Хер­сон­щи­на прийня­ла по­над три міль­йо­ни ту­ри­стів

Ку­рор­тний се­зон при­ніс по­над 12 міль­йо­нів гри­вень до мі­сце­вих бю­дже­тів

Den (Ukrainian) - - День України - Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон

Як по­ві­до­ми­ли в Хер­сон­ській ОДА, за по­пе­ре­дні­ми під­ра­хун­ка­ми, ста­ном на 10 ве­ре­сня Хер­сон­ську область від­ві­да­ли орі­єн­тов­но 3,2 млн ту­ри­стів. За ста­ти­сти­кою ту­ри­сти­чних пор­та­лів обла­сті, це пе­ре­ва­жно вну­трі­шні ту­ри­сти — при­бли­зно 90% від­по­чи­валь­ни­ків з Ки­їв­ської, Дні­про­пе­тров­ської, Хар­ків­ської, Львів­ської, За­по­різь­кої, Ми­ко­ла­їв­ської, Хмель­ни­цької, Чер­ні­гів­ської, Пол­тав­ської та ін­ших обла­стей; 3%— з Бі­ло­ру­сі, ре­шта (7%) — кра­ї­ни да­ле­ко­го за­ру­біж­жя.

Топ-15 кра­їн-від­ві­ду­ва­чів Хер­сон­щи­ни по­то­чно­го ро­ку ана­ло­гі­чні по­рів­ня­но з ми­ну­лим ро­ком. Це Ту­реч­чи­на, Ізра­їль, Ні­меч­чи­на, США, Іта­лія, Іспа­нія, Ве­ли­ко­бри­та­нія, Фран­ція, Гру­зія, Си­рій­ська Араб­ська Ре­спу­блі­ка, Гре­ція та ін­ші. Цьо­го ро­ку «Укр­за­лі­зни­ця» збіль­ши­ла кіль­кість по­тя­гів і но­вих спо­лу­чень Хер­сон­щи­ни з ін­ши­ми ре­гіо­на­ми кра­ї­ни. До обла­сно­го цен­тру та при­мор­ських міст кур­су­ва­ли по­тя­ги з Хар­ко­ва, Льво­ва, Ки­є­ва, Чер­ні­го­ва, Жи­то­ми­ра, Сум, Хмель­ни­цько­го, Лу­цька. Про­тя­гом трьох лі­тніх мі­ся­ців до за­лі­зни­чних стан­цій у на­прям­ку Чор­но­мор­сько­го та Азов­сько­го узбе­реж­жя обла­сті пе­ре­ве­зе­но близь­ко 950 тис. па­са­жи­рів.

Як за­зна­ча­ють в ОДА, збіль­ше­н­ня ту­ри­сти­чно­го по­то­ку в цьо­му ро­ці ста­ло мо­жли­вим зав­дя­ки не­ви­со­ким ці­нам на від­по­чи­нок. Се­ре­дня вар­тість про­жи­ва­н­ня з хар­чу­ва­н­ням у мі­сце­вих пан­сіо­на­тах і мі­ні-го­те­лях ста­но­вить 250— 300 грн з лю­ди­ни на до­бу. По­слу­ги з ор­га­ні­за­ції вну­трі­шньо­го і між­на­ро­дно­го ту­ри­зму здій­сню­ють 13 ту­р­опе­ра­то­рів і близь­ко 100 ту­р­аген­тів. Для по­слуг ту­ри­стів роз­ро­бле­но по­над 90 ту­ри­сти­чних мар­шру­тів по те­ри­то­рії Хер­сон­щи­ни рі­зно­го на­прям­ку і для рі­зних ві­ко­вих ка­те­го­рій.

Ана­ліз фі­нан­со­во-еко­но­мі­чних по­ка­зни­ків від ту­ри­сти­чної ді­яль­но­сті по­ка­зує по­зи­тив­ну ди­на­мі­ку над­хо­джень до­хо­дів. Ста­ном на 1 ве­ре­сня 2016 ро­ку суб’єкти ту­ри­сти­чної ді­яль­но­сті спла­ти­ли до бю­дже­тів всіх рів­нів 12,6 млн гри­вень, що біль­ше на 71,5% по­рів­ня­но з ана­ло­гі­чним пе­рі­о­дом 2015 ро­ку (7,3 млн гри­вень).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.