«Ду­най­ська Січ» — 1 і 2 жов­тня у м. Ізма­їл (Оде­ська обл.)

Den (Ukrainian) - - Культура -

У при­кор­дон­но­му Ізма­ї­лі дру­гий рік на День мі­ста від­бу­де­ться бла­го­дій­ний рок-фе­сти­валь «Ду­най­ська Січ». Ни­ні всі зі­бра­ні під час кон­цер­ту ко­шти спря­му­ють на до­бро­чин­ність (для українських по­ра­не­них бій­ців, які лі­ку­ю­ться в Оде­сько­му вій­сько­во­му шпи­та­лі). Фо­рум — не­ко­мер­цій­ний му­зи­чний за­хід па­трі­о­ти­чно­го спря­му­ва­н­ня, який су­про­во­джу­є­ться ви­сту­па­ми українських ви­ко­нав­ців у мі­сте­чках пів­ден­но-за­хі­дної ча­сти­ни Оде­ської обла­сті, а та­кож у вій­сько­вих ча­сти­нах Дер­жав­ної при­кор­дон­ної слу­жби та Зброй­них сил Укра­ї­ни. Як на­го­ло­шу­ють ор­га­ні­за­то­ри, фе­сти­валь ві­ді­грає роль ін­стру­мен­та так зва­ної «м’якої си­ли» на Оде­щи­ні, що ни­ні осо­бли­во акту­аль­но че­рез­близ ькість до кор­до­нів не­ви­зна­ної «При­дні­стров­ської мол­дав­ської ре­спу­блі­ки» та актив­ну ді­яль­ність ро­сій­ських ЗМІ в ре­гіо­ні. У про­гра­мі «Ду­най­ської Сі­чі» ви­сту­плять гур­ти: «Гай­да­ма­ки» (на фото), «Тінь Сон­ця», «Та­Ру­та», «Те­ле­рі», «Оче­ре­тя­ний кіт», «Дру­же Му­зи­ко», W.H.I.T.E та ін­ші укра­їн­ські ар­ти­сти.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.