­ро­сла­ва Ко­то­ро­вич) та ін­ши­ми. Це бу­ли рі­зно­ма­ні­тні про­гра­ми — хі­ти сві­то­вої кла­си­ки, но­ва му­зи­ка, рід­ко­ви­ко­ну­ва­ні і по­пу­ляр­ні тво­ри для ко­ло­ра­тур­но­го со­пра­но, во­клі­зи без слів... Ра­ді­сно, що мої твор­чі екс­пе­ре­мен­ти по­до­ба­ю­ться слу­ха­чам. Цьо­го ра­зу у ве­чо­рі лу­на­ти­муть тво­ри за­хі­дно-єв­ро­пей­ської кла­си­ки (пер­ший від­діл) і укра­їн­ська му­зи­ка — арії з опер, ро­ман­си, на­ро­дні і естра­дні пі­сні ( дру­гий від­діл). Це тво­ри Г. До­ні­цет­ті, Дж. Рос­сі­ні, Л. Ар­ді­ті, Ана­то­лія Кос-Ана­толь­сько­го, Мар­ка Кро­пив­ни­цько­го, Оле­ксан­дра Бі­ла­ша, Ми­ко­ли Сте­цю­на та ін­ших ком­по­зи­то­рів. Я обо­жнюю ор­кестр на­ро­дних ін­стру­мен­тів, бо цей ко­ле­ктив мо­же гра­ти все — від кла­си­ки до рок-ком­по­зи­цій, від фоль­кло­ру до джа­зу. Впев­не­на, що му­зи­чні сюр­при­зи, які ми під­го­ту­ва­ли з ма­е­стро Ві­кто­ром Гу­ца­лом, оці­нить пу­блі­ка.

ФОТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.