35 сві­то­вих прем’єр!

З 1 по 9 жов­тня у сто­ли­ці від­бу­де­ться най­по­ва­жні­ший за­хід в Укра­ї­ні — «Ки­їв Му­зик Фест»

Den (Ukrainian) - - Культура - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

Упро­довж 27 ро­ків про­ве­де­н­ня цьо­го твор­чо­го за­хо­ду го­лов­не га­сло фо­ру­му є не­змін­ним — «Укра­їн­ська му­зи­ка в кон­текс­ті сві­то­вої». Ор­га­ні­за­то­ра­ми тра­ди­цій­но є На­ціо­наль­на спіл­ка ком­по­зи­то­рів, Мін­куль­ту­ри Укра­ї­ни. Фо­рум та­кож під­три­му­ють іно­зем­ні пред­став­ни­цтва, фон­ди, ам­ба­са­ди, рі­зні гро­мад­ські, дер­жав­ні, ду­хов­ні та ін­ші уста­но­ви.

Ни­ні­шній фе­сти­валь роз­по­чне­ться у Між­на­ро­дний день му­зи­ки. Він має ста­ти справ­жнім свя­том ви­со­ко­го ми­сте­цтва. Орг­ко­мі­те­том за­пла­но­ва­но 24 за­хо­ди: 5 сим­фо­ні­чних, 5 хо­ро­вих кон­цер­тів, 8 ка­мер­них — 4 за уча­стю ка­мер­них ор­ке­стрів, 2 ан­сам­бле­ві про­е­кти і 2 збір­ні ка­мер­ні ім­пре­зи, 3 пре­зен­та­ції но­тних ви­дань і ком­пакт-ди­сків ака­де­мі­чної му­зи­ки, рок— і ф’южн-аль­бо­мів су­ча­сних українських ком­по­зи­то­рів, мо­но­о­пе­ра, май­стер-клас ви­ко­нав­ця сві­то­во­го рів­ня, кон­цер­тний нон­стоп-ма­ра­фон.

На фе­сті зву­ча­ти­ме му­зи­ка близь­ко 100 ком­по­зи­то­рів, пред­став­ле­но ми­сте­цтво 11 кра­їн, ви­ко­ну­ва­ти­муть по­над 150 тво­рів рі­зних жан­рів, се­ред яких — 35 сві­то­вих прем’єр!

— Від­кри­т­тя і за­кри­т­тя фе­сти­ва­лю від­бу­ду­ться за уча­стю На­ціо­наль­но­го сим­фо­ні­чно­го ор­ке­стру Укра­ї­ни (го­лов­ний ди­ри­гент — Во­ло­ди­мир Сі­рен­ко) і ста­нуть своє­рі­дни­ми до­мі­нан­та­ми фо­ру­му, — роз­ка­за­ла «Дню» ке­рів­ник прес- цен­тру « Ки­їв Му­зик Фе­сту » Оль­га ГОЛИНСЬКА. — На від­крит­ті лу­на­ти­муть тво­ри: Кон­церт для аль­та з ор­ке­стром Бе­ли Бар­то­ка (Угор­щи­на), «По­ка­ян­ний псалм» Ми­ро­сла­ва Ско­ри­ка, Сим­фо­нія-кон­церт №2 для аль­та і сим­фо­ні­чно­го ор­ке­стру Єв­ге­на Стан­ко­ви­ча, «П’ять му­зи­чних мо­мен­тів» для фор­те­пі­а­но з ор­ке­стром Іва­на Ка­ра­би­ця. Со­лі­сти: ви­да­тний аль­тист су­ча­сно­сті укра­їн­сько­го по­хо­дже­н­ня Ан­дрій Вій­то­вич (Ве­ли­ко­бри­та­нія), а та­кож Ді­на Пи­са­рен­ко та Олег Ко­пе­люк — фор­те­пі­а­но (Укра­ї­на).

У про­гра­мі фе­сту та­кож пред­став­ле­на му­зи­ка зна­них ком­по­зи­то­рів: Ва­лен­ти­на Силь­ве­стро­ва, Ле­сі Ди­чко, Іго­ря Щер­ба­ко­ва, Сер­гія Пі­лю­ти­ко­ва.

Ду­же ці­ка­вою обі­цяє ста­ти ім­пре­за Сим­фо­ні­чно­го ор­ке­стру Укра­їн­сько­го ра­діо (го­лов­ний ди­ри­гент — Во­ло­ди­мир Шей­ко) — це ве­чір сві­то­вих прем’єр, се­ред яких Кон­церт №4 для скри­пки з ор­ке­стром Єв­ге­на Стан­ко- ви­ча, Сим­фо­нія-кон­церт для скри­пки з ор­ке­стром Ган­ни Ку­зі­ної (со­ліс­тка Бо­г­да­на Пів­нен­ко), ком­по­зи­ція Іва­на Не­бе­сно­го «Вже ко­трий це до те­бе лист...» на вір­ші Ва­си­ля Сту­са (со­ліс­тка — Та­ма­ра Хо­да­ко­ва), «Ли­сти» мо­ло­до­го ав­то­ра Сер­гія Віл­ки, «Ада­жіо і фу­га BACH» ком­по­зи­то­ра з Іспа­нії Юлі­а­на Пе­че­но­го, сим­фо­ні­чні ва­рі­а­ції «Ек­зер­зі­си за Ген­де­лем» Во­ло­ди­ми­ра Пту­шкі­на.

По­да­рун­ком для ме­ло­ма­нів ста­не при­їзд Пол­тав­сько­го сим­фо­ні­чно­го ор­ке­стру (го­лов­ний ди­ри­гент — Ві­та­лій Ска­кун), гра­ти­ме ра­зом зі скри­па­лем Ан­то­ном Ска­ку­ном (Бель­гі­я­Укра­ї­на).

Кон­цер­ти ві­до­мих хо­ро­вих ко­ле­кти­вів ви­кли­ка­ють ве­ли­кий ін­те­рес у слу­ха­чів. Із п’яти ім­през три при­свя­че­ні ду­хов­ній му­зи­ці й від­бу­ва­ти­му­ться у хра­мах — Ми­хай­лів­сько­му Зо- ло­то­вер­хо­му со­бо­рі, Лю­те­ран­ській цер­кві свя­тої Ка­те­ри­ни та Па­трі­ар­шо­му со­бо­рі Во­скре­сі­н­ня Хри­сто­во­го. Два з цих кон­цер­тів — ав­тор­ські: зна­них май­стрів жан­ру Ві­кто­ра Сте­пур­ка (Хор сту­ден­тів Ки­їв­сько­го ін­сти­ту­ту му­зи­ки іме­ні Рейн­голь­да Глі­є­ра, ке­рів­ник — Зоя Том­сон) і Ві­кто­рії По­льо­вої (Му­ні­ци­паль­ний ка­мер­ний хор «Ки­їв», ке­рів­ник — Ми­ко­ла Го­бдич) та ін.

Про­гра­му сюр­при­зів під­го­ту­вав ан­самбль «Ки­їв­ська ка­ме­ра­та» під ору­дою Ва­ле­рія Ма­тю­хі­на. У про­е­кті Во­ло­ди­ми­ра Рун­ча­ка за уча­стю Ки­їв­сько­го ка­мер­но­го ор­ке­стру зву­ча­ти­муть тво­ри поль­ських кла­си­ків Ві­толь­да Лю­то­слав­сько­го, Кши­што­фа Пен­де­ре­цько­го та українських ав­то­рів: ки­я­ни­на Во­ло­ди­ми­ра Рун­ча­ка й лу­ган­ча­ни­на (ни­ні хар­ків’яни­на) Сер­гія Тур­нє­є­ва.

Не пропу­стять ме­ло­ма­ни й кон­цер­тів по­пу­ляр­них ан­сам­блів — кла­си­чної му­зи­ки ім. Б. Ля­то­шин­сько­го (ху­до­жній ке­рів­ник — Ва­лен­ти­на Ікон­ник-За­хар­чен­ко), но­вої му­зи­ки «Ри­ко­шет» (ху­до­жній ке­рів­ник — Се­гій Пі­лю­ти­ков) і «Sed Contra». Так, «Ри­ко­шет» упер­ше в істо­рії фе­сти­ва­лю пред­став­ляє му­зи­чно-хо­ре­о­гра­фі­чний шоу-про­ект «Тан­ці на­ро­дів сві­ту», а «Sed Contra» — про­ект «Sound. Voice. Silence. Тво­ри для чи­тця і ка­мер­но­го ан­сам­блю», здій­сне­ний спіль­но (так са­мо впер­ше у «Ки­їв Му­зик Фе­сті») з Но­вим те­а­тром на Пе­чер­ську.

Ми­хай­ло Сте­па­нен­ко пред­ста­вить свою но­ву книж­ку «Стат­ті. До­слі­дже­н­ня. Спо­га­ди» і пар­ти­ту­ри тво­ру Ле­сі Ди­чко «Чер­во­на ка­ли­на», мо­жна бу­де при­дба­ти ком­пакт-ди­ски з за­пи­са­ми лі­тур­гій Л. Ди­чко, а та­кож рок-аль­бом Сер­гія За­жи­тька й Сер­гія Пі­лю­ти­ко­ва «Дві­чі на­ро­дже­ний» і ф’южн-аль­бом «Му­зи­ка укра­їн­ської зем­лі» Іва­на Та­ра­нен­ка та ін.

ФОТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

КОН­ЦЕРТ «СОЛО З ОР­КЕ­СТРОМ» ВІДКРИЄ ФО­РУМ У ФІ­ЛАР­МО­НІЇ (НА ФОТО ВО­ЛО­ДИ­МИР СІ­РЕН­КО — ГО­ЛОВ­НИЙ ДИ­РИ­ГЕНТ НА­ЦІО­НАЛЬ­НО­ГО СИМ­ФО­НІ­ЧНО­ГО ОР­КЕ­СТРУ)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.