США: Мо­сква від­по­від­аль­на за об­стріл гум­кон­вою в Си­рії

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Ра­дник пре­зи­ден­та США Бен Ро­дес по­ві­до­мив, що США по­кла­да­ють на Ро­сію від­по­від­аль­ність за авіа­удар по гу­ма­ні­тар­но­му кон­вою ООН у Си­рії. Він на­го­ло­сив, що за та­кою ата­кою мо­жуть сто­я­ти ро­сій­ські або си­рій­ські вій­сько­во-по­ві­тря­ні си­ли. «У будь-яко­му ра­зі ми вва­жа­є­мо від­по­від­аль­ним за на­па­ди в цьо­му ре­гіо­ні ро­сій­ський уряд», — за­явив Ро­дес. Він, зокре­ма, на­звав об­стріл, який за­брав жи­т­тя що­най­мен­ше 20 лю- дей, «ко­ло­саль­ною люд­ською тра­ге­ді­єю». Ще один пред­став­ник Бі­ло­го до­му, який про­сив не на­зи­ва­ти йо­го іме­ні, до­дав, що на час об­стрі­лу в по­ві­тря­но­му про­сто­рі над ре­гіо­ном бу­ло за­фі­ксо­ва­но два ро­сій­ських бом­бар­ду­валь­ни­ки Су24. На­да­є­мо, 19 ве­ре­сня в ра­йо­ні Алеп­по вна­слі­док авіа­уда­ру бу­ло зни­ще­но 18 із 31 ван­та­жі­вок, що до­став­ля­ли гу­ма­ні­тар­ну до­по­мо­гу 50 тис. лю­дей, які пе­ре­бу­ва­ють у бло­ка­ді.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.