Ба­рак Оба­ма: укра­їн­ці ви­йшли на ву­ли­ці не че­рез змо­ву

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Під час сво­го остан­ньо­го 45-хви­лин­но­го ви­сту­пу на Ге­на­сам­блеї ООН як пре­зи­ден­та США Ба­рак Оба­ма по­ру­шив ба­га­то акту­аль­них тем, на­го­ло­сив­ши, що дух сво­бо­ди й гі­дно­сті є спіль­ним для всіх на­ро­дів і на­цій. Він, зокре­ма, зга­дав Укра­ї­ну і від­ки­нув при­пу­ще­н­ня про пев­ний зов­ні­шній вплив, який на­чеб­то під­штов­хнув до змі­ни вла­ди в Укра­ї­ні. «Зре­штою, на­род Укра­ї­ни ви­йшов на ву­ли­ці не че­рез якусь змо­ву, нав’яза­ну з-за кор­до­ну. Лю­ди ви­йшли на ву­ли­ці то­му, що їхнє ке­рів­ни­цтво бу­ло про­да­жне і в них не бу­ло ви­бо­ру. Во­ни ви­ма­га­ли змін то­му, що ба­чи­ли, як жи­т­тя стає кра­щим для на­ро­дів При- бал­ти­ки та Поль­щі — су­спільств, які бу­ли більш де­мо­кра­ти­чни­ми, лі­бе­раль­ни­ми й від­кри­ти­ми, аніж їхнє вла­сне», — на­го­ло­сив пре­зи­дент США. У сво­їй про­мо­ві Оба­ма не обми­нув і Ро­сію, за­зна­чив­ши, що вла­да за­сто­со­вує си­лу на сві­то­вій аре­ні, зокре­ма в Укра­ї­ні та Си­рії, щоб по­вер­ну­ти сво­їй кра­ї­ні ко­ли­шню ве­лич. Крім то­го, Оба­ма за­сте­ріг Мо­скву від подаль­шої агре­сії: «Якщо Ро­сія про­дов­жить втру­ча­ти­ся у спра­ви сво­їх су­сі­дів, це мо­же бу­ти по­пу­ляр­ним удо­ма. Про­тя­гом пев­но­го ча­су це мо­же жи­ви­ти на­ціо­на­лізм. Про­те зго­дом це змен­шить її зро­ста­н­ня і зро­бить її кор­до­ни менш за­хи­ще­ни­ми».

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.