Ду­хов­ні лі­де­ри рі­зних ре­лі­гій за­кли­ка­ли «по­чу­ти крик не­вин­них про до­по­мо­гу»

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Па­па Рим­ський Фран­циск, па­трі­арх Кон­стан­ти­но­поль­ський Вар­фо­ло­мій, ар­хі­єпис­коп Кен­тер­бе­рій­ський Джа­стін Вел­бі, пред­став­ни­ки іу­да­ї­зму, ісла­му та ін­ших ві­ро­спо­відань по­мо­ли­ли­ся ра­зом про мир під час між­ре­лі­гій­но­го слу­жі­н­ня в іта­лій­сько­му мі­сті Ас­сі­зі. Ду­хов­ні лі­де­ри по­обі­ця­ли бо­ро­ти­ся з те­ро­ри­змом та екс­тре­мі­змом і за­кли­ка­ли уря­ди сві­ту «по­чу­ти крик не­вин­них про до­по­мо­гу», а та­кож по­збу­ти­ся «ві- ру­су бай­ду­жо­сті» до жертв во­єн та кон­флі­ктів. Па­па Фран­циск на­га­дав про­від­ни­кам кіль­кох ре­лі­гій, що «для Бо­га вій­ни не­має», і закликав їх про­си­ти сво­їх ві­ру­ю­чих мо­ли­ти­ся за мир. «Ко­ли ми мо­ли­мось сьо­го­дні, бу­ло б до­бре, як­би ми від­чу­ва­ли со­ром від то­го, що лю­ди, на­ші бра­ти й се­стри, мо­жуть так чи­ни­ти», — за­зна­чив пон­ти­фік. У спіль­ній тра­пе­зі з ре­лі­гій­ни­ми лі­де­ра­ми взя­ли участь та­кож 12 си­рій­ських бі­жен­ців.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.