Чи по­ка­ра­ють се­па­ра­ти­стів?

«На­ші пра­во­охо­рон­ні ор­га­ни ма­ють да­ти чі­ткі від­по­віді, зокре­ма що­до Клін­ча­є­ва, і у ви­пад­ку ха­ла­тно­сті по­не­сти від­по­від­аль­ність», — жур­на­ліст

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

Про­це­си над «се­па­ра­ти­ста­ми», роз­слі­ду­ва­н­ня зра­ди тих чи ін­ших по­са­дов­ців на по­ча­тку 2014 ро­ку, дис­ку­сії про те, хто по­кли­кав вій­ну на Дон­бас, вже два ро­ки на­га­ду­ють за­дзер­ка­л­ля. У тих, хто при­скі­пли­во сте­жить за ці­єю на­галь­ною те­мою, на­ко­пи­чив­ся ван­таж за­пи­тань. Ми­нає два мі­ся­ці, від­ко­ли був удру­ге за­три­ма­ний ко­ли­шній го­ло­ва Лу­ган­ської ОДА Оле­ксандр Єфре­мов. Обви­ну­ва­че­н­ня, ви­су­ну­ті йо­му, по­рів­ня­но з лю­тим 2015 ро­ку, ко­ли він був за­три­ма­ний впер­ше, більш роз­ши­ре­ні. Окрім по­ся­га­н­ня на те­ри­то­рі­аль­ну ці­лі­сність, до­да­ли­ся ще й еко­но­мі­чні зло­чи­ни. Що­прав­да, й тут ви­ни­кає за­пи­та­н­ня — а свід­ки хто? Ви­яв­ля­є­ться, що до спра­ви за­лу­че­ні свід­че­н­ня та­ких пер­со­на­лій, як Цу­кур і Кор­сун­ський. І пер­ший, і дру­гий на­ра­зі си­дять за ґра­та­ми за ді­а­ме­траль­но про­ти­ле­жни­ми зви­ну­ва­че­н­ня­ми. Ва­га їхніх свід­чень в прин­ци­пі до­рів­нює свід­че­н­ням будь-яко­го ін­шо­го лу­ган­ча­ни­на. Ці ж ще на до­да­ток пе­ре­бу­ва­ють під слід­ством, а от­же, «під впли­вом».

За два ро­ки з мо­мен­ту агре­сії РФ про­ти Укра­ї­ни сто­ро­на обви­ну­ва­че­н­ня Єфре­мо­ва так і не змо­гла про­ве­сти ґрун­тов­ної, які­сної ро­бо­ти зі збо­ру від­по­від­них до­ка­зів. І яскра­вим при­кла­дом то­му є ви­кид в ін­тер­нет в день аре­шту Єфре­мо­ва на­швид­ку­руч змон­то­ва­но­го ві­део, на яко­му він на­чеб­то ви­знає, що фі­нан­су­вав те­ро­ри­стів. Спо­ча­тку за­гал від­чув ін­фор­ма­цій­ний ек­стаз, а по­тім, ко­ли зга­да­не ві­део ви­яви­ло­ся не­до­лу­гою під­роб­кою, на­род як зав­жди за­був­ся. Сам про­цес над Єфре­мо­вим на по­ча­тку сер­пня від­зна­чив­ся див­ни­ми те­а­тра­лі­зо­ва­ни­ми ви­ста­ва­ми лю­дей в ка­му­фля­жі, які в за­лі су­ду ви­гу­ку­ва­ли про­кльо­ни і на­віть по­гро­жу­ва­ли фі­зи­чною роз­пра­вою. У від­вер­тість та­ко­го за­па­лу мо­жна бу­ло б по­ві­ри­ти, як­би не той факт, що зго­дом за­хист Єфре­мо­ва мо­же ви­ко­ри­ста­ти та­кі флеш-мо­би як, зно­ву ж та­ки, до­каз ти­ску на суд.

Окрім то­го, екс­пер­тів ці­ка­вить ви­бір­ко­вість пред­став­ни­ків укра­їн­сько­го пра­во­су­д­дя. На ла­ву під­су­дних по­тра­пив пред­став­ник «лу­ган­ських». Ви­ни­кає за­пи­та­н­ня — як бу­ти з «до­не­цьки­ми»? На Лу­ган­щи­ні ме­то­ди­чно від­стрі­лю­ють ва­таж­ків бан­ди­тів, але чо­мусь ні­чо­го не чу­ти про на­ба­га­то за­мо­жні­ший, а от­же, більш ко­рум­по­ва­ний до­не­цький край.

Але по­вер­ні­мо­ся до свід­ків і уча­сни­ків «рус­ской ве­сны» на Дон­ба­сі. То­ді ве­сна дій­сно ви­да­лась тра­гі­чною, кри­ва­вою, і фа­кти­чно ті, що «роз­хи­ту­ва­ли» си­ту­а­цію на Лу­ган­щи­ні є не ли­ше спів­у­ча­сни­ка­ми по­ча­тку ро­сій­сько­го втор­гне­н­ня, а й свід­ка­ми. От­же, на ла­ві під­су­дних си­дить не про­сто пі­до­зрю­ва­ний у фі­нан­су­ван­ні те­ро­ри­стів ре­гіо­нал Оле­ксандр Єфре­мов. За ґра­та­ми ни­ні си­дить СВІДОК ро­сій­сько­го втор­гне­н­ня. І са­ме це має ста­ти стра­те­гі­чною лі­ні­єю обви­ну­ва­че­н­ня вже Крем­ля як агре­со­ра. А це озна­чає, що в су­ді ма­ють пе­ре­бу­ва­ти ра­зом з Єфре­мо­вим і екс-мер Лу­ган­ська Сер­гій Крав­чен­ко, і ор­га­ні­за­тор та­кти­чних про­во­ка­цій Ар­сен Клін­ча­єв, і ви­сту­па­ю­чий під три­ко­ло­ром екс-го­ло­ва Лу­ган­ської обл­ра­ди Ва­ле­рій Го­лен­ко, і той, хто очі­ку­вав при­ше­стя ро­сі­ян, які «при­йдуть, але пі­дуть да­лі», екс-очіль­ник Лу­ган­щи­ни Во­ло­ди­мир При­стюк, і очіль­ник про­ро­сій­сько­го «Ге­бель­сТБ» на Лу­ган­щи­ні, від­вер­тий укра­ї­но­фоб Ро­діон Ми­ро­шник.

Але де во­ни? Ми­ро­шник ще в 2014 ро­ці при­їздив до Хар­ко­ва ра­зом з дру­жи­ною. При­стюк і Го­лен­ко то­го ж ро­ку віль­но пе­ре­бу­ва­ли на По­до­лі і на­віть бра­ли участь у ви­бо- рах до Вер­хов­ної Ра­ди. Сер­гій Крав­чен­ко то­ді ж ви­їхав із Лу­ган­ська, був з 200 ти­ся­ча­ми доларів за­три­ма­ний «ай­да­рів­ця­ми», але зго­дом опи­нив­ся в Дні­про­пе­тров­ську (вже без зга­да­ної су­ми). Ар­сен Клін­ча­єв, який сво­го ча­су на­зи­вав се­бе «ра­ди­ка­лом і де­бі­лом», віль­но про­гу­лю­вав­ся Ки­є­вом, сма­жив на бе­ре­зі Дні­пра ша­шли­ки, на­чеб­то пе­ре­су­ва­ю­чись з бра­сле­том на но­зі. Що­прав­да, ни­ні слі­ди При­стю­ка і Го­лен­ка за­гу­би­ли­ся. Сер­гій Крав­чен­ко був по­мі­че­ний в Кар­ло­вих Ва­рах ра­зом з не­мов­ля­тком в ко­ля­сці. Ми­ро­шник дав­но пра­цює в Лу­ган­ську ра­дни­ком бан­ди­та Іго­ря Пло­тни­цько­го. А Ар­сен Клін­ча­єв, який був на­чеб­то «під ува­гою» спец­служб, 15 ве­ре­сня цьо­го ро­ку за­сві­тив­ся на ток-шоу «60 хви­лин» те­ле­ка­на­лу «Ро­сія-1» в Мо­скві!

Якщо Клін­ча­є­ва, який є вла­сни­ком не­ру­хо­мо­сті в Ки­є­ві, «обмі­ня­ли» на ко­гось, то ви­ни­кає ще одне за­пи­та­н­ня — як укра­їн­ське пра­во­су­д­дя зби­ра­є­ться са­джа­ти Єфре­мо­ва з глев­кою до­ка­зо­вою ба­зою і не­зро­зумі­ли­ми свід­ка­ми? Від­по­відь « Дню » від СБУ, яке сво­го ча­су на­че­пи­ло на Клін­ча­є­ва зга­да­ний бра­слет, та­ка: «Клін­ча­є­вим за­йма­є­ться Ген­про­ку­ра­ту­ра».

Га­зе­та « День » на­пра­ви­ла офі­цій­ні за­пи­ти до СБУ і ГПУ що­до ста­дій роз­слі­ду­ва­н­ня зло­чи­нів зга­да­них пер­сон і кон­кре­тно що­до ви­пад­ку пе­ре­бу­ва­н­ня в Мо­скві Ар­се­на Клін­ча­є­ва. Про офі­цій­ні від­по­віді від пра­во­охо­рон­них і без­пе­ко­вих стру­ктур бу­де про­ін­фор­мо­ва­но в на­сту­пних пу­блі­ка­ці­ях.

«ВВА­ЖАЮ, ЩО БЛИЗЬКІСТЬ КЛІН­ЧА­Є­ВА ДО МЕДВЕДЧУКА Є ТИМ ФАКТОРОМ, ЯКИЙ ЗАТЯГУЄ СЛІДСТВО»

Сер­гій ІВАНОВ, бло­гер, жур­на­ліст:

— На мою дум­ку, в до­лі Клін­ча­є­ва бе­ре участь той, хто пе­ре­бу­ває в пе­ре­го­вор­но­му про­це­сі між Ки­є­вом і Мо­сквою, тоб­то Ві­ктор Ме­двед­чук. Це моє при­пу­ще­н­ня. Ра­ні­ше я вва­жав, що за Клін­ча­є­ва сто­їть Єфре­мов, але пі­сля то­го як він опи­нив­ся за ґра­та­ми, ста­ло зро­зумі­ло, що цей одіо­зний пер­со­наж іде по ін­шій кво­ті. Клін­ча­єв був го­ло­вою «Укра­їн­сько­го ви­бо­ру» в Лу­ган­ську, тоб­то був слу­гою двох го­спо­да­рів. В будь-яко­му ви­пад­ку він за­ймав­ся са­ме про­ро­сій­ськи­ми ру­ха­ми на Лу­ган­щи­ні. Ця лю­ди­на знає де­та­лі під­го­тов­ки до так зва­ної «рус­ской ве­сны». Ко­лись я на­віть ви­кла­дав ві­део, де в йо­го га­ра­жі пе­ре­в­дя­га­ли­ся бо­йо­ви­ки, які по­тім ішли на ан­ти­май­дан. Зро­зумі­ло, що це бу­ли за­ве­зе­ні бо­йо­ви­ки, адже який сенс їм бу­ло пе­ре­в­дя­га­тись, якщо во­ни бу­ли б мі­сце­ви­ми? Вва­жаю, що близькість Клін­ча­є­ва до Медведчука є тим фактором, який затягує слідство.

На мою дум­ку, Клін­ча­єв що­до Єфре­мо­ва уклав пев­ну уго­ду з вла­дою, адже ще Наливайченко, ко­ли був го­ло­вою СБУ, го­во­рив сто­сов­но Єфре­мо­ва: «З СБУ спів­пра­цю­ють де­які лю­ди на­віть з йо­го ото­че­н­ня». Але якщо що­до Клін­ча­є­ва при­пи­ни­ли спра­ву, то про це має зна­ти на­род. Якщо ж Клін­ча­єв утік, то ви­ни­кає за­пи­та­н­ня — хто має за це не­сти від­по­від­аль­ність? Адже де йо­го бра­слет? З дру­го­го бо­ку, як він міг пе­ре­тну­ти кор­дон, якщо пе­ре­бу­ває в ба­зі? Це озна­чає, що з ба­зи йо­го зня­ли. На­ші пра­во­охо­рон­ні ор­га­ни ма­ють да­ти чі­ткі від­по­віді на ці за­пи­та­н­ня і у ви­пад­ку ха­ла­тно­сті по­не­сти від­по­від­аль­ність.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.