Со­лод­ка афе­ра

Ми­хай­ло АПОСТОЛ: 1 жов­тня в Аграр­но­му Фон­ді «про­па­де» 76,7 ти­сяч тонн цукру. Зби­тки — 700 міль­йо­нів гри­вень

Den (Ukrainian) - - День України - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Гран­діо­зний скан­дал роз­гор­та­є­ться на рин­ку цукру. За остан­ні три дні вже «пе­ре­сва­ри­лись» між со­бою у ЗМІ на­ро­дний де­пу­тат Ми­хай­ло Апостол та ке­рів­ни­цтво про­філь­ної асо­ці­а­ція «Укр­цу­кор». Все — че­рез май­же 75 ти­сяч тонн цукру-сир­цю, які Аграр­ний фонд, за сло­ва­ми Апо­сто­ла, має про­да­ти на рин­ку.

У по­не­ді­лок ра­дник мі­ні­стра вну­трі­шніх справ Укра­ї­ни Ми­хай­ло Апостол за­явив на сво­їй сто­рін­ці у Facebook про те, що не­об­хі­дно до 1 жов­тня про­да­ти не­ре­а­лі­зо­ва­ний Аграр­ним фон­дом цу­кор в об­ся­зі 76,7 тис. тонн, іна­кше дер­жа­ва за­знає зби­тків у роз­мі­рі 700 млн грн.

Ре­а­кція рин­ку бу­ла мит­тє­вою. У вів­то­рок ви­ро­бни­ки (а то­чні­ше — ге­не­раль­ний ди­ре­ктор ТОВ «Юкрей­ні­ан Шу­гар Ком­па­ні» Во­ло­ди­мир ПАЛІЄНКО та го­ло­ва прав­лі­н­ня НАЦУ «Укр­цу­кор» Ан­дрій ДИКУН) за­яви­ли: якщо ДСБУ «Аграр­ний фонд» ре­а­лі­зує на вну­трі­шньо­му рин­ку 60 тис. тонн цукру, це обва­лить ри­нок пов­ні­стю.

Так, за сло­ва­ми Па­лі­єн­ка, сьо­го­дні­шня со­бі­вар­тість ви­ро­бни­цтва цукру зна­чно ви­ща, ніж ми­ну­ло­рі­чна, оскіль­ки, крім зви­чних ви­трат, цьо­го ро­ку до­да­ла­ся ще транс­порт­на скла­до­ва — мо­жна пе­ре­во­зи­ти до 15 тис. тонн цукру. Від­так со­бі­вар­тість ви­ро­бни­цтва цукру цьо­го вро­жаю орі­єн­тов­но ста­но­вить 10 — 11 грн/кг без ПДВ.

Ек­сперт по­яснює, що пра­виль­ним рі­ше­н­ням бу­ло б змі­ни­ти ці­ну цьо­го цукру, оскіль­ки існує ймо­вір­ність то­го, що він не є кон­ди­цій­ним на сьо­го­дні. «Тим са­мим та­кі дії су­пе­ре­чать на­шо­му за­ко­но­дав­ству, то­му що, з одно­го бо­ку, ми го­во­ри­мо, що по­вин­ні ру­ха­тись у на­прям­ку по­кра­ще­н­ня яко­сті і на ко­жно­му ви­ро­бни­цтві цу­кор має бу­ти єв­ро­пей­сько­го рів­ня, а за­раз ми хо­че­мо « ви­ки­ну­ти на ри­нок » не­кон­ди­цію, — кон­ста­тує Палієнко. — Я про­по­ну­вав би йо­го пе­ре­оці­ни­ти, пе­ре­ди­ви­ти­ся йо­го вар­тість на сьо­го­дні, ого­ло­си­ти тен­дер і про­да­ти цей цу­кор цукро­вим за­во­дам для подаль­шої пе­ре­роб­ки як сир­цю бу­ря­ко­во­го і вже з ньо­го ви­да­ти но­вий цу­кор. Я ба­чу ли­ше та­кий ва­рі­ант», — по­яснив Палієнко.

«У сі­чні й лю­то­му цьо­го ро­ку ми вже ста­ли свід­ка­ми так зва­них ін­тер­вен­цій Аграр­но­го фон­ду, ко­ли цу­кор ре­а­лі­зо­ву­вав­ся за ці­ною, ниж­чою від со­бі­вар­то­сті, ви­ро­бни­ки від­мов­ля­ли­ся про­во­ди­ти по­сів­ну кам­па­нію, і ри­нок цукру був на ме­жі. Те­пер ми зно­ву по­вер­та­є­мось до ана­ло­гі­чної си­ту­а­ції, — го­во­рить Дикун. — У ра­зі, якщо Аграр­ний фонд ви­йде з чер­го­ви­ми ін­тер­вен­ці­я­ми на ри­нок, ці­на зно­ву-та­ки обва­ли­ться. У та­ко­му ра­зі на­сту­пно­го ро­ку ні­хто не за­хо­че сі­я­ти цукро­вий бу­ряк, і ми бу­де­мо ім­пор­ту­ва­ти цу­кор-си­рець».

Про­по­зи­ція Ди­ку­на: «про­да­ти цей цу­кор за­во­дам, які про­ве­дуть йо­го подаль­шу пе­ре­роб­ку... Та­ким чи­ном, ри­нок не за­знає зна­чних змін, і дер­жа­ва не втра­тить ко­штів. Це єди­ний ва­рі­ант», — за­явив він.

Та­кож М. Апостол від­по­вів «ко­ле­гам», зви­ну­ва­тив­ши їх у не­про­фе­сій­но­сті та ма­ні­пу­ля­ці­ях: «Ще раз на­го­ло­шую: Аграр­ний фонд бу­ло ство­ре­но за­ра­ди про­ве­де­н­ня ре­гу­ля­тор­ної ці­но­вої по­лі­ти­ки сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції на вну­трі­шньо­му рин­ку, а са­ме: ко­ли ці­ни зро­ста­ють, то АФ ви­хо­дить на ри­нок з ін­тер­вен­ці­єю та ниж­чи­ми ці­на­ми, зби­ва­ю­чи по­пит, щоб силь­но не по­стра­жда­ло на­се­ле­н­ня кра­ї­ни, і якщо ці­ни ду­же па­да­ють вна­слі­док ве­ли­ко­го на­дли­шку про­ду­кції, то АФ ви­ку­по­вує на­дли­шок і, та­ким чи­ном, не дає по­стра­жда­ти ви­ро­бни­кам. Всі ці дії здій­сню­ю­ться за ко­шти пла­тни­ків по­да­тків, які на­дає Мін­фін. Це — та­ка фі­ло­со­фія ро­бо­ти Аграр­но­го фон­ду. Цу­кор, який пе­ре­бу­ває на збе­рі­ган­ні АФ — а це май­же 77 ти­сяч тонн, — мо­жна про­да­ва­ти як цу­кор-си­рець ли­ше до 1 жов­тня. Це від­по­від­но до всіх ді­ю­чих ГОСТІВ. Пі­сля 1 жов­тня — це вже про­сто си­рець, який пра­кти­чно не має ці­ни, і йо­го по­трі­бно пе­ре­ро­бля­ти на сві­жий».

За сло­ва­ми Апо­сто­ла, нор­маль­ний го­спо­дар і справ­жній дер­жав­ни­цький чи­нов­ник, який знає і ро­зу­міє цю си­ту­а­цію, про­дає ча­сти­на­ми цу­кор, у яко­го до­бі­гає кін­ця тер­мін збе­рі­га­н­ня та про­да­жу, і ку­пляє на це мі­сце на рин­ку всі за­ли­шки. Ба­ланс збе­рі­га­є­ться, і не­має жо­дно­го обва­лу цін.

«Але є один ню­анс. Тут чи­нов­ник не по­кла­де ні­чо­го у свою без­дон­ну ки­ше­ню, — по­яснює на­ро­дний де­пу­тат. — І то­му при­ду­ма­ли афе­ру: весь цей си­рець пе­ре­ро­бля­ти­муть на пев­них цукро­вих за­во­дах на сві­жий (як пра­ви­ло, ні­хто пе­ре­ро­бля­ти не бу­де — пе­ре­па­ку­ють у но­ву та­ру і при­ши­ють но­ві бір­ки), по­пе­ре­дньо ви­ку­пив­ши за без­цінь у дер­жа­ви. А вся мар­жа (при­бу­ток) — це 400 — 500 млн. грн — ля­же в ки­ше­ні де­кіль­кох чи­нов­ни­ків».

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.