Second love — 30 ве­ре­сня, Ка­мер­на сце­на Мо­ло­до­го те­а­тру (Ки­їв)

Den (Ukrainian) - - Культура - Пі­дго­ту­ва­ла Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

Це оста­н­ня ре­зо­нан­сна прем’єра ми­ну­ло­го се­зо­ну, яка да­рує гля­да­чам зу­стріч із акто­ра­ми рі­зних шкіл і по­ко­лінь, а ра­зом во­ни де­мон­стру­ють ви­со­кий про­фе­сіо­на­лізм і чу­до­вий ан­самбль (Рим­ма Зю­бі­на, На­та­лія До­ля, Ана­ста­сія Єв­ту­шен­ко, Олег Мо­ска­лен­ко і Ар­тем Ата­ме­нюк). П’єсу Оле­ни Іса­є­вої «Я бо­ю­ся ко­ха­н­ня» по­ста­ви­ла і пе­ре­кла­ла укра­їн­ською мо­вою Оле­на Щур­ська, хай­те­ків­ську сце­но­гра­фію ство­рив Во­ло­ди­мир Ка­ра­шев­ський, а ко­стю­ми-транс­фор­ме­ри — ху­до­жник Ла­ри­са Чер­но­ва. Пе­ред гля­да­ча­ми ми­нає ка­лей­до­скоп по­дій, що об’єд­на­ні «чер­во­ною ни­ткою» — це рі­зні си­ту­а­ції, те­ми та істо­рії про ко­ха­н­ня. П’ять акто­рів мит­тє­во пе­ре­вті­лю­ю­ться, ство­рю­ю­чи до де­ся­тка ко­ло­ри­тних обра­зів — лі­ри­чних, дра­ма­ти­чних і ко­мі­чних. Май­же пів­то­ри го­ди­ни дій­ства про­лі­та­ють, не­мов мить, для гля­да­чів, які жва­во ре­а­гу­ють на ко­жну фра­зу пер­со­на­жів, а ко­ли у фі­на­лі лу­нає жи­ва му­зи­ка у ви­ко­на­ні аль­тис­тки Ка­те­ри­ни Су­прун (со­ліс­тка ан­сам­блю «Ки­їв­ська ка­ме­ра­та»), то пу­блі­ка вже не стри­мує сво­го за­хо­пле­н­ня, емо­цій­но пле­ска­ю­чи не шко­ду­ю­чи до­лонь.

ФОТО ВІОЛИ СОКОЛАН

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.