«ЩУПАЛЬЦІ СПРУТА ТРЕ­БА ОБРІЗАТИ НА НАШІЙ ТЕ­РИ­ТО­РІЇ ПО­СИ­ЛЕ­Н­НЯМ КОН­ТР­РО­ЗВІД­КИ І АНТИТЕРОРИСТИЧНОГО ЦЕН­ТРУ»

Ва­лен­тин НАЛИВАЙЧЕНКО, лі­дер ру­ху «Спра­ве­дли­вість», екс-го­ло­ва СБУ:

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

— Для са­мої Ро­сії це свід­чить про втра­ту по­пу­ляр­но­сті са­мої вла­ди, що остан­ні ви­бо­ри і про­де­мон­стру­ва­ли, по­при сфаль­шо­ва­ні ре­зуль­та­ти.

Це свід­чить і про па­ді­н­ня еко­но­мі­ки, і про сер­йо­зну кри­зу, і де­зін­те­гра­цію са­мої кра­ї­ни, і те, що вла­да РФ, Кремль одно­зна­чно ви­би­рає стра­те­гію на при­ду­ше­н­ня, то­таль­ний кон­троль, аби та­ким чи­ном про­три­ма­ти­ся у вла­ді.

Для нас, для на­ціо­наль­них без­пе­ко­вих ін­те­ре­сів Укра­ї­ни ду­же ва­жли­во зро­зу­мі­ти: щупальці спрута

тре­ба обрізати на нашій те­ри­то­рії по­си­ле­н­ням кон­тр­ро­звід­ки, по­си­ле­н­ням Антитерористичного цен­тру і на­ре­шті ство­ри­ти окре­мий бо­йо­вий Ан­ти­те­ро­ри­сти­чний центр із по­си­ле­н­ням всіх під­роз­ді­лів, які в пра­во­охо­рон­них ор­га­нах за­йма­ю­ться без­пе­кою гро­ма­дян. На­го­ло­шую, гро­ма­дян Укра­ї­ни від одно­го кор­до­ну до ін­шо­го.

Ви­рі­ши­ти усі без­пе­ко­ві пи­та­н­ня — це ско­ор­ди­ну­ва­ти всі си­ли і за­со­би, всі пра­во­охо­рон­ні без­пе­ко­ві стру­кту­ри. За­ра­ди ці­ле­спря­мо­ва­ної і кон­кре­тної ро­бо­ти. Із роз­слі­ду­ва­н­ням ре­зо­нан­сних вбивств, із роз­слі­ду­ва­н­ням при­че­тно­сті або не­при­че­тно­сті іно­зем­них спец­служб до них і до за­без­пе­че­н­ня гро­мад­сько­го по­ряд­ку на ву­ли­цях. І зу­пи­ня­ти на­ва­лу зло­чин­но­сті, яка за­хли­нає кра­ї­ну від Ки­є­ва до Оде­си.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.