«Лу­ка­шен­ко вміє та­ла­но­ви­то гра­ти »

Як Мінськ на­ма­га­є­ться до­мог­ти­ся зниж­ки на ро­сій­ський газ

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

По­за­вчо­ра пре­зи­дент Бі­ло­ру­сі Оле­ксандр Лу­ка­шен­ко зви­ну­ва­тив Ро­сію в по­ру­ше­н­нях до­мов­ле­но­стей у рам­ках ін­те­гра­цій­них про­е­ктів і ти­ску з при­во­ду змен­ше­н­ня по­ста­вок ро­сій­ської на­фти че­рез су­пе­ре­чки Мін­ська та Мо­скви про ці­ну на газ. Крім то­го, на зу­стрі­чі з держ­се­кре­та­рем Со­ю­зної дер­жа­ви Гри­го­рі­єм Ра­по­тою він та­кож за­явив про те, що при по­став­ках до Ро­сії бло­ку­ю­ться та­кож де­які бі­ло­ру­ські то­ва­ри, осо­бли­во про­ду­кти хар­чу­ва­н­ня. «Да­лі так про­дов­жу­ва­ти­ся не мо­же. По­ру­шу­є­ться все, про що до­мо­ви­ли­ся. Те, що я ска­зав, не озна­чає, що ми згор­та­ти­ме­мо ін­те­гра­цій­ні про­е­кти, але свою участь у цих про­е­ктах ми опти­мі­зу­ва­ти­ме­мо», — за­ува­жив Лу­ка­шен­ко.

Слід за­зна­чи­ти, що га­зо­ва су­пе­ре­чка між Бі­ло­рус­сю та Ро­сі­єю три­ває з по­ча­тку 2016 ро­ку. Мінськ на по ля гає на змі ні фор - му ли роз ра хун ку ці ни на газ, зни­жен­ні вар­то­сті з 132 до 73 до­ла рів за ти ся чу ку бо мет рів і з січ ня 2016 ро ку не до пла чує за ро сійсь кі по став ки. За пер ше пів річ чя борг Бі ло ру сі ви ріс до 270 млн до ла рів. Для сти му лю - ва­н­ня по­га­ше­н­ня за­бор­го­ва­но­сті Мо­сква за­яви­ла про ско­ро­че­н­ня на 5 млн тонн по ста чань наф ти на бі ло русь кі НПЗ у тре тьо му і чет вер то му квар та лах. За мість 23 млн тонн Бі ло русь до кін ця ро­ку отри­має ли­ше 18 млн тонн. У ми­ну­ло­му черв­ні ві­це-прем’єр РФ Ар­ка дій Двор ко вич за явив, що Ро­сія не збіль­шить по­став­ки на­фти до Бі­ло­ру­сі, по­ки не бу­де по­га­ше­на не­д­опла­та за газ.

« День » звер нув ся до бі ло - русь ко го по лі то ло га Ва ле рія КАРБАЛЕВИЧА з про хан ням про­ко­мен­ту­ва­ти ви­ни­клу си­ту­а­цію та спро­гно­зу­ва­ти, чим за­вер­ши­ться су­пе­ре­чка між Мін­ськом і Мо­сквою про ці­ну на газ.

— Прак тич но весь цей час, ко­ли три­ває су­пе­ре­чка між уря­дом Ро­сії та Бі­ло­ру­сі, Лу­ка­шен- ко мов чав і ні як це не ко мен ту - вав. Він ро зу мів си ту а цію в Ро - сії, що Пу­тін сьо­го­дні ду­же по­пу­ляр­ний, що апе­ля­ція до ро­сій­ської гро мадсь кої дум ки не спра - цює і він про грає в цьо му кон­флі­кті.

І тут, на від­крит­ті па­ра­лім­пі а ди в Ріо-де- Жа ней ро, став ся скан дал, ко ли бі ло русь кий чи - нов ник про ніс ро сійсь кий пра - пор. Це був хо ро ший дип ло ма - ти­чний хід. Лу­ка­шен­ко роз­ра­хо­ву­вав, що одним уда­ром він ви­рі­шить усі проб ле ми. То му прес­сек ре тар пре зи ден та Бі ло ру сі по­ві до мив, що цей акт був здій - сне­ний з ві­до­ма пре­зи­ден­та, щоб ні у ко го не ви ник ло жод них сум­ні­вів.

Цю по­дію ду­же ра­ді­сно зу­стрі ли в Ро сії. На всіх фо ру мах пи са ли: « Бра во, мо ло­де ць Бі ло - русь » . Цю си ту а цію ко мен ту ва - ли прес-се­кре­тар пре­зи­ден­та Ро­сії Пє­сков і офі­цій­ний пред­став­ник ро сійсь ко го МЗС За ха ро ва. Лу­ка­шен­ко від­чув, що вся Ро­сія ап ло дує Бі ло ру сі, і він роз ра хо - ву вав цю си ту а цію ви ко рис та ти ма­кси­маль­но.

Лу ка шен ко весь час мов - чав, а тут за го во рив. Спо чат ку 11 ве­ре­сня на ви­бор­чій діль­ни­ці, ку ди пі шов го ло су ва ти, він ска - зав: « Ми про все до мо ви ли ся, я вже по слав те ле гра му Пу ті ну » . Че рез кіль ка днів бі ло русь кий пре зи дент прий має ві це­прем’ єра Се маш ко і до ру чає йо - му про­тя­гом двох днів ви­рі­ши­ти пи­та­н­ня з при­во­ду га­зо­во­го кон­флі­кту. Ні­чо­го не ви­йшло. Лу­ка­шен ко спро бу вав зу стрі ти ся з Пу ті ним в Біш ке ку на са мі ті СНД. Той не прийняв йо­го, і то­ді пре­зи­дент Бі­ло­ру­сі ви­рі­шив пі­ти на скан дал і став апе лю ва ти до ро­сій­ської гро­мад­ської дум­ки.

При­чо­му він спро­бу­вав на­тис ну ти на най го лов ні ший ро - сій­ський «мо­золь» — ін­те­гра­цій­не об’ єд нан ня. Лу ка шен ко при - гро­зив, що пе­ре­див­ля­ти­ме­мо­ся, оп ти мі зу ва ти ме мо участь Бі ло - ру­сі у цих об’єд­на­н­нях. Це та­кий шан­таж, спро­ба ви­ве­сти про­бле­му з ку лу ар них пе ре мов в пуб - ліч ну сфе ру, по лі тич ну пло - щи­ну. Вра хо ву ю чи те, що гро - мад­ська дум ка в Ро сії пі сля скан­да­лу на па­ра­лім­пій­ських іграх бу­ла на ко­ристь Бі­ло­ру­сі, він спро­бу­вав та­ким чи­ном на­ти­сну­ти на Пу ті на. Це Лу ка шен ко ви­ко­ри­сто­вує зав­жди, ко­ли тіль­ки від­чу­ває, як мо­жна зі­гра­ти на ім персь ких ком п лек сах Ро сії. І за­раз він від кри то пі шов на скан­дал, по сту кав ку ла ком по сто­лу.

У по пе ред ніх по діб них кон­флі­ктах це да­ва­ло ефект. На­скіль­ки ви­прав­да­ним бу­де роз­ра­ху нок у да ній си ту а ції, ска за ти скла­дно. В будь-яко­му ра­зі я б не ска зав, що Лу ка шен ко зро бив не­ра­ціо­наль­ний хід.

Ско­рі­ше Лу­ка­шен­ко не отри­має на 100% те, що хо­че Бі­ло­русь, змен шив ши ці ни вдві­чі. Ду маю, що він от ри має якусь зниж­ку, іна­кше б Ро­сія не всту - па ла в пе ре мо ви. Іна­кше ка - жу­чи, за раз йде­ться про те, на - скіль ки го то ва по сту пи ти ся Ро - сія.

З дру­го­го бо ку, Лу ка шен ко на ма га єть ся от ри ма ти зниж ку на газ ці­ною на­ціо­наль­но­го при­ни­же­н­ня, я маю на ува­зі скан­дал на па­ра­лім­пі­а­ді.

На стру­ктур­ні ре­фор­ми бі­ло русь ка сто ро на не го то ва, йде ли­ше на якісь ко­сме­ти­чні кро­ки під впли­вом зов­ні­шніх кре­ди­то­рів, які да­ють де­ше­ві кре­ди­ти на ре­фор­ми. На­при­клад, на пе­ре­мо­вах Мін­ська з МВФ йде­ться про ре­фор­ми, а бі­ло­ру­ська сто­ро­на їх не хо че. Оскіль ки будь- які ре - фор ми руй ну ють со ці аль ну мо - дель, яка є в Бі ло ру сі. А руй ну - ван ня ці­єї мо де лі — це за гро за вла­ді, оскіль­ки ця мо­дель опти­маль на для утри ман ня вла ди. То­му бі­ло­ру­ська сто­ро­на всі­ля­ко чи нить опір ре фор мам і, від по - від­но, мо­дер­ні­за­ції кра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.