Фе­є­ри­чна кла­си­ка

Вдру­ге в Оде­сі від­бу­ва­є­ться «Окса­ми­то­вий се­зон»

Den (Ukrainian) - - Культура - Ма­ри­на ЧЕРКАШИНА-ГУБАРЕНКО

На від­крит­ті фо­ру­му по­ка­за­ли уні­каль­ний опер­ний твір кла­си­ка ан­глій­ської ком­по­зи­тор­ської шко­ли Ген­рі Пьор­се­ла «Ді­до­на та Еней» і від­нов­ле­ний ди­тя­чий ба­лет «Чи­по­лі­но» Ка­ре­на Ха­ча­ту­ря­на.

Звер­нув­шись до тво­ру Пьор­се­ла, оде­си­ти за­про­по­ну­ва­ли свій зра­зок му­зи­чно­сце­ні­чної ін­тер­пре­та­ції опер­ної спад­щи­ни до­би ба­ро­ко, яка в остан­ні де­ся­ти­лі­т­тя від­ро­джу­є­ться у сві­то­во­му те­а­траль­но­му ре­пер­ту­а­рі, однак її осо­бли­вою сти­лі­сти­кою ще на­віть не по­ча­ли ово­ло­ді­ва­ти укра­їн­ські те­а­три. Рі­ше­н­ня по­ста­ви­ти «Ді­до­ну та Енея», іні­ці­йо­ва­не го­лов­ним ди­ри­ген­том Оде­сько­го те­а­тру Оле­ксан­дру Са­мо­ї­ле, за­слу­го­вує по­ва­ги і схва­ле­н­ня. До­ско­на­ло спра­ви­ли­ся з не­зви­чни­ми для них зав­да­н­ня­ми ор­кестр під ке­ру­ва­н­ням ма­е­стро і хор те­а­тру, який вже ба­га­то ро­ків ста­ран­но ви­хо­вує Ле­о­нід Бу­тен­ко. Ор­кестр роз­та­шо­ва­ний пря­мо на сце­ні те­а­тру на очах у гля­да­ча, а хор по­стій­но зна­хо­ди­ться на ви­со­ко­му бал­ко­ні. Ви­ста­ва ре­жи­се­ра Окса­ни Та­ра­нен­ко і сце­но­гра­фа Те­тя­ни Іва­но­вої ви­йшла ефе­ктною, хо­ча де­що ста­ти­чною. По­ста­нов­ни­ки за­хо­пи­ли­ся імі­та­ці­єю ри­ту­аль­них форм ан­ти­чно­го те­а­тру, то­му опе­ра пе­ре­тво­ри­ла­ся на уро­чи­сте ко­стю­мо­ва­не дій­ство (вда­лі ко­стю­ми ство­рив Сер­гій Ва­си­льїв), яко­му не ви­ста­ча­ло вну­трі­шньої ди­на­мі­ки і дра­ма­ти­чної на­пру­ги. Це від­би­ло­ся і на му­зи­чно­му тра­кту­ван­ні обра­зів Ді­до­ни (Ін­га Мар­ти­но­ва) та Енея (Гар­рі Гу­ка­сян). Не ство­ри­ла ва­го­мо­го ді­є­во­го кон­тра­пун­кту і участь ба­ле­тних ду­бле­рів го­лов­них ге­ро­їв (ба­лет­мей­стер Гар­рі Се­во­ян).

По­ряд з но­ви­ми по­ста­нов­ка­ми своє мі­сце зна­йшла у про­гра­мі ви­ста­ва-дов­го­жи­тель те­а­тру «Ма­дам Бат­тер­фляй» Дж. Пуч­чі­ні, якою роз­по­чи­нав­ся фе­сти­валь. Це був при­від зга­да­ти зна­мен­ну по­дію — 120-річ­чя з ча­су зна­ко­вих ви­сту­пів на оде­ській сце­ні ви­да­тної укра­їн­ської спів­а­чки сві­то­вої сла­ви Со­ло­мії Кру­шель­ни­цької. Са­ме з ці­єї опе­ри Пуч­чі­ні та­ке ви­зна­н­ня для Со­ло­мії по­ча­ло­ся. Адже прем’єр­ний по­каз тво­ру на сце­ні мі­лан­сько­го те­а­тру Ла Ска­ла, який від­був­ся 17 лю­то­го 1904 р., за­знав гу­чно­го про­ва­лу. І ли­ше че­рез три мі­ся­ці і пі­сля вне­се­них ком­по­зи­то­ром змін опе­ра про­зву­ча­ла у мі­сті Бре­шіа у но­во­му ви­ко­нав­сько­му скла­ді з Ар­ту­ром То­ска­ні­ні за пуль­том і з Со­ло­мі­єю Кру­шель­ни­цькою у за­го­лов­ній пар­тії, і на цей раз ма­ла ша­ле­ний успіх. Сьо­го­дні згі­дно зі ста­ти­сти­кою ім’я Пуч­чі­ні за­ймає тре­тю по­зи­цію у спи­ску най­по­пу­ляр­ні­ших опер­них ком­по­зи­то­рів, а три йо­го тво­ри, у то­му чи­слі «Ма­дам Бат­тер­фляй», вхо­дять у де­ся­тку най­більш ре­пер­ту­ар­них опер. Пі­сля Со­ло­мії Кру­шель­ни­цької у пар­тії Чіо-Чіо-Сан про­сла­ви­ла­ся ще одна ви­да­тна укра­їн­ська спів­а­чка Гі­зе­ла Ци­по­ла, сво­го ча­су ви­зна­на кра­щою Бат­тер­фляй на ві­до­мо­му кон­кур­сі у Япо­нії. Сьо­го­дні еста­фе­ту на­ших услав­ле­них опер­них зі­рок пе­ре­йня­ла і гі­дно утри­мує со­ліс­тка На­ціо­наль­ної опе­ри Укра­ї­ни, ко­ли­шня ви­хо­ван­ка оде­ської во­каль­ної шко­ли Те­тя­на Ані­сі­мо­ва. Са­ме во­на з успі­хом ви­сту­пи­ла у за­го­лов­ній пар­тії опе­ри Пуч­чі­ні на від­крит­ті фе­сту.

Пу­блі­ка при­йшла слу­ха­ти улю­бле­ну опе­ру, апло­ду­ва­ти ві­до­мій спів­а­чці, не спо­ді­ва­ю­чись на ху­до­жнє по­тря­сі­н­ня, яке ви­кли­че тра­ди­цій­на, ду­же дав­но по­став­ле­на ре­жи­се­ром Бо­ри­сом Ря­бі­кі­ним ви­ста­ва. Однак Оле­ксан­дру Са­мо­ї­ле зміг сво­єю ін­тер­пре­та­ці­єю на­ди­хну­ти всіх ви­ко­нав­ців і пов­ні­стю за­хо­пи­ти зал. У му­зи­ці Пуч­чі­ні він роз­крив гра­ні, ню­ан­си та ба­гат­ство ор­ке­стро­вих барв.

«Окса­ми­то­вий се­зон» по­сту­по­во на­брав темп. Свя­тко­ва атмо­сфе­ра па­ну­ва­ла й на до­те­пно­му і по­вчаль­но­му ди­тя­чо­му ба­ле­ті «Чи­по­лі­но». Ця онов­ле­на ви­ста­ва ба­лет­мей­сте­ра Ген­рі­ха Ма­йо­ро­ва з яскра­ви­ми де­ко­ра­ці­я­ми Дми­тра Чем­ба­джі у нас час на­бу­ває акту­аль­но­го зву­ча­н­ня. Її смі­ли­ві і не­за­ле­жні ге­рої, яких на­ди­хає без­стра­шний хло­пчик Чи­по­лі­но (Оле­ксандр Сто­я­нов), ве­дуть бо­роть­бу з не­спра­ве­дли­ві­стю і ути­ска­ми, із зу­хваль­ством мо­жно­влад­ців і асо­ці­ю­ю­ться з уча­сни­ка­ми укра­їн­ської Ре­во­лю­ції Гі­дно­сті.

Ме­ло­ма­нів за­ці­ка­ви­ла кон­цер­тна про­гра­ма під на­звою « Опер­ні двій­ни­ки » , якою фі­ні­шує фо­рум. По­пу­ляр­ні лі­те­ра­тур­ні пер­со­на­жі, ві­до­мі сю­же­ти тво­рів Шек­спі­ра, Ге­те, аба­та Пре­во при­ва­блю­ва­ли рі­зних ком­по­зи­то­рів і ко­жним з них — Рос­сі­ні і Вер­ді, Гу­но і Бой­то, Мас­сне і Пуч­чі­ні — бу­ли по-сво­є­му озву­че­ні на опер­но­му ко­ні. Тож оде­си­ти мо­жуть пи­ша­ти­ся сво­їм те­а­тром, ко­ле­ктив яко­го шу­кає но­ві фор­ми сво­єї ді­яль­но­сті.

« Окса­ми­то­вий се­зон » за­вер­ши­ться 25 ве­ре­сня.

ФОТО НАДАНО ЛІТЧАСТИНОЮ ОДЕ­СЬКОЇ ОПЕ­РИ

ВИ­СТА­ВА «МА­ДАМ БАТ­ТЕР­ФЛЯЙ» БУ­ЛА ПРИСВЯЧЕНА 120-РІЧЧЮ ДЕБЮТУ НА ОДЕ­СЬКІЙ СЦЕ­НІ ВИ­ДА­ТНОЇ СПІВ­А­ЧКИ СВІ­ТО­ВОЇ СЛА­ВИ СО­ЛО­МІЇ КРУ­ШЕЛЬ­НИ­ЦЬКОЇ (ГО­ЛОВ­НУ ПАРТІЮ НА ФЕСТИВАЛІ ВИКОНАЛА ТЕ­ТЯ­НА АНІ­СІ­МО­ВА)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.