«Ін­ша істо­рія: ми­сте­цтво Ки­є­ва од від­ли­ги до пе­ре­бу­до­ви» — На­ціо­наль­ний ху­до­жній му­зей Укра­ї­ни спіль­но з Ау­кціон­ним до­мом «Ду­кат»

Den (Ukrainian) - - Культура -

Ек­спо­зи­ція пред­став­ляє тво­ри ки­їв­ських ми­тців. Як на­го­ло­шує ку­ра­тор ви­став­ки Га­ли­на Скля­рен­ко, ко­жний діа­лог ізми­ну­лим так чи іна­кше звер­не­ний у су­ча­сне. Окре­сле­на дво­ма гли­бин­ни­ми кри­за­ми — со­цре­а­лі­сти­чної до­ктри­ни на ме­жі 1960-х та оста­то­чним роз­па­дом ра­дян­ської іде­о­ло­гії у ро­ки «пе­ре­бу­до­ви», — пі­зня ра­дян­ська епо­ха й до­сі за­ли­ша­є­ться се­ред най­мен­ше до­слі­дже­них. Ни­ні на пер­ший план ви­сту­па­ють са­мі тво­ри, їхня обра­зна ба­га­то­зна­чність, пла­сти­чна ви­ра­зність, ху­до­жній зміст, спів­зву­чний епо­сі чи нав­па­ки, від­сто­ро­не­ний від неї. На ви­став­ці пред­став­ле­но ро­бо­ти Ал­ли Гор­ської, Ми­ко­ли Глу­щен­ка, Те­тя­ни Яблон­ської, Оле­ксан­дра Ду­бо­ви­ка, Ві­кто­ра За­ре­цько­го, Іва­на Марчука, Сер­гія Па­ра­джа­но­ва, Оль­ги Ра­пай, Ти­бе­рія Сіль­ва­ші та ін. І це свід­чить не ли­ше про ши­ро­кий ді­а­па­зон ми­сте­цьких про­по­зи­цій, а й про змі­сто­ву ба­га­то­ви­мір­ність епо­хи, що ма­ла свої роз­ви­ток, на­пру­же­н­ня і дра­ми, які не обме­жу­ва­лись про­ти­сто­я­н­ням «офі­цій­но­го» та «не­о­фі­цій­но­го». Ви­став­ку мо­жна по­ба­чи­ти до 30 жов­тня.

ФОТО З САЙТА NAMU.KIEV.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.